X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38245
Przesłano:

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły do konkursu na dyrektora szkoły średniej - fragment

I.PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)
z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 1611).
4. Koncepcja pracy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku na lata 2017-2022.

II. WSTĘP
..................................

III. OBRAZ SZKOŁY
Nadrzędnym celem w działaniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku jest:
•wyposażenie ucznia w procesie kształcenia, w kompetencje umożliwiające samodzielne zrealizowanie planów, zaspokojenie aspiracji życiowych i zawodowych
•stymulowanie procesu rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia do dorosłego i odpowiedzialnego życia, kształtowanie pożądanych wartości i postaw moralnych, społecznych i obywatelskich.
Doświadczenia Federacji Inicjatyw Oświatowych mówią, że jest to możliwe poprzez stworzenie w szkole poligonu dla rzeczywistych (nie symulowanych w klasie) działań uczniowskich, w których uczniowie będą zdobywali doświadczenia, rozwijali umiejętności i kształtowali postawy.
.........................
Kadra pedagogiczna
..........................
Mocne i słabe strony
..........................
Szanse i zagrożenia
........................

IV. WIZJA I MISJA SZKOŁY

Wprowadzając zmiany w systemie oświaty Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska powiedziała „polska szkoła ma być dobra dla każdego ucznia, niezależnie od statusu materialnego jego rodziców i miejsca zamieszkania. To ma być szkoła na miarę XXI wieku”. Taką szkołę pragnę stworzyć.
D-demokratyczna i sprawiedliwa, wychowująca do demokracji, przestrzegająca praw dziecka i ucznia, wrażliwa na opinie nauczycieli, uczniów, rodziców i pracodawców
O-oferta edukacyjna dostosowana do zmieniających się warunków na rynku pracy
B- bezpieczna - wolna od patologii, przemocy, zagrożeń
R- rozwijająca zainteresowania, umożliwiająca odkrywanie nowych pasji oraz wyrównująca szanse edukacyjne młodzieży
A-angażująca wszystkich nauczycieli, rodziców i pracodawców w proces kształcenia i wychowania

S- stwarzająca sytuacje motywujące pracowników, uczniów i rodziców do sprawnego i efektywnego działania
Z-zdrowa- ułatwiająca uczniom rozwój, wprowadzająca wychowanie prozdrowotne i edukację ekologiczną
K- kreatywna, przygotowująca do życia tzn. dająca uczniom umiejętności dobrego komunikowania się ze światem, samodzielnego uczenia się, praktyczne i przydatne w życiu umiejętności, ufność we własne siły, zaradność w trudnych sytuacjach, umiejętność współżycia w grupie i korzystania z technicznych środków komunikacji
O-otwarta na działania innowacyjne, których celem jest dostosowanie do potrzeb i wyzwań współczesnego świata, zmierzająca do wykształcenia ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności
Ł- łącząca tradycje i nowoczesność
A-atrakcyjna dla ucznia, która oferuje nowoczesne sale i pomoce dydaktyczne, ciekawe o dostosowane do potrzeb zajęcia pozalekcyjne

V. STRATEGICZNE OBSZARY PRACY SZKOŁY

1)Podnoszenie jakości i efektów kształcenia.

Dobra i nowoczesna szkoła to taka, która przede wszystkim uczy na wysokim poziomie, wychowuje oraz przygotowuje młodego człowieka w wejście w dorosłe życie. By osiągnąć te cele musi przede wszystkim oferować ciekawe lekcje, dawać uczniom możliwości samorozwoju. Powinna przyciągać swoją atrakcyjnością i zapewnić najwyższą jakość we wszystkich obszarach działalności. By zrealizować powyższe cele do realizacji wyznaczyłam następujące zadania:
1)Wykorzystanie aktualnej bazy w celu uatrakcyjnienia istniejących kierunków kształcenia:
Opracowanie spójnego i ciągłego systemu wdrażania innowacji pedagogicznych:
- technikum informatyczne o specjalizacji e-sportowej

E- sport to jedna z najszybciej rozwijających się dyscyplin życia publicznego, którą szczególnie zainteresowana jest młodzież.
Sport kojarzy się z ruchem i aktywnością fizyczną, a nie z siedzeniem przed komputerem. Tymczasem w e-sporcie trzeba wykazać się lotnością umysłu, stosowaniem taktyki i wyobraźni przestrzennej oraz refleksem.

