X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38260
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program zajęć rewalidacji indywidualnej

Program zajęć rewalidacji indywidualnej
ukierunkowany na korygowanie deficytów rozwojowych
oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
uczennicy klasa I Szkoły Przysposabiającej do pracy
Realizacja: 1 godzina tygodniowo

W pracy z uczennicą klasy I PdP szczególną uwagę należy zwrócić na:

- rozwijanie funkcji wzrokowej i wzrokowo – ruchowej ( analiza i synteza wzrokowa, koordynacja wzrokowo - ruchowa, ogólna spostrzegawczość ), słuchowej ( analiza i synteza , pamięć słuchowa), podnoszenie sprawności grafomotorycznej,

-wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie i zasobu słownictwa,

- intensywne uzupełnianie i utrwalanie podstawowych wiadomości i umiejętności szkolnych (czytanie ze zrozumieniem, pisanie, liczenie) ,

Treści programu będą realizowane w ramach przydzielonych godzin zajęć
rewalidacyjnych.

CELE ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

- dostosowanie działań edukacyjnych do diagnozy psychologiczno – pedagogicznej dziecka
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i życzliwości
- poszerzenie wiedzy o świecie
- podnoszenie sprawności grafomotorycznej
- rozwijanie percepcji wzrokowej, wzrokowo- ruchowej i słuchowej
- budzenie wiary we własne możliwości
- wdrażanie do gromadzenia doświadczeń matematycznych
- wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa
- kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji i logicznego myślenia
- wytworzenie pozytywnych relacji opartych na szacunku, zaufaniu i wsparciu

Sposób realizacji programu.

Podczas zajęć rewalidacyjnych zostaną wykorzystane metody słowne, oglądowe oraz czynne. Będą stosowane formy pracy: indywidualna i zbiorowa. Głównym celem powyższych zajęć jest wyposażenie uczennicy w takie wiadomości i umiejętności, aby miała Ona możliwość zdobycia jak najlepszego funkcjonowania w społeczeństwie. Istotne jest, aby potrafiła odnaleźć się w różnorodnych, zmieniających się sytuacjach społecznych. Zajęcia będą miały także na celu wyposażenie uczennicy w poczucie sprawczości, realizację potrzeby uznania i sukcesu.

Program jest dostosowany do zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodny także z możliwościami, potrzebami uczennicy.

Podczas zajęć zostaną wykorzystane takie pomoce dydaktyczne jak: książki, krótkie teksty książkowe, ilustracje, historyjki obrazkowe, gry dydaktyczne, zdjęcia, sprzęt techniczny, materiały audio.

Przewiduje się, że uczenica będzie:

- rozumiała i realizowała proste polecenia
- potrafiła dłużej się skupić na danym zadaniu
- znała i respektowała uznane normy i zasady społeczne
- efektowniej współdziałała w grupie
- rozumiała różnorodne sytuacje społeczne

DZIAŁANIA REWALIDACYJNE

1.Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, wzrokowo – ruchową i spostrzegawczość.

• układanie figur według wzoru i z pamięci
• składanie pociętych obrazków
• układanie puzzli
• uzupełnianie braków na obrazkach
• dopasowywanie części obrazków do całości
• wyodrębnianie różnic między obrazkami
• różnicowanie położenia figur w przestrzeni
• układanie pociętych liter
• rozpoznawanie liter wśród zestawu innych liter
• rozpoznawanie podobnych i odmiennych liter w wyrazach
• dobieranie par jednakowych obrazków
• układanie wyrazów z rozsypanek literowych i sylabowych, układanie zdań z rozsypanek wyrazowych
• segregowanie podpisów
• rozwiązywanie rebusów, zagadek i krzyżówek
• wyszukiwanie w przygotowanym tekście błędów literowych
oraz skreślanie wyrazów niepotrzebnych
• zapamiętywanie i opowiadanie treści obrazków
• pisanie z pamięci

2.Ćwiczenia usprawniające percepcje słuchową.

