X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38252
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Terapeuta pedagogiczny

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Okres stażu: 01.09.2018-31.05.2021

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 26.07.2018 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego- nauczyciel dyplomowany

l. p.
Planowane działania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
(Tabela - red.)

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
- analiza aktów prawnych
- opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- przygotowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego
09.2018r
- wykaz aktów prawnych
- wniosek oraz plan rozwoju
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentacji
Cały okres stażu
- zaświadczenia, dyplomy, scenariusze, plany oraz inne dokumenty
3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
-Opracowanie, analiza i wnioski
05.2021
-Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
- ocena dorobku zawodowego za okres stażu

4. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne - opracowanie i złożenie wniosku 2021r - wniosek

§8 ust.3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,
sprzyjających uczeniu się

l.p.
Planowane działania
Formy realizacji
Termin
Sposoby Dokumentowania

1. Wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej w codziennej pracy - gromadzenie, przetwarzanie informacji i opinii potrzebnych do pracy nauczyciela
- wymiana informacji z innymi nauczycielami i specjalistami za pomocą poczty elektronicznej
- opracowanie wykazu komputerowych programów edukacyjnych, które można wykorzystać w pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się Cały okres stażu Notatki

Wykaz programów komputerowych
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
- opracowywanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, kart pracy
- dokumentowanie pracy własnej
- opracowywanie dokumentów szkolnych
Cały okres stażu
Przykładowe materiały dydaktyczne
3. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z użyciem komputera jako środka dydaktycznego
- prowadzenie zajęć z użyciem programów komputerowych w terapii pedagogicznej
Wg potrzeb
Przykładowe scenariusze
4. Wykorzystanie Internetu w pracy terapeuty pedagogicznego
- systematyczne przeglądanie stron internetowych dotyczących terapii uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
- wykorzystywanie ciekawych materiałów, innowacyjnych pomysłów zamieszczonych na stronach portali edukacyjnych w pracy terapeutycznej
Cały okres stażu
Wykaz stron internetowych

§8 ust. 3 pkt.2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

l.p.
Planowane działania
Formy realizacji
Termin
Sposoby
Dokumentowania

1. Uczestniczenie w pracach Zespołu do spr. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów
-wymiana wiedzy i doświadczeń ze specjalistami szkolnymi
- aktualizacja bazy danych oraz rejestru opinii i orzeczeń uczniów
Cały okres stażu
Sprawozdania

2. Prowadzenie 3 zajęć otwartych - opracowanie scenariuszy zajęć
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć
3. Przygotowanie referatu dla nauczycieli klas 0-1 - prezentacja przygotowanych treści dotyczących tematyki ryzyka dysleksji
W trakcie stażu
Treść referatu
4. Publikacje na portalach edukacyjnych - opublikowanie planu rozwoju zawodowego lub innych autorskich materiałów
W trakcie stażu
Adresy stron

§8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
a
1. Organizacja konkursów dla uczniów
Opracowanie regulaminów oraz ich realizacja
W trakcie stażu
Regulaminy, dyplomy
2. Współpraca z innymi specjalistami szkolnymi oraz z innych placówek
Konsultowanie dzieci objętych zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi z innymi specjalistami np. poradni psychologiczno-pedagogicznej
Cały okres stażu
Notatki
3. Działania informacyjne Opracowanie ulotki bądź broszury informacyjnej dla rodziców dotyczącej tematyki specyficznych trudności w nauce czytania i pisania
W trakcie stażu
Broszura informacyjna, ulotka
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności pedagogicznych oraz doskonalenie warsztatu i metod pracy -udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego
- samodzielne pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez czytanie literatury fachowej
- przeglądanie stron pedagogicznych www
Cały okres stażu
Zaświadczenia
Wykaz ukończonych form doskonalenia
5. Pedagogizacja rodziców - indywidualne spotkania z rodzicami
- prezentacja stworzonych zasad obowiązujących na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych
Cały okres stażu
Notatki
Regulamin zajęć
6. Rozwijanie zainteresowań uczniów - przygotowanie do udziału w konkursach W trakcie stażu Notatki
7. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły - udział w pracach komisji konkursowych W trakcie stażu Regulaminy

§8 ust.3 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą , powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1. Opracowanie i wdrożenie programów dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania dotyczących:
- techniki czytania
- grafomotoryki - opracowanie programów
W trakcie stażu
Opis i analiza

§8 ust.3 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela- konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu
Wykonywanie zadań opiekuna stażu
W trakcie stażu według potrzeb
Notatki
2. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk Wykonywanie zadań opiekuna praktyk zgodnie z planem praktyk
W trakcie stażu według potrzeb
Notatki

/zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.