W 2016 roku w szkole z inicjatywy uczniów zorganizowany został Turniej Gier Komputerowych Projekt LAN – Wyrzysk. W początkowych eliminacjach udział wzięło kilkadziesiąt drużyn z całej Polski. Zainteresowanie turniejem było ogromne. Zaangażowanie młodzieży w organizację imprezy przerosło nasze najśmielsze oczekiwania.

Rozszerzenie oferty o e-sport przyciągnie na pewno wielu młodych ludzi, którzy poza kształceniem ogólnym i zawodowym przygotowującym do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik informatyk będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Szkoła mając pracownie informatyczne na wysokim poziomie przy niewielkich nakładach finansowych jest w stanie wdrożyć powyższą innowację:
 serwer pełniący rolę kontrolera domeny(Centralne zarządzanie infrastrukturą)
 serwer WWW oferujący uczniom dostęp do własnych stron internetowych
 serwer kopii zapasowej oferujący możliwość nienadzorowanej reinstalacji stanowisk uczniowskich
 serwer Gitlab oferujący środowisko produkcyjne dla wytwarzania oprogramowania z rozproszonym systemem kontroli wersji
 CKZiU posiada w budynku w Wyrzysku 3 sale komputerowe
 w ramach projektu ”Czas zawodowców BIS” we wrześniu otrzyma 42 nowe komputery
 od września funkcjonować będzie Internet światłowodowy
 nauczyciele to wysoko wykwalifikowani zawodowcy którzy:
•wprowadzili do jednej z pracowni Infrastrukturę VDI i terminale VDI
•poprzez powyższe rozwiązanie uzyskali ofertę współpracy z Politechniką Poznańską oraz firmami zagranicznymi np. КАО "Азот" w Rosji, OS-easy Group Holding Ltd. w Chinach, National Academy of Sciences of the Republic of Armenia i innymi.
Rozwiązanie to dostarcza wirtualne pracownie, które dostępne są przez sieć komputerową szkoły z wykorzystaniem obecnych komputerów, które zostały przekonwertowane na powyższe terminale VDI. Jest to taki e-learning, ale w swej technologii i rozwiązaniu posunięty mocno do przodu w stosunku co oferują platformy np. moodle stosowane na uczelniach i szkołach średnich.
Przy terminalu nie istnieje problem starzejącego się sprzętu – inwestujemy tylko w jeden lub dwa serwery dokładając mu niezbędnych zasobów- jeżeli zajdzie potrzeba, nie kasujemy starej pracowni. Terminal VDI może działać na 10-15 letnich komputerach.
Projekt można łatwo rozszerzyć na pozostałe dwie pracownie bez potrzeby wymiany sprzętu w tych pracowniach. W tej chwili mamy wdrożonych 30 stanowisk wirtualnych na 14 terminalach VDI opracowanych i przetestowanych przez uczniów.

-technikum żywienia i usług gastronomicznych z innowacją Organizator usług cateringowych

W związku z dynamicznym rozwojem branży gastronomiczno– hotelarskiej na świecie i w Polsce wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie profesjonalnego świadczenia usług w tej dziedzinie. Sprawna i fachowa obsługa gości oraz świadczenie usług cateringowych przyczynia się do coraz większej ich popularności i stale rosnącego zapotrzebowania na tego typu usługi. Posiadając już pracownię gastronomiczną i w przyszłości adoptując pomieszczenia poddasza na kolejne oraz mając nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami, oferta edukacyjna placówki wzbogacona o powyższą innowację na pewno stanie się atrakcyjniejsza dla potencjalnych uczniów. Poprzez poszerzenie treści programowych z zakresu usług cateringowych uczniowie będą mieć szanse na zdobycie dodatkowych cennych wiadomości i umiejętności oraz doświadczenia niezbędnego w przyszłej pracy zawodowej.
Realizacja innowacji przyczyni się do swobodnego poruszania absolwentów na bogatym rynku pracy związanym z usługami gastronomicznymi.

