X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38123
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Żaneta Puweł Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
nauczyciel mianowany w Gołańczy
stanowisko: wychowawca MOS
staż pracy ogółem: 7 lat ( Gimnazjum w Budzyniu)

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Termin odbywania stażu: 5 września 2017 – 4 czerwca 2020
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

CEL GŁÓWNY

1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.
2. Samodzielne lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności,
służące własnemu rozwojowi oraz podniesienie poziomu pracy szkoły.
3. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu
doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;
2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
3. Doskonalenie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych; prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;
5. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
6. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;
7. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

Plan rozwoju zawodowego został stworzony zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 20013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i zawartymi tam wymaganiami planuję zrealizować poniższe zadania:

§8 ust.2 pkt 1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na wskutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia pracy własnej
i podniesienia jakości pracy szkoły

LP
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego i śledzenie zmian
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu
• Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
IX 2017
Okres stażu
VI 2020
• Plan rozwoju zawodowego
• Wniosek o rozpoczęcie stażu
• Zgromadzone materiały
• Zaświadczenia, świadectwa
• Dokumentacja zrealizowanych zadań
• Ocena pracy
• Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

2. Uczestnictwo w pracach związanych z usprawnieniem pracy szkoły
• Analiza szkolnych aktów prawnych (Statut MOS, WSO, Program Profilaktyczno- wychowawczy, regulaminy, procedury, plany pracy MOS, IPET, karty ocen
itp.) i czynny udział w ich tworzeniu. itd.)
• Członek zespołów ( wyznaczone przez Dyrekcję placówki).
Okres stażu
• Notatki własne
• Sprawozdania ze spotkań

3. Samodoskonalenie poprzez studiowanie literatury pedagogicznej,
poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii poprzez czytanie literatury fachowej i czasopism
tematycznych oraz publikacji w Internecie.
• Lektura publikacji zamieszczonych w Internecie oraz fachowej prasie
Okres stażu
• Notatki własne

4. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach i konferencjach organizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz wydawnictwa działające na rynku
Okres stażu
• Certyfikaty i zaświadczenia

5. Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
• Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
Okres stażu
• Protokoły, dyplomy

6. Wychowawca grupy;
• (współ)autor sprawozdań, regulaminów, procedur, IPET-ów, kart ocen zachowania, dokumentów organizacyjnych w MOS; (współ)organizator imprez i uroczystości szkolnych; prowadząca zajęcia z orientacji zawodowej w ramach innowacji
Okres stażu
• Notatki własne, zaświadczenia

7. Organizowanie różnych form pomocy pedagogicznej dla wychowanków.
• prowadzenie zajęć z socjoterapii, indywidualne rozmowy z wychowankami i ich rodzicami/ opiekunami prawnymi, wsparcie, poradnictwo).
• Samodzielne opracowanie zestawu pomocy dydaktycznych
Okres stażu
• Wykaz pomocy dydaktycznych, przykładowe scenariusze zajęć, zdjęcia, notatki własne

8. Przygotowanie wraz z wychowankami gazetek ściennych o różnej tematyce
• rocznice, ważne wydarzenia, święta, programy profilaktyczne, regulaminy itp.
Wystrój pomieszczeń grupy z okazji świąt.
Okres stażu
• notatki własne, zdjęcia

9. Praca z uczniem słabym i zdolnym
• Analiza potrzeb i zainteresowań uczniów, konsultacje indywidualne
• Przygotowanie uczniów zdolnych do konkursów
Okres stażu
• Wykaz spotkań indywidualnych

10. Współpraca z różnymi instytucjami
• Współpraca z PPP
• Współpraca z UP
• Współpraca z CECH
• Współpraca z kuratorami, Sądem
Okres stażu
• Potwierdzenie z Urzędów i instytucji

