X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37828
Przesłano:

Program koła informatycznego

Program koła informatycznego
Autor:
Zbigniew Lomperta

Wstęp.

W związku z tym, iż komputer jest niewątpliwie najatrakcyjniejszym środkiem dydaktycznym, a dzieci już od najmłodszych lat po niego sięgają głównie w celach rozrywkowych, powstał ten program. Praca na kółku komputerowym ma za zadanie uświadomienie uczniom, że bawiąc się mogą nauczyć się wielu ciekawostek i posiąść nowe umiejętności. We współczesnym świecie, charakteryzującym się dużym postępem technologicznym i zalewem informacji, należy kłaść szczególny nacisk na przygotowanie dzieci do życia w nim. Korzystanie z technologii komputerowej i umiejętność selekcjonowania informacji są jednymi z podstawowych umiejętności przygotowujących uczniów do prawidłowego funkcjonowania w świecie. Pogłębianie wiedzy informatycznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje mu możliwość rozbudzenia swoich zainteresowań oraz jest istotnym elementem powiązania wewnętrznego świata szkolnego ze światem zewnętrznym.
W warunkach szkoły specjalnej praca z komputerem ma dodatkowo jeszcze jeden, jakże istotny wymiar - wymiar terapeutyczny. W zajęciach koła uczestniczą wszyscy uczniowie, którzy wyrażają taką chęć – niezależnie od zdolności, możliwości czy posiadanych umiejętności, a praca z komputerem pozwala im na podniesienie poczucia własnej wartości, uczy postawy tolerancji wobec innych. Dzięki zajęciom odbywającym się w ramach koła informatycznego uczniowie uczą się także, jak w bezpieczny sposób korzystać z Internetu oraz innych możliwości oferowanych przez komputer i urządzenia multimedialne.

Charakterystyka programu.

Program został napisany dla potrzeb koła informatycznego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzanego w formie zajęć świetlicowych, raz w tygodniu – 60 minut. Program został skonstruowany tak, by sprzyjać rozwojowi ucznia, kształtować jego umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Ma także na celu kształtować uzdolnienia dzieci w dziedzinie informatyki.

Cele główne:

• stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej uczniów oraz jej właściwe ukierunkowanie,
• utrwalanie i poszerzanie umiejętności zdobytych na lekcjach informatyki,
• rozwijanie zainteresowań informatycznych.

Cele szczegółowe:
• kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji, jej selekcji oraz wykorzystania,
• uczenie konsekwencji w pracy,
• uświadamianie niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z bezkrytycznym korzystaniem z Internetu.
• kształtowanie postawy poszanowania cudzej i własnej pracy,
• uczenie grupowego rozwiązywania problemów,
• wzmacnianie poczucia własnej wartości,
• budowanie postawy tolerancji wobec innych,
• tworzenie więzi w grupie,
• umiejętność zastosowania programów użytkowych,
• umiejętność redagowania tekstów,
• tworzenie dokumentów okazjonalnych i użytkowych – gazetki, kalendarze wizytówki.
• wyszukanie informacji w Internecie,
• dostrzeżenie korzyści wynikających z pracy z komputerem,
• posługiwanie się sprzętem komputerowym i jego oprogramowaniem,
• posługiwanie się edytorem tekstu, programem graficznym i programem do tworzenia prezentacji,
• wspomaganie umiejętności czytania, pisania, liczenia, rysowania,
• wykorzystanie komputera jako źródła wiedzy i rozrywki,
• wykorzystanie Internetu w celu pozyskiwania i przetwarzania informacji.

Metody pracy:
• poszukujące (problemowe, aktywizujące)
• podające (pogadanka, pokaz, prezentacja)
• praktyczne z użyciem komputera (ćwiczenia)

Formy pracy:
• indywidualna
• grupowa
• zbiorowa

Środki dydaktyczne:
• zestawy komputerowe
• drukarki
• komputerowa sieć szkolna
• Internet
• edytor tekstu Microsoft Word
• program graficzny Paint
• encyklopedie multimedialne
• słowniki multimedialne
• gry komputerowe
• programy edukacyjne

Treści nauczania.

