X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38105
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Cele:
o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
o doskonalenie warsztatu i metod pracy,
o podniesienie efektywności działań dydaktyczno wychowawczych.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§ 7 ust. 2 pkt 1)*
1. Uczestnictwo w zewnątrzszkolnym i wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli (rady pedagogiczne, różne formy doskonalenia zawodowego, samodzielne zdobywanie wiedzy)
2. Gromadzenie własnej biblioteki
3. Samodzielne przygotowanie środków dydaktycznych
4. Opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny:
- Wymagania edukacyjne
5. Udział w pracach zespołu przedmiotowego i zespołu ds. programu profilaktyki6.. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych (analiza prowadzonych przez siebie zajęć w obecności opiekuna, obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna, analiza wyników egzaminów próbnych i gimnazjalnych)
7. Prowadzenie lekcji koleżeńskich
8. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu metodyki i dydaktyki

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7 ust. 2 pkt 2)*
1. Spotkania z rodzicami (otwarte drzwi, konsultacje, spotkania indywidualne)
2. Współpraca z wychowawcami i pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych (konsultacje, rozmowy)

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 7 ust. 2 pkt 3)*
1. Wykonywanie i opracowanie środków dydaktycznych przy pomocy technologii komputerowej (opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć przy użyciu komputera)
2. Gromadzenie materiałów dostępnych w Internecie
3. Prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej
4. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy pedagogicznej (prowadzenie rozmów i wymiana poglądów i informacji z uczniami i nauczycielami on -line; prowadzenie rozmów telefonicznych z rodzicami)

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§ 7 ust. 2 pkt 4)*
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie, lektura czasopism)
2. Pomoc uczniom w trudnych sytuacjach dydaktycznych i wychowawczych w oparciu o zdobytą wiedzę.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§ 7 ust. 2 pkt 5)*
1. Aktualizacja wiedzy o prawie oświatowym i w oparciu o przepisy prawa przygotowanie wymagań edukacyjnych, przedmiotowego systemu oceniania.
2. Udział w radach pedagogicznych
3. Lektura czasopism nauczycielskich i w oparciu o zdobytą wiedzę udział w pracach zespołu ds. programu profilaktycznego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Odwiedzanie stron internetowych poświęconych oświacie, pomocy społecznej, sprawom nieletnich i w oparciu o zdobytą wiedzę ewaluacja programu profilaktyki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.