X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38257
Przesłano:

Program zajęć kształtujących kreatywność w klasach przysposabiających do pracy

Kreatywność - umiejętności i twórcza postawa, szczególnie cenne przy rozwiązywaniu problemów oraz potrzebie podejmowania trafnych decyzji; zdolność obmyślania oryginalnych pomysłów dotyczących najrozmaitszych dziedzin życia. Kreatywność występuje więc nie tylko w nauce i sztuce, ale także w życiu codziennym, w pracach zawodowych itd.
Wszelkiego rodzaju twórczość artystyczna - plastyczna, literacka, muzyczna daje nam okazję do przeżycia radości. Ułatwia wyrażanie siebie, swoich myśli i nastrojów, czasem trudnych do zwerbalizowania w zwykły sposób. Pozwala przeżyć satysfakcję z własnych dokonań, wzmacnia wiarę w siebie i poprawia samoocenę. Jest też przyjemnością, relaksem, zabawą. W przypadku osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dla których wyrażanie słowami przeżyć i doznań jest niezwykle trudne, możliwość wypowiedzenia się w innej formie jest niezwykle ważna i potrzebna. Pamiętać należy o tym, aby wykonywanie zadań odbywało się w atmosferze zabawy, bez rywalizacji i oceniania, bez zwycięzców i przegranych.
Program będzie realizowany w trzech działach tematycznych:
- rozwijanie twórczości artystycznej ,
- rozwijanie indywidualnych zainteresowań ,
- . Podejmowanie decyzji w sprawach codziennych.
Cele ogólne programu
- kształtowanie zainteresowań i ujawnianie zdolności — w szczególności zdolności muzycznych i plastycznych ,
- rozwijanie u uczniów postawy ciekawości i otwartości ,
- osiąganie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości uczniów ,
- kształtowanie umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i czasu wolnego,
- rozwijane kreatywności uczniów oraz ich uzdolnień i zainteresowań,
- budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
- umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w kulturze
- uczenie się wnioskowania i podejmowania decyzji w sprawach codziennych ,
- nabywanie umiejętności właściwego korzystania z różnych źródeł informacji ,
- postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć ,
- rozwijanie zdolności nawiązywania kontaktów ,
- wdrażanie do niezależnego, odpowiedzialnego postępowania wewnątrz grupy społecznej ,
- budowanie poczucia pewności siebie, zaufania do siebie, odpowiedzialności za siebie ,
- współpraca z różnego rodzaju organizacjami na terenie najbliższych miejscowości ,
- udział w imprezach sportowych, artystycznych i wystawach prac plastycznych organizowanych dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi ,

Cele szczegółowe programu
1. Rozwijanie twórczości artystycznej.
2. Rozwój indywidualnych zainteresowań-hobby .
3. Podejmowanie decyzji w sprawach codziennych.

Rozwijanie twórczości artystycznej

Plastyka - Rękodziełło
- umiejętne stosowanie różnorodnych środków artystycznego wyrazu ,
- stosowanie technik z arteterapii ,
- stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych ,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej , Muzyka
- rozwijanie wrażliwości muzycznej,
- rozbudzanie zainteresowań muzyką,
- kształcenie poczucia rytmu ,
- dostarczenie radosnych przeżyć muzycznych,

Rozwój indywidualnych zainteresowań-hobby

Teatr
- pobudzenie wyobraźni ,
- wcielanie się w nowe role ,
- nauka wiary we własne możliwości ,
- nauka asertywności i empatii , Książka
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych ,
- rozbudzenie wyobraźni ,

Podejmowanie decyzji w sprawach codziennych.

- samodzielne organizowanie wypoczynku i czasu wolnego,
- właściwe korzystanie z różnych źródeł informacji ,
- postrzeganie siebie jako osoby dorosłej i odpowiedzialnej,
- zdolność nawiązywania kontaktów ,
- niezależne i odpowiedzialne postępowanie wewnątrz grupy społecznej ,
- budowanie poczucia pewności siebie i odpowiedzialności za siebie,
- współpraca z różnego rodzaju organizacjami na terenie najbliższych miejscowości ,
- udział w imprezach sportowych, artystycznych i wystawach prac plastycznych organizowanych dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi ,

Realizacja wymienionych celów pozwoli na przygotowanie ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym lub znacznym do lepszego radzenia sobie w życiu, na ukształtowanie człowieka kreatywnego, który będzie mógł się odnaleźć w przyszłej rzeczywistości.
3 . Treści edukacyjne
Zaprezentowane treści edukacyjne będą realizowane w trakcie jednostek lekcyjnych- Zajęcia Kształtujące Kreatywność.