2)Przystąpienie do programu Erasmus + - "Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia ", "Partnerstwa strategiczne" z sektora Edukacja
Udział w projekcie przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych uczestników a przede wszystkim do:
•podniesienia umiejętności językowych i międzykulturowych
•rozwinięcia wiedzy i kompetencji w zakresie tematyki projektu
•nabycia doświadczenia we współpracy międzynarodowej
•większych szans na zatrudnienie i lepszych perspektyw kariery
•większego zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości
•zwiększenia atrakcyjności szkoły

3)Podnoszenie atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego poprzez:
•modernizację wielofunkcyjnego boiska szkolnego
•dostosowanie zajęć do potrzeb, zainteresowań oraz możliwości uczniów
•wyszukiwanie nowych i często zmieniających się form ruchu
•unikanie schematyzmu
•odpowiednie szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego z zakresu sportów wykraczających poza program nauczania. Każda nowa dyscyplina sportowa to dodatkowe urozmaicenie lekcji wychowania fizycznego
•stosowanie różnorodnych form i metod pracy
•organizowanie wycieczek przedmiotowych (np. na mecze, treningi, zawody sportowe)
•organizowanie spotkań ze znanymi sportowcami, działaczami
•właściwą postawę nauczyciela na lekcji
•nawiązanie współpracy z klubami

4)Wprowadzenie dziennika elektronicznego –co spowoduje podniesienie jakości kształcenia w szkole poprzez:
•zwiększenie frekwencji uczniów na lekcjach przez wzmocnienie współpracy z rodzicami w celu realizowania funkcji wychowawczej
•dużą oszczędność czasu w związku z automatycznym generowaniem zestawień frekwencji i statystyk postępów w nauce
•usprawnienie procesu przygotowywania materiałów na wywiadówki dzięki wypełnianym automatycznie drukom z informacjami dla rodziców o ocenach i frekwencji ucznia
•szybką wymianę informacji pomiędzy nauczycielem a rodzicami poprzez wysyłanie pojedynczych i grupowych wiadomości do rodziców w systemie
•opiekunowie, którzy na bieżąco mają dostęp do informacji o postępach w kształceniu swojego dziecka, są bardziej zaangażowani w życie placówki, mocniej wspierają też szkołę w jej obowiązkach edukacyjnych i wychowawczych.

5)Systematyczne podnoszenie efektów kształcenia:
•pogłębianie wiedzy uczniów z różnych dziedzin oraz zdobywanie umiejętności samokształcenia
•przygotowywanie uczniów do różnych konkursów
•zwiększanie liczby uzyskiwanych prestiżowych tytułów laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych
•przeprowadzanie próbnych egzaminów
•poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych zgodnie z sugestiami i zapotrzebowaniem uczniów i rodziców
• realizowanie programów i projektów edukacyjnych
• uatrakcyjnianie procesu dydaktycznego poprzez stosowanie urozmaiconych, aktywizujących i atrakcyjnych form i metod pracy

