X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37931
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Lasota – nauczyciel języka angielskiego

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Czas rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 r.

Czas zakończenia stażu: 31 maja 2018 r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013r. poz. 393).

§ 8, ust. 2, pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego (analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r.).

Formy realizacji:
Śledzenie ewentualnych zmian.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Aktywne uczestnictwo w radach pedagogicznych (posiedzeniach klasyfikacyjnych, plenarnych oraz szkoleniowych).

Formy realizacji:
Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach zespołu przedmiotowego.

Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu do spraw ewaluacji.

Aktywne uczestnictwo w warsztatach i konferencjach metodycznych organizowanych oraz wydawnictwa działające na rynku.

Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych w celu wzbogacenia warsztatu pracy.
Lektura czasopism anglojęzycznych.
Opieka nad salą językową nr 17b.

3. Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

Formy realizacji:

Analiza dokumentacji szkolnej:
• Statut Szkoły,
• Program Wychowawczy,
• Program Profilaktyczny Szkoły,
• PSO.

§ 8, ust. 2, pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Wykorzystanie w pracy Internetu

Formy realizacji:
Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.
Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej
w pracy własnej i z uczniami.
Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką języka obcego.

2. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej

Formy realizacji:
Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy, ankiet itp. przy użyciu technologii komputerowej.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników.
Wykorzystywanie sprzętu komputerowego do opracowywania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole, oraz zadań dla uczniów.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.

§ 8 ust. 2, pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.

Formy realizacji:
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, kart pracy, uroczystości szkolnych (z zachowaniem praw autorskich).
Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły i innych szkół.
Aktywna praca w ramach zespołu nauczycieli języków obcych.

Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego.

§ 8 ust. 2, pkt. 4, lit. a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

Organizacja zajęć pozalekcyjnych

Formy realizacji:
Opracowanie programu i prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla klas III gimnazjum.

§ 8 ust. 2, pkt. 4, lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

Formy realizacji:
Organizacja konkursu ogólnoszkolnego
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego pt. „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”.
Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły.
Publikacje na stronie internetowej szkoły.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla klas III gimnazjum

§ 8 ust. 2, pkt. 4, lit. e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

Współpraca z rodzicami uczniów

Formy realizacji:

Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie postępów w nauce i zachowania.

Współpraca z wydawnictwami

Formy realizacji:
Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.

§ 8 ust. 2, pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych.

Formy realizacji:
Diagnoza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Obserwacja, opis i analiza dwóch przypadków.
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych. zgodnie z rzeczywistą sytuacją oraz potrzebami Opis dwóch przypadków.

Sporządziła: A.Lasota

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.