X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37932
Przesłano:

Program autorski zajęć pozalekcyjnych "Młodzi miłośnicy muzyki"

Program zajęć pozalekcyjnych „Młodzi miłośnicy muzyki
dla uczniów klas IV- VII Szkoły Podstawowej

Program opracowała: Anna Kłopocka nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej w Nadarzynie

1. WSTĘP
Program zajęć pozalekcyjnych „Młodzi miłośnicy muzyki adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania muzyczne w trakcie zajęć pozalekcyjnych. Program zakłada realizację treści w ciągu roku szkolnego w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Udział w kole będzie miał charakter dobrowolny i będzie wynikał z naturalnego dążenia do aktywności i kontaktu z muzyką.
W ramach zajęć, prowadzonych w pracowni muzycznej, uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania muzyką.

Cele i treści programu pozwalają kształcić takie umiejętności, które pobudzą wszechstronny rozwój pełnej i twórczej osobowości ucznia, a w szczególności: - rozbudzić twórczą postawę wobec siebie i świata.

2. CELE PROGRAMU
Cele programu
• poznawczo- kształcąca
• wychowawcza
• użytkowa

Zajęcia szkolnego koła przeznaczone są dla uczniów:
• pragnących rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu i gry na instrumentach,
• pragną szerzej zapoznac się z literaturą muzyczną
Zainteresowanie uczniów pragnę rozwijać poprzez:
• atrakcyjny i wartościowy repertuar,
• ciekawy sposób prowadzenia zajęć z zastosowaniem integracji form- nie tylko śpiew,
• wskazanie im różnorodnych stylów w muzyce
• uwrażliwienie na muzykę klasyczna poprzez dobór materiału literackiego – literatura muzyczna
• organizowanie wspólnych wyjazdów z zespołem, np. na koncerty, imprezy muzyczne itp.

Uczestnictwo w zajęciach koła muzycznego uwzględniłam w Szkolnych Zasadach Oceniania z Muzyki. Systematyczna i rzetelna praca ucznia ma wpływ na ocenę półroczną i roczną z muzyki.

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA:

Podstawowym celem zajęć pozalekcyjnych jest zachęcenie ucznia do aktywnej działalności muzycznej i artystyczne
Do ważnych celów należą również: ukształtowanie wrażliwości estetycznej ucznia, wyrobienie umiejętności oceny dzieł sztuki. Uczeń, poznając i doskonaląc swoje zainteresowania muzyczne ma szansę na działania poszerzające własną kreatywność. Doskonali zarazem w sobie pozytywne cechy charakteru, takie jak: cierpliwość i wytrwałość oraz doznaje radości z osiągniętego wyniku artystycznego, co utrwala jego poczucie własnej wartości.
Istotnym zadaniem jest uświadomienie sobie korzeni i tradycji kulturalnych oraz wyrobienie w uczniach poczucia tożsamości własnej i narodowej. Na uwagę zasługuje również kształtowanie umiejętności tolerowania i akceptowania różnorodnych zainteresowań i poglądów w dziedzinie sztuki.
Ostatecznym celem nauczania jest wszechstronny rozwój twórczej osobowości ucznia.

SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA :

• kształcenie zainteresowań i upodobań muzycznych,
• poznawanie literatury muzycznej,
• zaznajomienie z wybranymi, wybitnymi dziełami muzycznymi różnych epok,
• kształcenie słuchu muzycznego
• wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności wokalne,
• wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania wolnego czasu,
• kształtowanie systematyczności, obowiązkowości oraz umiejętności współdziałania w grupie,
• rozwijanie wrażliwości artystycznej
• rozwijanie zainteresowań w dziedzinie poznania różnorodnych stylów muzycznych
• rozwijanie wyobraźni muzycznej

3. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Program zakłada realizację treści związanych z wprowadzeniem ucznia w szeroki świat muzyki.

1. Style muzyczne w epokach historycznych.
2. Kompozytorzy i przykłady muzyczne na przestrzeni historii.
3. Przygotowanie do odbioru dzieła muzycznego.
4. Współczesne style w muzyce.
5. Doskonalenie techniki śpiewu.
6. Doskonalenie techniki gry na instrumentach.
7. Posługiwanie się zapisem nutowym.
8. Znajomość podstawowych zasad muzyki.

4. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

4.1 WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VI Szkoły Podstawowej w Nadarzynie zainteresowanych pracą w kole muzycznym. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Uczniowie spotykać się będą w pracowni muzycznej wyposażonej w:
• Instrument klawiszowy oraz zestaw instrumentów perkusyjnych
• Sprzęt audio,
• Zestaw niezbędnych płyt z literaturą muzyczną,
• Tablica z pięciolinią, plansze z instrumentami,
W sali znajduje się komputer z dostępem do Internetu.

4.2 METODY, FORMY I ŚRODKI

Udział w zajęciach pozalekcyjnych powinien zapewnić każdemu uczniowi możliwość rozwijania zainteresowań muzycznych, poszerzania umiejętności muzycznych i doskonalenia twórczej ekspresji w dziedzinie muzyki.
W związku z tym preferowane jest stosowanie następujących metod nauczania:
1. Przedstawienie tematu zajęć przez nauczyciela;
2. Synchronizacja utworów z realizowanymi projektami edukacyjnymi;
3. Samodzielne lub grupowe przygotowywanie przez uczniów niektórych utworów;
4. Ćwiczenia praktyczne, pozwalające utrwalić, uzupełnić nabytą wiedze i umiejętności;
5. Aktywność artystyczna uczniów;
6. Uczęszczanie na koncerty i udział w imprezach szkolnych;
7. Prezentacje osiągnięć artystycznych uczniów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym: konkursy, przeglądy, koncerty
8. Dokumentowanie zdobytych umiejętności i osiągnięć artystycznych: nagrania muzyczne, dyplomy, notatki na stronie internetowej szkoły.

Formy pracy:
- praca indywidualna (uczeń przedstawia własne preferencje muzyczne, prezentacja ulubionego zespołu muzycznego, stylu muzycznego, kompozytora)
- praca grupowa – wspólne słuchanie literatury muzycznej,

Środki dydaktyczne:
Instrumenty melodyczne i perkusyjne, odtwarzacz płyty CD, odtwarzacz płyt DVD, materiały nutowe, telewizor, Internet, zdjęcia wybitnych muzyków, zespołów muzycznych, encyklopedie multimedialne.

4.3 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

W wyniku realizacji programu zajęć pozalekcyjnych uczeń powinien przyswoić sobie następujące umiejętności i wiadomości

• umiejętność korzystania z komputera i edukacyjnych programów multimedialnych,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność dostrzegania słabych i mocnych stron własnej działalność,
• zainteresowanie współczesną kulturą muzyczną,
• umiejętność szlachetnej rywalizacji,
• zainteresowanie muzyką dawnych epok
• umiejętność tolerancji na szerokie i odmienne zainteresowania muzyczne innych uczniów


5. EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja programu odbywać się będzie poprzez następujące formy:
• praca na zajęciach muzycznych, ciekawy dobór repertuatu literatury muzycznej
• samodzielne bądź w małych grupach przygotowane referaty
• ankieta dla uczniów oceniających realizowany program.

1. LITERATURA:
• J. Kropiwnicki (praca zbiorowa) – „Jak tworzyć program”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.