X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3775
Przesłano:
Dział: Świetlica

Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 68 W SZCZECINIE

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Świetlica czynna jest codziennie (oprócz sobót i niedziel) w godzinach od 6.45. do 16.30.
2. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas 0 – III
(w wyjątkowych sytuacjach dzieci z klasy IV).
3. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, których rodzice (opiekunowie) pracują zawodowo (dziecko przebywa w świetlicy tylko w czasie godzin pracy rodziców).
4. Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają kartę zgłoszeń zawierającą dokładne dane dziecka i rodziców (opiekunów) oraz potwierdzenie o zatrudnieniu obydwojga rodziców (w przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym - dotyczy zatrudnienia – dziecko zostanie skreślone z listy uczestników świetlicy).
5. Kwalifikację i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły oraz nauczyciele wychowawcy świetlicy.
6. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy. Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę.
Od decyzji Rady Pedagogicznej nie ma odwołania. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.
7. Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej pobierana jest raz w miesiącu opłata za pobyt dziecka w świetlicy. Stawka ustalana jest raz w roku przez dyrektora szkoły. Pieniądze przeznaczone są wyłącznie na potrzeby świetlicy.
8. W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli wychowawców świetlicy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.
9. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
10. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
11. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.
12. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić
nauczycielowi świetlicy.
13. Rodzice dzieci samodzielnie opuszczających świetlicę zobowiązani są każdorazowo poinformować o tym wychowawcę świetlicy lub wypełnić odpowiednie oświadczenie.
14. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą
być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).
15. W przypadku, gdy dziecko odbierane jest przez inne osoby niż
rodzice należy ustnie lub pisemnie powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
16. Każde dziecko zobowiązane jest posiadać podpisany worek na
obuwie zmienne.
17. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci.
18. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice
(opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
19. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

II. PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY:

Uczeń ma prawo do:

a) znajomości swoich praw i obowiązków,
b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
e) życzliwego, podmiotowego traktowania,
f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
h) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier,

III. OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:

Uczeń ma obowiązek:

a) dbać o ład i porządek,
b) zostawiać tornister, ubranie wierzchnie oraz obuwie w worku w wyznaczonym miejscu w szatni świetlicy,
c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,
d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
e) meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
g) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej,
h) informować wychowawcę świetlicy o posiadaniu w danym dniu telefonu komórkowego (zakaz zabawy telefonem komórkowym podczas zajęć świetlicowych).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.