6)Kontynuacja współpracy z pracodawcami
System kształcenia zawodowego w Polsce znajduje się obecnie w fazie intensywnych zmian. Głównymi przyczynami modernizacji edukacji zawodowej są m.in. postępująca globalizacja, mobilność geograficzna i zawodowa, intensywne przekształcenia w gospodarce krajowej, wdrażanie coraz to nowszych i nowocześniejszych technologii, liczne i częste zmiany w organizacji pracy a przede wszystkim wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie kompetencji, poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.
Kluczowym zadaniem w zakresie dobrego przygotowania ucznia do wejścia na nowoczesny rynek pracy jest prowadzenie kształcenia zawodowego (szczególnie praktycznego) ze ścisłym powiązaniem z przedsiębiorcą. Wpływ pracodawców na kształcenie powinien być wkomponowany w planowanie całego procesu edukacyjnego, jego organizację i realizację. Wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom zamierzam:
•bardziej angażować pracodawców w życie i funkcjonowanie szkoły poprzez np. uczestnictwo partnerów w tworzeniu programów nauczania, szkoleń, pokazów, wycieczek zawodowych itp.
•kontynuować współprace w zakresie:
organizacji przebiegu praktycznej nauki zawodu u pracodawców
klasy patronackie- kontynuacja współpracy z partnerami szkoły Dolina Noteci i Hjort Knudsen
wycieczki zawodowego potencjalnych miejsc pracy
współpraca w zakresie organizacji konkursów zawodowych
organizację specjalistycznych kursy/szkoleń dla uczniów, kończących się dokumentem honorowanym przez pracodawców
organizacja staży dla nauczycieli i uczniów

7)Wprowadzenie kształcenia modułowego
Kształcenie modułowe jest bardziej skuteczne od tradycyjnego, gdyż nie traci się tu czasu na „nauczanie” niektórych, zbędnych treści, które tradycyjnie są jeszcze zawarte w programach nauczania poszczególnych przedmiotów. Zaletą kształcenia zawodowego według programów modułowych jest też pełna korelacja wiadomości i umiejętności. Wprowadzenie kształcenia modułowego daje możliwość szybkiego przystosowania szkolnych systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na nowe kwalifikacje zawodowe wynikające z rozwoju techniki, technologii i organizacji pracy. Umożliwia również integrację kształcenia praktycznego i teoretycznego, a tym samym większe upraktycznienie kształcenia zawodowego. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mając dobrze wyposażone pracownie informatyczne jest w stanie wdrożyć takie kształcenie i w rezultacie osiągać wyższe poziomy efektywności kształcenia zawodowego.

8)Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli zgodnie z planem rozwoju szkoły, rozpoznanymi potrzebami szkoły i poszczególnych nauczycieli.

•Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez:
zachęcanie nauczycieli do podnoszenia i zdobywania dodatkowych kwalifikacji, które wpłyną na podniesienie jakości kształcenia, np. kwalifikacje egzaminatora zewnętrznego maturalnego i w zawodzie
udział nauczycieli w nowoczesnych formach kształcenia, np. e-learning
organizację szkoleniowych rad pedagogicznych, których tematyka wynika
z ewaluacji wewnętrznych i zewnętrznych, przeprowadzanych kontroli i wynikających z zapotrzebowania i propozycji nauczycieli
zachęcanie nauczycieli do uatrakcyjniania środków i metod pracy
przeszkolenie nauczycieli z zakresu obsługi i korzystania z platformy moodle- zspw.pl/moodle, która umieszczona jest na szkolnym serwerze

Wskaźniki sukcesu:
1)Atrakcyjność i nowoczesność metod, form, technik oraz duże zaangażowanie nauczycieli korzystnie wpływa na rozwój uczniów i ich sukcesy edukacyjne.
2)Szkoła podnosi poziom efektów kształcenia uczniów poprzez wprowadzanie innowacji pedagogicznych
3)Szkoła podnosi poziom efektów kształcenia uczniów poprzez wymianę międzynarodową ze szkołami zagranicznymi.
4)Uczniowie osiągają coraz lepsze wyniki na egzaminach zewnętrznych.
5) Uczniowie zajmują dobre lokaty w zawodach sportowych, konkursach oraz zdobywają tytuły finalistów lub laureatów olimpiad przedmiotowych.
6)Uczniowie samodzielnie proponują i realizują projekty edukacyjne pod opieką nauczycieli.
7)Zwiększenie liczby uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych uwzględniających potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców.
8)Zwiększenie liczby uczniów aktywnie uczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego.
9)Poprzez atrakcyjność zajęć poprawia się frekwencja.
10)Nauczyciele zdobywają dodatkowe kwalifikacje zgodnie z planem rozwoju szkoły i poszerzają swoje kompetencje.
11)Dyrektor uwzględnia środki budżetowe w Planie Budżetowym na cele związane z podnoszeniem kwalifikacji i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
12)Nasi absolwenci są w stanie sprostać wymaganiom kolejnego etapu kształcenia albo podejmują pracę zawodową jako dobrzy, nowocześni fachowcy, realizując własne cele i aspiracje.

