X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37820
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Natalia Ignyś-Mazij
Kwalifikacje: studia licencjackie i magisterskie – filologia angielska
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa nr 1
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy, tj. od 1.09.2017r. do 31.05.2020r.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
L.p. / Zadania /Formy realizacji / Termin realizacji / Dowody realizacji (tabela)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju
- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego VIII 2017
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu IX 2017
- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego IX 2017
- Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym Cały okres stażu
- Uzyskanie informacji na temat awansu za pomocą internetu Cały okres stażu
Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego, Wniosek o rozpoczęcie stażu, Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, Materiały zebrane i zapisane na nośniku pamięci.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
- Gromadzenie dokumentacji
Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego

Cały okres stażu
Zaświadczenia, sprawozdania, opracowane materiały

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
-Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju V 2020
-Uzyskanie oceny dorobku zawodowego VI 2020

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Ocena dorobku zawodowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Przeprowadzenie analizy własnej pracy
-Obserwacje zajęć przez dyrektora
- Ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć
Według harmonogramu obserwacji
Cały okres stażu
Harmonogram spotkań
Scenariusze zajęć

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej
-Korekty i dostosowania w PSO
IX 2017, 2018, 2019
- Funkcja przewodniczącej zespołu języków obcych
- Przygotowanie uczniów i udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
- Organizowanie i współorganizowanie konkursów wewnątrzszkolnych
- Udział w komisjach wynikających z nadzoru pedagogicznego
Cały okres stażu
PSO, Rejestr spotkań zespołu, sporządzone dokumenty
Potwierdzenia, Regulaminy, sprawozdania

3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności
- Aktywny udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez placówki doskonalenia zawodowego i inne instytucje, adekwatnych dla potrzeb nauczyciela i szkoły
Cały okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia

4. Uczestniczenie w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
-Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
- Przeprowadzenie szkolenia na radzie pedagogicznej
Cały okres stażu
Lista obecności, zaświadczenia, wpisy w księdze protokołów
Materiały, wpisy w księdze protokołów

5. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb uczniów
- Przygotowywanie uczniów do sprawdzianu z języka angielskiego po klasie VIII lub inne wynikające z potrzeb szkoły
Cały okres stażu
Dziennik zajęć pozalekcyjnych

6. Umożliwienie uczniom korzystania z form pozalekcyjnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym
-Określanie potrzeb uczniów, praca z uczniem słabym i zdolnym
- Organizowanie wycieczek
- Przygotowywanie uroczystości i imprez szkolnych
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Przykładowe scenariusze,

7. Współpraca z rodzicami dotycząca działań wychowawczych zespołu klasowego
-Działania na rzecz klasy
-Zebrania z rodzicami
-Udział w zajęciach otwartych
- Konsultacje indywidualne dla rodziców
Cały okres stażu
Dziennik wychowawcy klasy, scenariusz zebrania z rodzicami, dokumentacja szkolna

8. Wzbogacanie metod i form swojej pracy
-Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych
Cały okres stażu
Scenariusze, wpisy do dziennika

9. Pełnienie funkcji protokolanta
-Pisemne utrwalenie przebiegu zebrań Rady Pedagogicznej – sporządzanie protokołów

Wg zaleceń dyrektora Wpisy do księgi protokołów

§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystywanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela
- Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej, np. planów, sprawozdań, zestawień, scenariuszy zajęć, zaproszeń, ogłoszeń, dyplomów, podziękowań itp.
- Wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole (np. testy, karty pracy)
- Wykorzystywanie tablicy interaktywnej w pracy z
- Wykorzystanie komputera do przygotowania wystroju klasy (gazetki klasowe, dekoracje itp.)
- Wykorzystywanie w pracy programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i Internetu na lekcjach
- Wykorzystanie Internetu w celach dydaktyczno-informacyjnych poprzez umieszczanie na stronie internetowej szkoły różnych informacji np. o testach.
- Wykorzystanie komputera do dokumentacji zaplanowanych zadań stażu na nauczyciela dyplomowanego
- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęciach z dziećmi oraz zebraniach rodziców.
Cały okres stażu
Przykładowe dokumenty (plany, sprawozdania itp.),
Przykładowe pomoce dydaktyczne,
Scenariusze, wpisy do dziennika,
Przykładowe materiały,
Scenariusze, wpisy do dziennika, linki do stron WWW,
Strona internetowa szkoły,
Dokumentacja stażu
Prezentacje multimedialne w formie plików ppt