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem:
• Poznanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem oraz pracujących z nim urządzeń,
• Zapoznanie z regulaminem pracowni komputerowej.

2. Posługiwanie się myszą komputerową, klawiaturą i uruchamianie programów:
• Zaznaczanie i uruchamianie programów poprzez kliknięcie myszą,
• Uruchamianie programów ze skrótu na pulpicie,
• Klikanie i przeciąganie obiektu,
• Zapoznanie z budową klawiatury, zasadami pisania polskich znaków, symboli.

3. Praca z edytorem tekstu WordPad:
• Zapoznanie z możliwościami WordPada,
• Zapoznanie ze znaczeniem poszczególnych klawiszy,
• Zapoznanie z zasadami pisowni polskich liter,
• Pisanie prostych tekstów, typu np. wizytówki.

4. Praca z edytorem tekstu Word:
• Uruchamianie edytora tekstu,
• Zapoznanie z obsługą edytora tekstu,
• Wprowadzanie zmian do podanych tekstów,
• Pisanie prostych tekstów,
• Tworzenie ozdobnych napisów,
• Wykorzystywanie autokształtów, funkcji wypełniania kolorem,
• Wklejanie obrazów z galerii ClipArtów, formatowanie ich,
• Przepisywanie krótkich tekstów,
• Wykonywanie i przerabianie tabelek, krzyżówek,
• Wykonywanie zaproszeń, dyplomów, kartek okolicznościowych, dyplomów itp.

5. Praca z edytorem grafiki Paint:
• Zapoznanie z podstawowymi narzędziami edytora grafiki,
• Poznanie gotowych elementów narzędzi do rysowania figur płaskich,
• Rysowanie figur płaskich, wypełnianie ich kolorem,
• Wykonywanie rysunków wg własnych pomysłów,
• Wykorzystywanie narzędzi do modyfikowania rysunków, typu: przerzuć, obróć, kopiuj, wklej itp.,
• Wstawianie tekstów do rysunków.

6. Tworzenie prezentacji multimedialnych w Microsoft Power Point:
• Zapoznanie z podstawowymi narzędziami do pracy w Power Point, przeznaczeniem programu,
• Zapoznanie z wybranymi prezentacjami multimedialnymi,
• Dokonywanie wyboru odnośnie slajdów, czcionek, projektu slajdów, obrazów z galerii ClipArt,
• Edytowanie wpisywanych tekstów, wstawianych klipów i zdjęć,
• Tworzenie animacji niestandardowej do tekstów i obiektów,
• Przedstawienie pokazu stworzonej prezentacji multimedialnej.

7. Utrzymywanie porządku na dysku i zapisywanie wyników pracy
z komputerem:
• Zapoznanie z różnorodnością sposobów zapisywania dokumentów, np. na dyskietce, płytach, pendrive,
• Tworzenie folderów, struktury folderów,
• Poruszanie się po strukturze folderów,
• Rozumienie pojęć takich jak: plik, folder, nazwa pliku, folderu, folder otwarty,
• Kopiowanie, wklejanie, usuwanie plików, zmienianie ich nazw,
• Odzyskiwanie usuniętych plików i folderów, oczyszczanie kosza.

8. Internet, jego możliwości i zastosowanie:
• Zapoznanie ze sposobem poruszania się po Internecie, np. wyszukiwarka Internet Explorer,
• Analiza przydatności informacji zawartych na wybranych stronach,
• Przeglądanie witryn dla dzieci, np.
http://www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl/,
http://www.sieciaki.pl/,
http://www.dzieckowsieci.pl/,
• Ukazanie sposobów komunikowania się poprzez sieć Internet ze wskazaniem na ich wady i zalety.