2. Działalność opiekuńczo – wychowawcza i bezpieczeństwo.

Szkoła odgrywa ogromną rolę w organizowaniu opieki wychowawczej nad młodzieżą. Przemawiają za tym następujące fakty:
•zasób wiedzy i umiejętności nabytych przez ucznia w procesie nauczania nie przesądza o dobrym przygotowaniu go do życia i pracy zawodowej w warunkach współczesnej cywilizacji. Ogromne znaczenie ma ukształtowanie odpowiednich postaw społeczno-moralnych i zapewnienie warunków do ciągłego samorozwoju
• podstawową zasadą polityki opiekuńczej jest zapewnienie dziecku najpomyślniejszych warunków życia i rozwoju w jego najbliższym środowisku tj. w rodzinie, szkole, środowisku zamieszkania.
Spośród najbliższym naturalnym środowiskiem, w którym przebiega życie dziecka jest szkoła, dlatego też głównie jej przypada organizowanie pomocy uczniowi, rodzinie i środowisku zamieszkania w realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych
•w świetle najnowszej teorii pedagogicznej kształcenie, wychowanie i opieka stanowią integralną całość; działanie profilaktyczne i kompensacyjne jest niezbędnym warunkiem prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego

W procesie wychowania uczestniczą rodzice i nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, pracodawcy oraz instytucje wspomagające pracę szkoły. Podejmowane są też działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa, co zapewnia uczniom i pracownikom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki.
Działania te pragnę realizować poprzez:
•realizację zadań zawartych w programie wychowawczym i profilaktyki szkoły
•diagnozę sytuacji rodzinnej w celu odpowiedniego doboru metod i form wychowawczych oraz możliwości niesienia pomocy
•kontynuację programu dożywiania uczniów
•kontynuację takich form pomocy jak: zapomogi losowe, doraźne wsparcie finansowe i rzeczowe oraz doraźne wsparcie ze strony społeczności szkolnej
•podejmowanie działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom patologii (nikotynizm, alkoholizm, narkotyki, dopalacze agresja itp.) przy współpracy z Powiatową Komendą Policji w Pile, Poradnią psychologiczno-pedagogiczną, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyrzysku, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Wyrzysku w formie organizacji spotkań ze specjalistami, przeprowadzania szkoleń, pogadanek zarówno dla nauczycieli jak i rodziców
•szerzenie idei wolontariatu
•udział w akcjach charytatywnych
•zaangażowanie rodziców w problemy wychowawcze szkoły
•podejmowanie działań wychowawczych zmierzających do poprawy frekwencji z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz poprzez Program Poprawy Frekwencji
•zapewnienie przyjaznej atmosfery i warunków sprzyjających rozwojowi i edukacji uczniów niepełnosprawnych
•tworzenie sytuacji wychowawczych przygotowujących do pełnienia ról społecznych, uczących poszanowania godności osobistej drugiego człowieka, życzliwości, uprzejmości
•zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa poprzez planowanie pracy zgodnie z przepisami BHP, wymianę zużytego sprzętu szkolnego, przegląd sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem bezpieczeństwa, przeprowadzenie próbnej ewakuacji
•zapewnienie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach: organizowanie szkoleń i kursów BHP dla nauczycieli, utrzymanie ścisłej współpracy ze służbą zdrowia i pielęgniarką szkolną, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, zakup koniecznych środków medycznych niezbędnych w czasie udzielania pierwszej pomocy.
•kultywowanie tradycji narodowej, lokalnej i szkolnej
pozyskanie funduszy na sztandar szkoły
kontynuacja imprezy „Baby ach te baby” zainicjowanej przez Radę Rodziców
pozyskanie sponsorów
uczestnictwo w imprezach okolicznościowych na terenie gminy i powiatu