11. Doskonalenie kompetencji wychowawczych
• Udział w radach szkoleniowych
• Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków, spotkania z rodzicami, współpraca z rodzicami, angażowanie rodziców z życie klasy i szkoły
• Kontakt z pedagogiem szkolnym, psychologiem, specjalistami
Okres stażu
• Zaświadczenia, notatki własne, protokoły, notatki w dzienniku
• Potwierdzenie psychologa i pedagoga

12. Przygotowanie materiałów do zamieszczenia na szkolnej stronie internetowej i w kronice
• Wystawa prac wychowanków w szkole oraz przy okazji imprez lokalnych (np. jarmarki okolicznościowe).
Okres stażu
• Poświadczenia Dyrektora, własne notatki, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

LP.
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Stosowanie i wykorzystywanie Internetu
• Pozyskiwanie informacji dotyczących prawa oświatowego i śledzenie zmian w przepisach
• Korzystanie z portali edukacyjnych
• Doskonalenie i poszerzanie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej w pracy własnej i z uczniami
• Udział w szkoleniach e-learningowych
• Wykorzystywanie materiałów z Internetu w pracy
• Kontakt mailowy z nauczycielami, wydawnictwami, urzędami, instytucjami
• Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego.
• (opracowywanie dokumentacji szkolnej i awansu zawodowego, przygotowywanie pomocy,
testów, dyplomów, scenariuszy, konspektów, gazetek, programów, planów pracy itp.);
• Gromadzenie i opracowywanie materiałów na potrzeby rad szkoleniowych i WDN.
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej- korzystanie z sali multimedialnej.
• Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych.
• Dostarczanie zespołowi ds. promocji placówki materiałów dotyczących bieżącego funkcjonowania grupy.
Okres stażu
• Strony WWW
• Notatki własne
• Zgromadzone materiały
• Zaświadczenie
• Notatki własne

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
• Tworzenie na komputerze materiałów edukacyjnych i metodycznych
• Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy itp.
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych, testów, opracowań analizy, wyników testów,
• Tworzenie prezentacji multimedialnych
• Gromadzenie własnych zasobów multimedialnych (filmy, muzyka itp.)
Okres stażu
• Scenariusze
• zgromadzone materiały

§8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

LP.
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
• Przygotowanie scenariuszy lekcji i materiałów
• Przeprowadzenie zajęć oraz dyskusja z wyciągnięciem wniosków do dalszej pracy
Okres stażu
• Scenariusze zajęć

2. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
• Obserwacja lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli
• Konsultacje wychowawcami z MOS
• Opracowanie i udostępnianie scenariuszy zajęć, kart pracy, uroczystości szkolnych
• Dzielenie się swoja wiedzą zdobytą na różnych formach doskonalenia zawodowego z innymi nauczycielami
Okres stażu
• Własne wnioski
• Scenariusze
• Potwierdzenia

3. Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla rady pedagogicznej w razie potrzeb
• Dzielenie się wiedzą z członkami Rady Pedagogicznej po odbytych szkoleniach.
Aktywny udział w pracach organów szkoły i zespołach (wychowawczy, ewaluacyjny, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, grupy robocze do pracy nad
Okres stażu
• Potwierdzenia

4. Ciągła współpraca dotycząca wychowanków sprawiających problemy wychowawcze, potrzebujących wsparcia psychologicznego, materialnego
• Udzielanie wskazówek i rad. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych. Współtworzenie
dokumentacji i regulaminów. Sporządzanie opinii wychowawcy grupy o wychowankach.
Indywidualne rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi na temat problemów wychowawczych, frekwencji, postępów w nauce.
Okres stażu
• Protokoły, zaświadczenia, własne notatki

§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą,
pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich

LP.
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego

• Opracowanie i wdrożenie programu z preorientacji zawodowej (zainteresowania zdolności , predyspozycje uczniów)
• Realizacja programu autorskiego podczas zajęć pozalekcyjnych
Okres stażu
• Program edukacyjny (autorski)

2. Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy
• Opracowanie programu wychowawczego z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych młodych ludzi
Okres stażu
• Program wychowawczy, ankiety, materiały pomocnicze

