X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38096
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego w związku z postępowaniem w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Plan Rozwoju Zawodowego

Monika Kurowska
nauczyciel wychowania fizycznego, biologii i zajęć logopedycznych
w Szkole Podstawowej w Krześlinie

W związku z postępowaniem
w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Okres stażu: 1 września 2017 – 31 maja 2020

Czynności organizacyjne

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Uwagi
(Tabela - red.)

1.
Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu nauczyciela
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
IX 2017
- poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu

2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
IX 2017
- zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły plan rozwoju zawodowego

3. Prowadzenie dokumentacji o realizacji planu rozwoju
• Dokumentowanie realizacji planu rozwojowego
1.IX.2017-31.V.2020
- gromadzenie świadectw, potwierdzeń, sprawozdań itp.

4. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
V – VI 2020
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
- złożenie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły
• Współtworzenie i aktualizacja dokumentów obowiązujących w szkole: WZO, PZO, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, Planu Pracy Szkoły itp.
1.IX.2017-31.V.2020

2. Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych – w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej
• Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
• Udział w Radach Szkoleniowych
• Udział w różnorodnych zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach, konferencjach Okres stażu,
wg harmonogramu placówek doskonalenia nauczycieli,
wg.potrzeb
- protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej
- zaświadczenia o ukończonych formach kształcenia

3. Poszukiwanie nowych rozwiązań •
Korzystanie z portali internetowych poświęconych edukacji
• Gromadzenie ciekawych rozwiązań metodycznych w pracy z dziećmi
• Studiowanie literatury pedagogicznej, czasopism
1.IX.2017-31.V.2020
- pomoce dydaktyczne, karty pracy, scenariusze, notatki itp.

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy
• uczestnictwo w warsztatach metodyczno-przedmiotowych
• wybór adekwatnych technik i metod aktywizujących uczniów
- zaświadczenia

5. Dbanie o bazę i sprzęt sportowy, opieka nad salą gimnastyczną
• sprawdzanie na bieżąco stanu technicznego przyborów i przyrządów sportowych oraz informowanie o usterkach
• składanie zapotrzebowania na przybory i przyrządy
1.IX.2017-31.V.2020
- baza dydaktyczna

6. Rozbudzanie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań
• Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych klasowych, szkolnych, międzyszkolnych
Wg harmonogramu
- zaświadczenia
- dyplomy
7. Realizacja zadań wynikających z Programu Profilaktyki Szkoły.
• Udział w realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły
• Koordynowanie programu profilaktycznego „Trzymaj formę”
1.IX.2017-31.V.2020
- sprawozdanie

8. Oprawa muzyczna i słowna uroczystości szkolnych
• Współpraca z nauczycielami odpowiedzialnymi za daną uroczystość szkolną
• Przygotowanie z uczniami piosenek, wierszy, przedstawień
1.IX.2017-31.V.2020

9. Promocja szkoły w środowisku
• zamieszczanie na stronie internetowej informacji o sukcesach sportowych szkoły i uczniów
• organizowanie zawodów sportowych na terenie szkoły
• udział w proponowanych zawodach sportowych
• przygotowanie uczniów do Gminnego Przeglądu Tanecznego
• promocja szkoły podczas Gminnego Festynu „Złota Jesień w Suchożebrach”
1.IX.2017-31.V.2020
- zaświadczenia
- dyplomy
- zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
• Wykorzystanie edytora tekstów Microsoft Word do tworzenia pomocy dydaktycznych i logopedycznych, scenariuszy lekcji, dyplomów, testów, regulaminów konkursów oraz innych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela (plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z planu rozwoju)
• Wykorzystanie edytora tekstów Microsoft Word do przygotowanie kryteriów oceniania z wychowania fizycznego i biologii dla uczniów
• Wykorzystanie edytora Power Point do tworzenia prezentacji
1.IX.2017-31.V.2020
- pomoce dydaktyczne, regulaminy konkursów, sprawozdania, dokumentacja dotycząca awansu
- dokumentacja szkolna

2. Wykorzystanie Internetu i programów multimedialnych
• Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych, encyklopedii i programów multimedialnych, zdobywanie ciekawych materiałów do pracy
1.IX.2017-31.V.2020

3. Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem komputera
• Opracowanie i przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, programów komputerowych i tablicy interaktywnej, a w zajęciach logopedycznych - tabletu
1.IX.2017-31.V.2020

4. Publikacja własnych materiałów w Internecie.
• Publikacja planu rozwoju zawodowego oraz wybranych materiałów w Internecie.
1.IX.2017-31.V.2020
- zaświadczenia

5. Posługiwanie się pocztą elektroniczną
• Korespondencja elektroniczna z nauczycielami, rodzicami.
1.IX.2017-31.V.2020

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli
• Przygotowanie scenariuszy lekcji, przeprowadzenie lekcji
1.IX.2017-31.V.2020
- scenariusze

2. Dzielenie się wiedzą na Radach Pedagogicznych
• Przeprowadzenie szkoleniowych
rad pedagogicznych
1.IX.2017-31.V.2020
- protokół

3. Aktywna współpraca z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycielami innych przedmiotów • Udział w zebraniach Zespołów Przedmiotowych.
• Opracowanie i przeprowadzanie wspólnych projektów, apeli
• Pomoc nauczycielom z zakresu technik korzystania z komputera
1.IX.2017-31.V.2020
wg. harmonogramu - protokół

4. Promocja własnych osiągnięć i dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
• Przygotowanie planu rozwoju i umieszczenie go na stronie internetowej
• Publikowanie na stronach internetowych własnych opracowanych materiałów
1.IX.2017-31.V.2020
- zaświadczenia o publikacji w Internecie
- adresy stron

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć sportowych w klasie IV - SKS
• Przygotowanie programu
• Opracowanie cyklu zajęć i
wdrożenie programu w placówce
1.IX.2017-31.V.2020
- program
- sprawozdanie z realizacji zadania

2. Opracowanie regulaminów szkolnych konkursów i zawodów sportowych
• Opracowanie regulaminów konkursów przedmiotowych i innych
• Przeprowadzenie konkursów według regulaminów
1.IX.2017-31.V.2020
- regulaminy
- sprawozdania

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych
• Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie:
- spotkań
- imprez
- akademii szkolnych i środowiskowych dla rodziców, dziadków, społeczności lokalnej
1.IX.2017-31.V.2020
wg. harmonogramu
- zdjęcia z uroczystości,
- scenariusze imprez

2. Organizowanie konkursów • Zorganizowanie różnego rodzaju konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych 1.IX.2017-31.V.2020 - regulaminy, protokoły
3. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych • Prowadzenie dodatkowych zajęć SKSu w ramach Programu Szkolne Kluby Sportowe 1.IX.2017-31.V.2020

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Wnikliwa obserwacja uczniów
• Redagowanie opinii
• Konsultacje z pedagogiem,
psychologiem i logopedą
• Realizowanie zaleceń
1.IX.2017-31.V.2020
wg. potrzeb - opis działań

2. Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia „Puls” w Krześlinie
• Zorganizowanie spotkania uczniów z pielęgniarką, wysłuchanie pogadanek dotyczących zdrowego odżywiania, higieny nauki 1.IX.2017-31.V.2020
- wpisy do dziennika

3. Współpraca z innymi wychowawcami oraz nauczycielami
• konsultacje w/s indywidualnych uczniów
- wg potrzeb
- wpisy do dziennika

4. Udział w pracach Zespołu ds. Programu Wychowawczo - Profilaktycznego
• rozmowy, konsultacje
• uczestnictwo w spotkaniach zespołu, udział w pracach nad programem profilaktyki
2017r

5. Współpraca z wydawnictwem Nowa Era
• udział w szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez wydawnictwo
1.IX.2017-31.V.2020
- wyniki uczniów, dyplomy, zaświadczenia

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opracowanie dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych zaistniałych na terenie placówki.
• studium przypadku identyfikacja problemu, podjęcie adekwatnych działań
1.IX.2017-31.V.2020
- opis przypadku

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych
• studiowanie literatury fachowej
• współpraca z nauczycielami wspierającymi, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i stosowanie się do jej zaleceń
1.IX.2017-31.V.2020

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.
Opracowanie: Monika Kurowska

Zatwierdzono do realizacji: ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.