Wskaźniki sukcesu:
1)Uczniowie i rodzice postrzegają szkołę i jej otoczenie jako miejsce bezpieczne i sprzyjające nauce.
2) Cała społeczność szkolna współuczestniczy w tworzeniu i realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego
3)Uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły znają wzajemnie prawa i obowiązki, akceptują je i przestrzegają.
4)Podejmowane są wielokierunkowe działania przyczyniające się do wyeliminowania ze środowiska szkolnego zagrożeń i patologii społecznej.
5)Uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów.
6)W szkole powstają i są realizowane inicjatywy promujące zdrowy tryb życia.
7)Szkoła posiada rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie opieki i pomocy socjalnej.
8)Uczniowie wymagający opieki i pomocy socjalnej otrzymują pomoc szkoły.
9)Zmniejszył się odsetek uczniów wagarujących – poprawa frekwencji.
10)Działania wychowawcze szkoły uwzględniają wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

3.Współpraca ze środowiskiem lokalnym i promocja szkoły

Na jakość szkoły wpływa bardzo wiele czynników. Ważne jest, aby starać się poprawiać każdy element funkcjonowania szkoły. Jednym z nich jest stworzenie właściwego klimatu sprzyjającego efektywnemu współdziałaniu rodziców i nauczycieli oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Opinia o szkole jest kształtowana przez zarówno społeczność lokalną bezpośrednio zaangażowanych w pracę placówki (rodzice) jak i zainteresowanych pośrednio (absolwenci, mieszkańcy itp.). Podstawą owocnej współpracy jest właściwe planowanie i realizowanie strategii współpracy z rodzicami oraz promowanie placówki w środowisku lokalnym.
Głównym celem promocji szkoły jest przede wszystkim zyskanie zaufania, sympatii, wiarygodności i przychylności środowiska, budowanie wizerunku szkoły zewnętrznego i dydaktyczno -wychowawczego oraz kształtowanie dobrej opinii o niej w środowisku.
System promocji szkoły powinien kształtować jej wizerunek w oczach rodziców, uczniów i mieszkańców. Szkoła ma stawać się instytucją otwartą, aktywną w środowisku lokalnym, liczącą się w rankingach szkół gminy, powiatu czy województwa.
Wszelkie działania promocyjne zacznę od:
•diagnozy wizerunku szkoły w środowisku
•rozpoznawaniu skuteczności dotychczasowych działań prowadzonych przez szkołę na rzecz jej promocji w środowisku
•opracowaniu planu działań promocyjnych szkoły

1)Współpraca z rodzicami
Najbliższym środowiskiem dla szkoły są rodzice. By współpraca przebiegała prawidłowo zamierzam:
•Stworzyć warunki sprzyjające kontaktom z rodzicami:
wydzielone miejsce spotkań
stworzenie dobrego systemu przepływu informacji, m.in. poprzez założenie i prowadzenie dziennika elektronicznego,
•zachęcać rodziców do aktywnego uczestnictwa w pracach Rady Rodziców
•uwzględniać i realizować wnioski i inicjatywy zgłaszane przez rodziców.
•włączać rodziców w opracowanie wspólnych celów i priorytetów działań na dany rok szkolny
•organizować wspólnie z rodzicami imprezy i uroczystości szkolne, np. studniówkę, konkursy, wycieczki i zawody sportowe
•zapraszać rodziców do udziału w uroczystościach szkolnych
•wyróżniać rodziców szczególnie angażujących się w życie szkoły

2)Wizerunek zewnętrzny szkoły
Ważny jest wygląd zewnętrzny budynku i zadbanie o otoczenie szkoły i dlatego:
•zwracać będę na czystość, uporządkowanie, dobrze utrzymaną zieleń i park przy CKZiU( dyżury klas w sprzątaniu, większe angażowanie pracowników obsługi do wykonywania prac porządkowych, współpraca z Urzędem Miejskim w zakresie utrzymania porządku obszarów gminnych w pobliżu szkoły(park, dojście do szkoły, parking)
•ważne jest aby, każdy odwiedzający szkołę wiedział w którą stronę ma się udać. Dlatego już przy wejściu do szkoły powinien uzyskać taką informację. Rozwiązaniem w tej kwestii może być tablica informacyjna.

