X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37849
Przesłano:

Program koła historyczno-mitologicznego: Z historią za pan brat

PROGRAM AUTORSKI SZKOLNEGO KOŁA
HISTORYCZNO - MITOLOGICZNEGO
" Z HISTORIĄ ZA PAN BRAT"

OPRACOWANIE:
Anna Sołtysik

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

1. ZADANIA
W zakresie działalności dydaktycznej szkoła w szczególności:
- umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
- wspomaga poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju;
- sprawuje opiekę nad uczniami w zależności od ich potrzeb w miarę posiadanych środków poprzez prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
- umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
poprzez rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz udział w konkursach wiedzy, plastycznych, recytatorskich i zawodach sportowych.
2. SPECYFIKA SZKOŁY
Szkoła obejmuje trzy etapy kształcenia: etap pierwszy klasy I - III, drugi etap kształcenia klasy IV - VI , trzeci etap klasy I- III gimnazjum.
Nasza placówka jest bardzo dobrze wyposażona w różnorodne pomoce dydaktyczne,
posiada sale multimedialne, rozbudowane zaplecze sportowe, prężnie działającą bibliotekę
oraz Mini - Muzeum, w którym odbywają się żywe lekcje historii. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne, w związku z czym kładzie duży nacisk na wszelkiego rodzaju formy pomocy dzieciom o specyficznych wymaganiach edukacyjnych.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU:

Program kółka powstał jako odpowiedź na potrzeby uczniów oraz z chęci podzielenia sięz nimi swoimi pasjami historycznymi. Poprzez jego realizację pragnę rozwijać zainteresowania dzieci, poszerzać ich wiedzę oraz kształtować postawę świadomego zmian historycznych Polaka i Europejczyka.
Szkolne koło historyczno - mitologiczne to oferta skierowana do uczniów wykazujących zainteresowanie historią. Kształcenie w ramach jego działalności zamierzam oprzeć
na pobudzaniu kreatywności, wspieraniu samodzielności młodego człowieka w zdobywaniu kolejnych informacji oraz umiejętności. Dlatego moja praca polegać będzie na:

• zapewnieniu swobody co do wyboru sposobu wykonywania poszczególnych zadań,
• nadzorowaniu i wspieraniu uczniów na każdym z etapów ich pracy,
• gromadzeniu różnych doświadczeń i dzieleniu się nimi, wykorzystaniu ich w szkole i poza nią.

Wybrane przeze mnie zagadnienia i treści programowe podzieliłam na dziesięć działów:
I. Historia rodziny
II. Historia mojego miasta i regionu
III. Historia Polski
IV. Historia powszechna
V. Bogowie greccy i rzymscy
VI. Skojarzenia mitologiczne
VII. Mity
VIII. Osiągnięcia Greków i Rzymian
IX. Mini - Muzeum
X. Konkursy historyczne

WIODĄCE CELE PROGRAMU:
• wyposażenie uczniów w dodatkowe wiadomości z zakresu historii,
• rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
• rozwijanie indywidualnych pasji i twórczego myślenia,
• wyjaśnianie związków przyczynowo – skutkowych,
• poszerzanie wiedzy o kulturze własnego regionu, pobudzanie zainteresowanie jego przeszłością,
• zachęcanie do zbierania pamiątek – gromadzenie ich w Mini –Muzeum,
• rozwijanie myślenia historycznego,
• pogłębianie postaw historycznych oraz poszanowania tradycji i symboli narodowych,
• kształtowanie umiejętności samodzielnej oceny wydarzeń historycznych,
• doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
• przygotowanie uczniów do konkursów historycznych.

SZCZEGÓŁOWE CELE OPERACYJNE
UCZEŃ:
• opisuje historię swojej rodziny
• zna historię swojego regionu i miejscowości,
• zna terminologię historyczną, operuje podstawowymi pojęciami dotyczącymi czasu, przeszłości,
• posiada podstawową wiedzę dotyczącą dziejów Polski i dziejów historii powszechnej.
• wymienia osiągnięcia starożytnych Greków i Rzymian oraz zna ich mitologię.
PRZWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
UCZEŃ:
• podejmuje próbę opisania przyniesionych eksponatów do Mini – Muzeum,
• potrafi pracować z mapą, tekstami historycznymi i zebranymi materiałami,
• porządkuje i wykorzystuje dostepne różne informacje (drzewo genealogiczne- stronka My Heritage),
• przeprowadza wywiad z uczestnikami wydarzeń historycznych,
• wyszukuje i porównuje informacje z różnych źródeł historycznych,
• samodzielnie wykorzystuje różnego rodzaju źródła do zdobywania interesujących go informacji,
• przedstawia własne poglądy,
• posługuje się Internetem i środkami multimedialnymi,
• ocenia fakty, wydarzenia i postaci historyczne.

POSTAWY
UCZEŃ:
• posiada silne poczucie związku z własnym regionem, miejscowością, krajem, jednocześnie będąc otwartym na poznawanie historii, kultury innych państw,
• docenia i szanuje dorobek przeszłych pokoleń,
• posiada umiejętność współdziałania w grupie i dzielenia się zdobytą wiedzą.

METODY I FORMY PRACY:
• żywa lekcja historii w Mini - Muzeum ( przeprowadzenie zajęć w szkolnym Mini - Muzeum z zastosowaniem zgromadzonych w nim eksponatów)
• zajęcia w pracowni komputerowej ( opracowanie prezentacji multimedialnych, które są wykorzystywanena lekcjach historii)
• metoda projektu,
• praca w grupach z tekstami źródłowymi, wypisami z literatury, pamiętników,
• wykład,
• wycieczki do Muzeum Górnictwa Węglowego i Muzeum Miejskiego
• samodzielne gromadzenie materiałów i informacji przez uczniów oraz prezentowanie ich podczas zajęć,
• praca z mapą, atlasem i kartami pracy.

ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE:
• teksty źródłowe,
• Internet,
• eksponaty z Mini – Muzeum,
• mapy,
• czasopisma i książki,
• karty pracy,
• wspomnienia, fragmenty pamiętników,
• filmy dokumentalne,
• słowniki i encyklopedie.

ZAKRES TEMATYCZNY:
• Terminologia historyczna
• Poznajemy historię Polski, miasta i regionu
• Co nam mówią mapy historyczne? - analiza i porównanie
• Konkursy historyczne
• Jak opisać eksponaty i pamiątki historyczne?
• Patriota we współczesnym świecie - jak to zrobić?
• Bogowie greccy i rzymscy, skojarzenia mitologiczne, mity
• Osiągnięcia Greków i Rzymian
• Informacje prasowe, internetowe i telewizyjne- jak z nich korzystać?
• Dzieje Polski i dzieje historii powszechnej
• Ciekawostki historyczne
• Ty też możesz tworzyć historię- zwyczaje rodzinne i tradycje pokoleniowe
Oprócz wyżej wymienionych tematów, poruszamy zagadnienia w zależności od potrzeb.

EWALUACJA:
• opinie uczniów (wywiad, ankieta),
• udział w konkursach,
• prezentacje multimedialne.

LITERATURA:
Podręcznik do historii dla klas IV - VI
Jasienica P, Polska Piastów, Warszawa 1998
Jasienica P, Polska Jagiellonów, Warszawa 1998
Multimedialna historia Polski
Poczet królów i książąt polskich
Parandowski J, Mitologia, Londyn 1992
Zabrze krok po kroku
Zabrze – nieznane oblicza śląskiej architektury, Warszawa 2002
Nazwy i patroni zabrzańskich ulic, Zabrze 2006
MyHeritage – drzewo genealogiczne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.