2. Współpraca z rodzicami, dyrektorem i nauczycielami za pomocą poczty e-mail, dziennika elektronicznego i telefonu komórkowego
- Komunikowanie się z rodzicami, wymiana informacji za pomocą dziennika elektronicznego, poczty e-mail oraz telefonu komórkowego.
- Wysyłanie ważnych informacji do innych nauczycieli za pomocą poczty elektronicznej, współpraca i kontakt z placówką za pomocą poczty e-mail.
Cały okres stażu
Według potrzeb
Potwierdzenie od dyrektora, rodziców, nauczycieli

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

1. Opublikowanie na stronie internetowej Planu rozwoju zawodowego
- Publikacja zatwierdzonego Planu rozwoju zawodowego
Rok szkolny 2017/2018
Publikacja widoczna na stronie internetowej
2. Prezentowanie warsztatu pracy
Opracowanie i udostępnianie nauczycielom swojego warsztatu pracy (np. scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych) w wersji papierowej i elektronicznej
Cały okres stażu
Publikacje na stronie internetowej, opracowane materiały, scenariusze

3. Prowadzenia zajęć otwartych dla nauczycieli
- Zajęcia otwarte z języka angielskiego
- Prezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi
Cały okres stażu
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli, scenariusze zajęć, spotkań

4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami
- Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas różnych form doskonalenia zawodowego
- Wspólne rozwiązywanie problemów i wymiana doświadczeń
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli

5. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów Przygotowywanie imprez szkolnych
Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wycieczki, wyjścia)
Cały okres stażu
Scenariusze, sprawozdania,

6. Sprawowanie opieki nad nauczycielem kontraktowym
- Pomoc w zakresie opracowania dokumentacji
- Wspomaganie pracy nauczyciela kontraktowego
Cały okres stażu
Dokumentacja nauczyciela kontraktowego

§ 8 ust.2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie programu własnego
- Opracowanie i wdrożenie programu własnego
- Ewaluacja programu własnego
Cały okres stażu
Opracowany program własny

§ 8 ust.2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

1. Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE w zakresie Egzaminu Ósmoklasisty z języka angielskiego
- Ukończenie szkolenia w zakresie pełnienia funkcji egzaminatora
- Realizacja zadań członka zespołu egzaminacyjnego
Cały okres stażu
Wg harmonogramu OKE
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
Zaświadczenie o pracy w komisji

§ 8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku
-Angażowanie uczniów do udziału w licznych konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych
- Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym, wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych
- Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole i poza szkołą
- Zaproszenie do szkoły gościa mieszkającego w kraju anglojęzycznym
Cały okres stażu,
wg harmonogramu imprez
Dyplomy, podziękowania
Scenariusze, potwierdzenia współpracy
Scenariusze, zdjęcia

2. Przygotowanie i przeprowadzenie Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
-Opracowanie regulaminu i formuły konkursu
- Przeprowadzenie konkursu
Cały okres stażu
Regulamin konkursu, materiały, zdjęcia

3. Współpraca z instytucjami
- Współpraca z Centrum Animacji i Kultury w Międzychodzie
Okres stażu
Zaświadczenia, zdjęcia

4. Organizowanie wycieczek
Organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych
Cały okres stażu
Adnotacje w dzienniku, zdjęcia, kronika

§ 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Rozpoznanie i rozwiązanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych i wychowawczych
- Współpraca z rodzicami, nauczycielami, psychologiem, pedagogiem szkolnym (zebrania, konsultacje, rozmowy indywidualne)
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb ucznia
- Analiza sytuacji konkretnych uczniów, diagnozowanie problemów
- Ustalenie metod pracy i form pomocy
- Analiza efektów podjętych działań
Cały okres stażu
Dokumentacja szkolna, potwierdzenia współpracy, kwestionariusze, ankiety, opis przypadku, zapis wniosków

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może podlegać zmianom w trakcie realizacji zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.