3)Prezentacja oferty i działalności szkoły
•opracowywanie środków identyfikacji firmy (sztandar, wizytówki, papier firmowy)
•reaktywacja gazetki szkolnej prowadzonej przez uczniów przy wsparciu nauczycieli języka polskiego
•rozwieszenie plakatów informacyjnych w pobliżu szkoły, na terenie miasta
•podczas spotkań z uczniami, rodzicami i innymi osobami zainteresowanymi pracą szkoły, przygotowanie folderów i broszur informujących ogólnie o szkole, kierunkach kształcenia osiągnięciach itp.
•reklama prasowa i internetowa
•uaktualniana strona internetowa szkoły
•przygotowywanie materiałów do prasy o aktualnych działaniach, sukcesach i wydarzeniach szkolnych
•promocja działań szkoły poprzez portal społecznościowy Facebook
•publikacje nauczycieli. Wielu nauczycieli potwierdzając swoje kwalifikacje może publikować prace na łamach prasy lokalnej, co w znacznej mierze podniosłoby wiarygodność szkoły i jej prestiż(mogłyby to być inne tematy interesujące nauczycieli, nie związane wyłącznie z nauczanymi przedmiotami. Potwierdziłoby to nie tylko kwalifikacje nauczycieli, ale stworzyłoby jednocześnie wizję szkoły jako jednostki badawczej)
•reklama radiowa i telewizyjna. Dla prezentacji działalności szkoły może być wykorzystana technika audio-wideo. Przygotowanie i nagranie interesującego filmu pozwala przedstawić techniczne możliwości szkoły, wielkość budynku, sal, pracowni, komputeryzację zajęć, wielkość grup ćwiczeniowych
•należy nawiązać współpracę również z Regionalną Telewizją Kablową Radiem. Pozyskanie stałych korespondentów radiowych i telewizyjnych umożliwiłoby usłyszenie i obejrzenie aktualnych informacji o szkole
•Public relations szkoły. Autorytet szkoły można budować poprzez ścisłe współdziałanie z towarzystwami i innymi organizacjami społecznymi, z policją, służbą zdrowia, strażą pożarną, przedstawicielami instytucji firm itp.
Szkoła może być miejscem organizacji wielu wspólnych imprez, uroczystości czy wydarzeń, np. konferencji, prezentacji literackich i plastycznych, fotograficznych, seminariów, konkursów, wieczornic artystycznych
•organizowanie i współorganizowanie imprez i wydarzeń szkolnych, miejskich i ogólnopolskich
•uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez instytucje zewnętrzne
•ponowne uruchomienie pracy radiowęzła szkolnego

O atrakcyjności szkoły w dużej mierze decyduje systematyczne wzbogacanie i poszerzanie oferty edukacyjnej. Tak, więc ważne jest, aby w wachlarzu propozycji znalazły się formy tj. wycieczki przedmiotowe, turystyczno- krajoznawcze, integracyjne, rajdy rowerowe, wyjazdy na narty, lodowisko, pływalnię, zajęcia w terenie a także wyjścia do muzeów, teatru i kina.
Powinny być to formy, które będą wpływać na wszechstronny i optymalny rozwój ucznia.
Koniecznie należałoby zainicjować współpracę ze szkołą zagraniczną, co wpłynęłoby na jakość nauczania języków obcych
• organizowanie przez nauczycieli różnych form współzawodnictwa dla uczniów o zasięgu gminnym i regionalnym