• segregowanie obrazków według pierwszej głoski
• reagowanie na wyraz rozpoczynający się na dana głoskę
• segregowanie obrazków do
- podanej słuchowo i za pomocą obrazu graficznego pierwszej goski
- podanej słuchowo głoski
- pokazanej litery
• rozpoznawanie dźwięków różnych przedmiotów z otoczenia
• śpiewanie wyrazów ( samodzielne tworzenie melodii lub śpiewanie
wyrazów na znaną melodię )
• tworzenie słów na określoną głoskę, liczenie słów, podział wyrazów na głoski i sylaby
• budowanie wyrazów z określoną głoska na końcu, tworzenie wyrazów rozpoczynających się na ta samą sylabę, na określoną sylabę
• tworzenie par wyrazów różniących się tylko jedna głoską np.:wąż- mąż
• budowanie ciągów wyrazów, w którym każdy następny wyraz zaczyna się na głoskę taką jaką kończy się poprzedni
• nauka na pamięć krótkich piosenek i wierszyków
• wyodrębnianie słów na początku, w środku i na końcu zdania
• podział wyrazów na sylaby
• rozpoznawanie sylab w usłyszanym słowie
• uzupełnianie brakujących sylab w wyrazach ( tekst z lukami )
• układanie nowych wyrazów z pierwszych głosek podanych wyrazów
• segregowanie obrazków według pierwszej głoski ( różnicowanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych )
• uzupełnianie liter oznaczających spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne
• pisanie ze słuchu

3.Ćwiczenia grafomotoryczne.

• rysowanie równoczesne obiema rękami
• lepienie z plasteliny
• malowanie palcami dużych form falistych i kolistych
• wypełnianie konturów, zamalowywanie konturów
• kopiowanie przez kalkę
• nawlekanie korali na nitkę
• witrażyki- wycinanie i podklejanie kolorowa bibuła
• malowanie dowolne kredkami, farbami
• pisanie po śladzie bez odrywania ręki
• pisanie liter, zdań w zeszycie
• przepisywanie fragmentów tekstów

4.Rozwijanie umiejętności matematycznych oraz orientacji w stosunkach przestrzennych i czasowych:

• ćwiczenia rachunkowe: dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych
• kształtowanie umiejętności praktycznych: przeliczanie pieniędzy , dokonywanie prostych obliczeń zegarowych
• określanie :
- położenia przedmiotów wobec siebie,
- położenia przedmiotu wobec drugiej osoby,
- posługiwanie się kalendarzem,
- odczytywanie pełne godziny na zegarze

5.Rozbudzanie zainteresowań poznawczych, rozszerzenie słownictwa biernego i czynnego.

• swobodne wypowiedzi ucznia na tematy mu najbliższe
• wzbogacenie wiedzy ogólnej o świecie

6.Doskonalenie umiejętności czytania.

• czytanie głośne i ciche
• ćwiczenia w rozumieniu tekstu

Środki dydaktyczne:
- komputer z odpowiednio dobranymi programami, dostępem do Internetu
- klocki obrazkowe, mozaikowe, konstrukcyjne
- zestawy obrazków o różnej treści i rozmaitych cechach umożliwiających klasyfikację,
- porównywanie, ustalanie związków między zdarzeniami itp.
- układanki mozaikowe, obrazkowe
- materiały do prac plastycznych, technicznych
- domino obrazkowe, literowe, sylabowe
- historyjki obrazkowe
- obrazki tematyczne
- gry, puzzle, klocki
- karty pracy

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW REWALIDACYJNYCH

W procesie adaptacji do życia społecznego dziecka upośledzonego w stopniu lekkim należy stworzyć odpowiednie dla niego warunki poznania świata.
Do nich zalicza się potrzebę wielozmysłowego poznania świata, stopniowanie trudności oraz wiązanie zdobytych wiadomości i umiejętności z praktyką.
Drogą kompensacji braków należy usprawniać jego ogólny rozwój, dając mu poczucie przydatności społecznej, równocześnie dbając o prace korekcyjną i usprawniającą

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.