X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 38065
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego ( Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii )
Okres stażu -2 lata i 9 miesięcy
Czas - 01.09.2015-31.05.2018 r.
Nauczyciel mianowany
&8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania:
1.Zapoznanie się z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Formy realizacji:
- analiza przepisów dotyczących procedur awansu zawodowego,
- analiza bieżących zmian w prawie oświatowym
2.Uczestnictwo w pracach związanych z podnoszeniem jakości pracy placówki.
Formy:
- analiza dokumentacji obowiązującej w placówce - statut ZPS, plany pracy, program profilaktyczny, program dydaktyczno - wychowawczy, regulaminy oraz udział w nowelizacji istniejących dokumentów.
3.Doskonalenie swojego warsztatu pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach.
Formy:
- doskonalenie swoich umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
4. Pełnienie funkcji koordynatora ds bezpieczeństwa.
Formy:
- podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii poprzez realizowanie obowiązków koordynatora ds bezpieczeństwa.

§ 8 ust 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania:
1.Tworzenie własnej dokumentacji,
narzędzi badawczych
i przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z wychowankami.
Formy realizacji:
- opracowywanie dokumentacji, przygotowanie pomocy dydaktycznych dla wychowanek, testów, dyplomów, scenariuszy,
- przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego i publikacji zamieszczonych na portalach internetowych.
2.Wykorzystywanie Internetu jako źródła cennych informacji.
Formy;
- systematyczne odwiedzanie stron internetowych o tematyce oświatowej,
- publikacja PRZ na stronie portalu internetowego,
- śledzenie zmian w prawie oświatowym
3.Wykorzystanie w pracy z młodzieżą technologii informacyjnych.
Formy:
- wykorzystanie tablicy interaktywnej w celu uatrakcyjnienia zajęć wychowawczych
4.Wykorzystanie technologii komunikacyjnej do szerzenia wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz do współpracy instytucjami pomocowymi.
Formy:
- rozmowy telefoniczne, wykorzystywanie poczty elektronicznej jako narzędzi współpracy z rodzinami wychowanek i instytucjami pomocowymi.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

Zadania:
1.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów,nauczycieli kontraktowych..
Formy:
- prowadzenie zajęć otwartych ,
- pomoc w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych
2. Opublikowanie w internecie PRZ
Formy:
- przygotowanie PRZ i publikacja na stronach portalu oświatowego.
3.Opracowanie i udostępnienie materiałów edukacyjnych: np. scenariuszy zajęć, kart pracy, scenariuszy uroczystości szkolnych oraz innych materiałów
Formy:
- przygotowanie materiałów edukacyjnych
4. Przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej
Formy:
- rada szkoleniowa wynikająca z potrzeb placówki

§ 8 ust.2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania:
1.Opracowanie i wdrożenie programu działań wychowawczych
Forma:
- Opracowanie i wdrożenie własnego programu zajęć- warsztaty terapii zajęciowej

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub Opiekuńczych

Zadania:
1.Organizowanie uroczystości i imprez ośrodkowych oraz dla środowiska lokalnego
Formy:
- organizacja i współpraca przy organizowaniu różnych uroczystości ośrodkowych związanych z obchodami świąt państwowych, ważnych rocznic i wydarzeń.
2. Rozwijanie zainteresowań wychowanek.
Formy:
- przygotowanie i organizacja konkursów zgodnie z potrzebami placówki oraz planem dydaktyczno - wychowawczym ZPS

§ 8 ust.2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania:
1. Współpraca z KPP Kłodzko
formy:
- cykl zajęć profilaktycznych z przedstwicielami policji.
2.Współpraca ze Szkołą Integracyjną w Szalejowie Gornym
Formy:
- Udział w uroczystościach organizowanych przez placówkę
3. Współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną w Kłodzku.
Formy:
- praca w charakterze wolontariusza podczas zajęć socjoterapeutycznych

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadanie:
1. Opis i analiza przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych
Forma:
- zdiagnozowanie problemu wychowawczego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.