Wskaźniki sukcesu:
1)Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt z nauczycielami i wychowawcami.
2) Rodzice biorą udział w różnego rodzaju formach działalności szkoły, wspomagając ją jednocześnie w miarę swoich możliwości.
3)Rodzice są uczestnikami procesu edukacyjnego – wyrażają opinie w sprawach uczniów, szkoły, projektowanych działań z uwzględnieniem ich stanowiska i oczekiwanej pomocy.
4)Osiągnięcia i spełnianie oczekiwań środowiska przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku szkoły.
5)Sukcesy uczniów są znane w środowisku pozaszkolnym.
6)Szkole pomagają partnerzy zewnętrzni, sponsorzy i jej przyjaciele.
7)Uczniowie i rodzice angażują się w różnorodne imprezy kulturalne, akcje charytatywne, konkursy oraz uroczystości.
8)Szkoła dokumentuje i promuje swoje osiągnięcia.

4.Zarządzanie i organizacja szkołą

Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z obowiązującym prawem we wszystkich jej sferach:
•w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły
•w zakresie spraw organizacyjnych
•w zakresie spraw finansowych
•w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych
•w zakresie spraw porządkowych i bhp
•w zakresie spraw pracowniczych
•w zakresie menadżerskim – pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Wskaźniki sukcesu:
1)Statut szkoły oraz inne akty wewnętrzne i dokumenty są zgodne z przepisami prawa. W zależności od potrzeb są modernizowane i aktualizowane oraz udostępniane pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym, uczniom i rodzicom.
2)System pozyskiwania i obiegu informacji w szkole działa sprawnie, sprzyja współpracy dyrekcji szkoły z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły.
3)Szkoła realizuje wydatki związane z działalnością szkoły zgodnie z Planem Budżetowym zatwierdzonym na dany rok przez organ prowadzący.
4)Działalność administracyjno – gospodarcza oraz biurowa jest prawidłowo prowadzona zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych.
5)Stan bezpieczeństwa i higieny pracy jest zapewniony i zgodny z przepisami prawa.
6)Systematycznie analizuje się stan zatrudnienia i potrzeby w tym zakresie.
7)Przestrzegane są przepisy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych.
8)Szkoła pozyskuje fundusze pozabudżetowe.

5.Infrastruktura
Nowoczesne, innowacyjne i efektywne nauczanie możliwe jest dzięki profesjonalnej kadrze pedagogicznej oraz odpowiedniej bazie lokalowej oraz techniczno-dydaktycznej, która stale jest rozwijana i unowocześniana. Szkoła posiada również bibliotekę z bogatym księgozbiorem systematycznie wzbogacanym, zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i nauczycieli.

Zadania:
•utrzymanie budynku szkoły w odpowiednim stanie technicznym
•podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji podstaw programowych kształcenia ogólnego i zawodowego oraz umożliwiających poszerzanie oferty zajęć dodatkowych
•pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych poprzez realizacje projektów unijnych oraz realizację zadań dodatkowych, np. wynajem pomieszczeń szkolnych
•poszukiwanie sponsorów poprzez współpracę z rodzicami, pracodawcami oraz innymi podmiotami i instytucjami wspierającymi działania szkoły
•zagospodarowanie poddasza na pracownie gastronomiczne
•rewitalizacja boiska szkolnego
•przeniesienie warsztatów szkolnych z Nieżychowa (budowa warsztatów szkolnych w Wyrzysku)
•wzbogacenie bazy dydaktycznej, powiększanie księgozbioru biblioteki szkolnej i sprzętu sportowego

Wskaźniki sukcesu:
1)Budynek szkolny zapewnia przebywającym w nim osobom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.
2)Stan obiektów, pomieszczeń i ich estetyka zaspokajają potrzeby uczniów, rodziców, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w zakresie realizacji zadań szkoły.
3)Szkoła jest wyposażona w nowoczesne urządzenia i środki dydaktyczne, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz księgozbiór zgodny z potrzebami uczniów i nauczycieli.

VI. Zakończenie

..............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.