§ 8 ust.2 pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego,
podręczników lub środków dydaktycznych

LP.
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Praca w Komisji Egzaminacyjnej
• Członek Komisji egzaminacyjnej podczas Egzaminu Gimnazjalnego
kwiecień
• Potwierdzenie dyrektora szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły,
w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

LP.
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Organizacja imprez grupowych
• Organizacja i przeprowadzenie imprez grupowych
• Organizacja wyjazdów grupowych
Okres stażu
• Karty wycieczek, protokoły, zdjęcia

2. Realizacja zajęć z doradztwa zawodowego i orientacji zawodowej w ramach innowacji pedagogicznej
• Orientacja zawodowa wychowanków. Dobór zawodów i zakładów pracy, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.
Realizacja programu doradztwa zawodowego i orientacji zawodowej we współpracy z OHP ,MCK , UP.
Okres stażu
• Program, potwierdzenia współpracy

3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków
• Zachęcanie i angażowanie uczniów do udziału w różnego typu zajęciach pozalekcyjnych oraz imprezach i uroczystościach szkolnych, konkursach itp.
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach: udział w konkursach na szczeblu szkolnym, powiatowym, rejonowym
Okres stażu
• Program, scenariusze zajęć, zaświadczenia, własne notatki

4. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
• Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach, warsztatach
Okres stażu
• Zaświadczenia, dyplomy

5. Czynny udział w życiu szkoły
• Przygotowywanie lub współpraca z innymi nauczycielami w przygotowaniu imprez szkolnych i lokalnych
Okres stażu
• Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

LP.
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Działalność na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej i środowiska
• Aktywne uczestnictwo w akcjach prowadzonych przez szkołę
Okres stażu
• Zaświadczenia

2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów wychowanków, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.
• Spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami/opiekunami prawnymi. Kontakty telefoniczne, informowanie o bieżących potrzebach wychowanków,
zapraszanie do odwiedzin w placówce, pobyty wychowanków w domach rodzinnych.
Współpraca z wychowawcą klasy, nauczycielami, wychowawcami MOS, wychowawcami OHP. Wspólne rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów
wychowawczych i edukacyjnych. Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska. Diagnozowanie potrzeb wychowanków.
Bieżąca kontrola ocen oraz frekwencji w szkole i na praktyce. Pomoc uczniom w osiąganiu powodzenia szkolnego. Koordynowanie spraw wychowanków.
Okres stażu
• Własne notatki, dokumenty potwierdzające działania na rzecz wychowanka

3. Współpraca z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę, działającymi na rzecz edukacji, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci:
na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich mających na celu zapobieganie agresji i patologiom społecznym
• Spotkanie z przedstawicielami Policji, kuratorami sądowymi i społecznymi , terapeutami, przedstawicielami Domów Dziecka
Okres stażu
• Zaświadczenia, materiały poglądowe

4. Stały kontakt z pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. • Spotkania, pogadanki, rozmowy indywidualne Okres stażu • Notatka w dzienniku

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony

LP.
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Rozpoznanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• Opis wybranych przypadków i ich analiza
• Zdiagnozowanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Prognoza negatywna / prognoza pozytywna.
Ustalenie metod pracy z wychowankami i stosownych oddziaływań wychowawczych.
Zastosowanie środków zaradczych.
Indywidualna praca socjoterapeutyczna z uczniem wykazującym duży stopień agresji i brak podstawowych umiejętności społecznych.
Szczegółowa charakterystyka i opis podjętych działań.
Uzyskane efekty.
Wnioski końcowe.
Okres stażu
• Opis i analiza przypadku

UWAGA!
Plan ma charakter otwarty i może ulegać modyfikacji w czasie trwania stażu za zgodą Dyrektora.

Data i podpis nauczyciela: ........................................

Data zatwierdzenia planu: ........................................

........................................
(pieczęć i podpis dyrektora)

rxc4fm

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.