X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37661
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program autorski "English Corner", gazetka językowa

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Niniejszy program adresowany jest do uczniów zdolnych klasy 4 i 6 szkoły podstawowej, którzy świadomi są swoich umiejętności i chętni są do współpracy. Ponadto pragną również pogłębić dotychczasowo zdobytą wiedzę zarówno ze znajomości języka angielskiego, jaki i umiejętności posługiwania się Internetem oraz programami komputerowymi.
Program przeznaczony jest na zajęcia pozalekcyjne, podczas których uczniowie poznają elementy kultury krajów anglojęzycznych, a efektem ich pracy jest szkolna gazetka językowa pt.: ‘ENGLISH CORNER” (wydawania jeden raz w miesiącu na terenie szkoły).
Celem programu jest poszerzenie wiedzy językowej uczniów i zastosowanie jej w praktyce w oparciu o zagadnienia związane z ich zainteresowaniami takimi jak: kultura, sztuka, muzyka, film. Ponadto umożliwi on uczniom zdobycie nowych umiejętności takich jak: właściwego korzystania z różnych źródeł informacji, zaradności, wykonywania zadań zarówno grupowych jak i indywidualnych. Poprzez tworzenie gazetki uczniowie będą mogli wykazać się kreatywnością i pomysłowością.
Uczniowie uczęszczający na zajęcia będą pracowali głównie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i Internetu.

CELE OGÓLNE PROGRAMU:
• rozbudzanie ciekawości, tolerancji oraz otwartości na różne kultury;
• poznawanie środowiska krajów anglojęzycznych;
• umiejętność zbierania informacji – Internet, korzystanie ze słowników; dwujęzycznych, książki językowe;
• motywowanie do kreatywności i twórczego myślenia;
• rozwijanie własnych zainteresowań;
• wdrażanie do samodzielności.

CELE SZCZEGÓŁOWE
• uczeń poszerza znajomość słownictwa, zwrotów i struktur gramatycznych, poznaje powiedzenia i przysłowia angielskie;
• uczeń rozwija zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych;
• uczeń poszerza wiedzę w zakresie konkretnych elementów kulturowych krajów anglojęzycznych, np.: obyczaje, święta, zabytki, sport, muzyka rozrywkowa, film itp.;
• uczeń wykorzystuje wiedzę w praktyce;
• uczeń rozwija cztery sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie;
• uczeń korzysta ze stron internetowych w celu tworzenia krzyżówek, wykreślanek, rebusów itp.;
• kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu;
• uczenie odpowiedzialności za powierzone zadanie i podejmowane decyzje.

CELE WYCHOWAWCZE
• wdrażanie do samodzielnego uczenia się;
• rozwijanie tolerancji i szacunku dla innych kultur;
• uczenie się współpracy w parze, grupie i odpowiedzialności za wspólne zadania;
• rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary w możliwości językowe.

FORMY I METODY PRACY
• prowadzenie zajęć z języka angielskiego, których efektem jest gazetka szkolna pt. ‘ENGLISH CORNER’ – 2 razy w tygodniu po 45 minut;
• przeprowadzenie ankiety wśród uczniów dotyczącej ich zainteresowań;
• korzystanie z różnorodnych pomocy dydaktycznych: tablica interaktywna, komputer z dostępem do Internetu, słowniki polsko-angielskie, materiały oraz filmy uzyskane z Internetu;
• korzystanie ze stron internetowych służących do tworzenia różnego rodzaju ćwiczeń;
• dokumentowanie działań w postaci szkolnej gazetki anglojęzycznej wydawanej 1 raz w miesiącu;
• praca w parach, praca w grupie.

TEMATYKA ZAJĘĆ
1. Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?
2. Nauka umiejętności skutecznego wyszukiwania informacji w zasobach internetowych.
3. Poznanie różnych edukacyjnych stron internetowych i nauka prawidłowego korzystania z nich.
4. Zaznajomienie się z kulturą Wielkiej Brytanii:
- najważniejsze święta obchodzone w Wielkiej Brytanii, tradycje i obyczaje;
- Londyn i jego zabytki (The London Eye, Buckingham Palace, The Tower of London, The tube);
- Muzyka rozrywkowa, sławni wykonawcy, praca z tekstami piosenek oraz nagraniami znanych utworów;
- Sporty narodowe Brytyjczyków, znani i lubiani sportowcy;
- Film i książka – najbardziej znane i lubiane tytuły wśród nastolatków, tworzenie quizów;
- Rodzina królewska.
5. Poznanie najbardziej znanych powiedzeń i przysłów w języku angielskim, tworzenie rebusów.

SPOSÓB OSIĄGNIĘCIA CELÓW
Do realizacji zakładanych celów wykorzystywane będą odpowiednie metody i techniki pracy, takie jak:
• Burza mózgów;
• Portfolio (uczniowie gromadzą w im materiały wypracowane podczas zajęć);
• Metody aktywizujące (zachęcające do poszukiwania informacji na dany temat przy wykorzystaniu Internetu, książek językowych, encyklopedii multimedialnych);
• Nauka przez piosenkę;
• Pogadanki;
• Metoda projektu (z wykorzystaniem Internetu).

OCZEKIWANE EFEKTY DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
• znajomość najważniejszych zwyczajów i tradycji wywodzących się z krajów anglojęzycznych, poszerzenie wiedzy na temat tych krajów;
• zachęcenie do samokształcenia;
• umiejętność współpracy z kolegami przy tworzeniu wspólnych zadań;
• umiejętność świadomego korzystania z Internetu oraz skutecznego wyszukiwania informacji;
• poszerzenie wiedzy w zakresie słownictwa, zwrotów i struktur gramatycznych.

EWALUACJA PROGRAMU
Ewaluacja ma na ceku sprawdzenie czy zamierzone cele programu zostały zrealizowane.
Ewaluacji poddana zostanie:
• Praktyczność i użyteczność poznanych na zajęciach programów komputerowych dostępnych w Internecie;
• Stopień poszerzenia swoich umiejętności językowych;
• efektywność zastosowanych metod nauczania podczas zajęć;
• atrakcyjność formy i treści zajęć edukacyjnych.
Ewaluacja będzie dokonywana na bieżąco podczas obserwacji zajęć, rozmów indywidualnych i grupowych z uczniami. Po zakończeniu programu uczniowie zostaną poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety oceniającej program oraz sposoby jego realizacji, jak również wiedzę przez nich zdobytą. Ponadto przeprowadzą ankietę wśród uczniów dotyczącą gazetki ‘ENGLISH CORNER’ pod względem informacji w niej zawartych i atrakcyjności zadań (czy były interesujące, praktyczne i użyteczne).

ŹRÓDŁA INTERNETOWE:
www.rhymer.com
www.puzzlemaker.com
www.ling.pl
www.myrebus.com
www.worksheets.theteachercorner.net

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.