9. Uruchamianie i posługiwanie się grami i programami edukacyjnymi oraz grami występującymi w systemie Windows:
• Zapoznanie z wybranymi grami i programami występującymi na polskim rynku,
• Uświadomienie przydatności gier, dzięki którym ćwiczy się pamięć, logiczne myślenie, np. puzzle, labirynty, gry logiczne,
• Wykorzystywanie informacji zawartych w programach edukacyjnych dla dzieci.

Umiejętności:
Dziecko po zakończonych zajęciach potrafi (w różnym stopniu, co wynika
m.in. z możliwości intelektualnych i sprawnościowych dziecka):
• przygotować komputer do pracy przez prawidłowe włączenie i wyłączenie,
• korzystać z podstawowych urządzeń: klawiatury, monitora i myszki,
• uruchomić program i zakończyć jego działanie,
• operować prawidłową terminologią,
• nazywać i rozróżniać części komputera,
• przepisywać i samodzielnie zapisać krótkie teksty z zachowaniem wymaganej formy,
• wykorzystać edytor graficzny do wykonywania rysunków,
• wybrać oraz uruchomić wskazany program edukacyjny, właściwie z niego korzystać i zakończyć pracę z programem,
• wyszukiwać informacje w Internecie.

Osiągnięcia:
• stosuje prawa użytkownika,
• planuje pracę na ekranie,
• bezpiecznie korzysta z podstawowych urządzeń: klawiatury, monitora, myszki,
• wybiera i uruchomia wskazany program edukacyjny, właściwie z niego korzysta i prawidłowo kończy pracę z programem,
• samodzielnie tworzy rysunek na zadany temat,
• dokonuje trafnego wyboru koloru zwracając uwagę na wygląd estetyczny i walory artystyczne tworzonego obrazu,
• samodzielnie redaguje krótki tekst na zadany temat zwracając uwagę na estetyczny jego wygląd,
• wykonuje zaproszenie, dyplom,
• zapisuje i otwiera pracę na dysku w dowolnym katalogu,
• dokonuje podstawowych operacji na pliku,
• uruchamia płyty CD,
• wyszukuje informacje w Internecie na dany temat.

Ewaluacja.
Postępy osiągane przez uczniów na zajęciach koła nie podlegają ocenie szkolnej. Należy jednak wnikliwie obserwować uczniów, aby w porę zastosować odpowiednie środki zaradcze w przypadku wystąpienia luk w wiedzy lub umiejętnościach. Natomiast obserwacja nakierowana na zachowania uczniów, ich stosunek do rozwiązywanych problemów pozwoli dobrać właściwy sposób stymulowania ich do dalszego rozwoju.
Ważnym miernikiem wiedzy uczniów będą również ich postępy zauważone na lekcjach informatyki i osiągnięcia w konkursach informatycznych. Natomiast potwierdzeniem atrakcyjności kółka będzie niewątpliwie zainteresowanie pracą koła wśród uczniów i frekwencja na zajęciach. W celu przeprowadzenia ewaluacji zajęć koła informatycznego należy ocenić:
- skuteczność programu – obserwacja postępów uczniów,
- przydatność programu – zebranie danych na temat tego, czy praca na zajęciach kółka powoduje poprawę ocen z informatyki i czy pomaga w osiągnięciu lepszych wyników na konkursach.
- atrakcyjność programu – obserwacja zainteresowania uczniów i frekwencji.
Pod koniec roku szkolnego zostanie przeprowadzona ankieta wśród członków koła. Pozwoli ona ocenić dotychczasową pracę na zajęciach, jak również wyciągnąć wnioski na przyszłość w celu ewentualnej modyfikacji programu.

Bibliografia
1. Paweł Szwedowski: Paint dla Dzieci, wyd. Micom, wyd. 2, Warszawa, 2004
2. W. Jochemczyk, I. Krajewska - Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski: Lekcje z komputerem, wyd. WSiP, Warszawa, 2004
3. M. Gulgowski, J. Lipski: Komputerowe opowieści, wyd. Czarny Kruk, Bydgoszcz 2006
4. Grażyna Koba: Zajęcia komputerowe, wyd. MiGra, Wrocław 2006
5. Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej, OEiiZK, Warszawa 2009

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.