Twórczość artystyczna :
- plastyka
- rękodzieło
- muzyka -kontakt z dziełami sztuki plastycznej - pomniki, wystawy ,
- środki wyrazu plastycznego działania w różnych materiałach, technikach i formach ,
- sztuka ludowa i zdobnictwo ,
- rysowanie, kolorowanie, malowanie ,
- malowanie na szkle ,
- prace w papierze ,
- swobodna ekspresja twórcza ,
- origami ,
- prace z masy solnej ,
- wyklejanie, wydzieranie ,
- wykorzystanie różnego rodzaju materiałów nie tylko plastycznych ( nawet odpadów ) ,
- wykonywanie prac na aukcję bożonarodzeniową ,
- ilustrowanie muzyki wybraną techniką plastyczną ,
- zabawa w kolory — barwy pochodne ,
- udział w konkursach plastycznych ,
- modelowanie postaci, przedmiotów z plasteliny ,
- płaskorzeźba — prace w mydle ,
- słuchanie muzyki: młodzieżowej, ludowej, poważnej ,
- nauka wybranych: piosenek, kolęd, pastorałek ,
- utrwalenie Hymnu Państwowego ,
- nauka piosenek o różnorodnej tematyce ,
- rytmizowanie prostych tekstów ,
- improwizacje muzyczne ,
- określanie charakteru słyszanej muzyki ,
- elementy tańca dyskotekowego — krok podstawowy ,
- zagadki rytmiczne ,
- koncert życzeń — śpiew indywidualny i zbiorowy ,
- konkurs karaoke ,

Indywidualne zainteresowania
hobby:
- teatr , kino
- komputer
- książka -podstawowa wiedza o teatrze i filmie ,
- czytanie z podziałem na role ,
- scenki dramowe ,
- wyjazdy do kina ,
- układanie puzzli 1000 elem.
- rozwiązywanie zagadek, rebusów ,
- uzupełnianie brakujących elementów w układankach ,
- modelarstwo ( sklejanie wg instrukcji ) ,
- wycieczka do biblioteki - założenie karty bibliotecznej ,
- udział w zajęciach bibliotecznych ,
- założenie dziennika lektur ,
- głośne czytanie wierszy, fragmentów ciekawych książek ,
- udział w konkursach szkolnych ,
- budowa książki ,
- świat słowa pisanego — zagadki, rebusy ,
- droga książki do czytelnika - quiz
- nauka wybranego wiersza ,

Podejmowanie decyzji w sprawach codziennych:
- samodzielne załatwianie spraw w Urzędach Państwowych
- korzystanie z ulotek reklamowych,
- planowanie zakupów ,
- planowanie wizyty u lekarza ,
- ostrożne podejmowanie decyzji – czytanie Umów i regulaminów ,

4. Metody pracy
Podczas realizacji treści edukacyjnych na przełomie klas I-III można wprowadzać różne techniki, dostosowując je do zainteresowania tematem, umiejętnością radzenia sobie z przedstawionymi zadaniami i poziomu aktywności uczniów w danym zespole klasowym.
5. Przewidywane osiągnięcia :
Uczeń :
- Zauważa swoje zdolności i trudności, upodobania, zainteresowania i podejmuje próby samorealizacji.
- Rozpoznaje typowe rodzaje hobby.
- Rozwija zainteresowania zgodnie ze swoimi możliwościami.
- Potrafi zorganizować sobie czas wolny.
- Rozróżnia wypoczynek czynny i bierny.
- Podejmuje próby pomocy w domu.
- Poprawnie zachowuje się w stosunku do kolegów i osób dorosłych.
- Słucha muzyki, śpiewa samodzielnie ulubione piosenki, tańczy zgodnie z rytmem melodii.
- Stosuje podstawowe techniki plastyczne w zakresie malarstwa, rysunku, wycinanki, wydzieranki.
- Odróżnia film od sztuki teatralnej.
- Uczestniczy w różnych formach aktywności kulturalnej
- Załatwia skutecznie swoje „sprawy” w Urzędach państwowych.
- Potrafi ostrożnie podejmować decyzje wiążące.
6. Procedury osiągania celów
Ujęte w programie cele zostaną zrealizowane poprzez różnorodną działalność muzyczną, plastyczną, ruchową. Każda z nich kształtuje inne dyspozycje i umiejętności, a dopiero stosowanie ich wszystkich przyczynia się do ogólnej wrażliwości, rozwijania twórczej aktywności uczniów i ich zainteresowań.
7. Ocena osiągnięć uczniów
Stosowane przez nauczyciela sposoby oceniania powinny pomóc w odkrywaniu radości tworzenia i mobilizowaniu uczniów do poznawania świata. Wyznacznikiem oceny powinna być:
- aktywność ucznia i jego ekspresja ,
- widoczne zainteresowania ucznia w zajęciach ,
- rzetelność wykonania zadania, estetyka prac ,
Zajęcia kształtujące kreatywność powinny rozwijać przede wszystkim wyobraźnię i twórcze myślenie. Przyczyniać się do lepszego samopoczucia dziecka w szkole i podwyższać jego pozycję w grupie. Muszą także cieszyć i sprawiać uczniom przyjemność.
mgr Joanna Stępniewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.