X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37653
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Mgr Joanna Reszka
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. M. Dąbrowskiej w Komorowie
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015
Data zakończenia stażu: 31.05. 2018

1. Kierunki rozwoju
§ 8 ust.2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(dalej: „Rozporządzenie”)
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1–3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

Działania do kierunków rozwoju:
1. Udział w szkoleniach WDN oraz pozaszkolnym kształceniu nauczycieli
2. Tworzenie własnego warsztatu pracy, opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych
3. Wykorzystywanie podczas zajęć multimedialnych prezentacji
4. Praca z tablicą interaktywną
5. Stosowanie aktywnych metod nauczania
6. Stworzenie i zrealizowanie programu koła matematycznego dla klas drugich w ramach pozalekcyjnych szkolnych zajęć edukacyjnych
7. Wdrożenie programu edukacyjnego Fundacji WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”, prowadzenie cyklicznych zajęć edukacyjnych dla klasy w zakresie udzielania pierwszej pomocy
8. Organizacja/współorganizacja konkursów dydaktycznych szkolnych i międzyszkolnych np. gminnego konkursu ortograficznego dla uczniów klas II i III „Mistrz ortografii”
9. Współpraca z Fundacją Uniwersytet Dzieci
10. Wdrożenie projektu pedagogicznego Sports4Peace dr. Alois Hechenberger po uzyskaniu poświadczenia udziału w warsztatach „Kostka sportowa w akcji”
11. Aktywny udział w dniach otwartych w szkole
12. Organizowanie wycieczek, imprez szkolnych i klasowych
13. Współpraca z rodzicami (pedagogizacja)
14. Udział w Kursie kwalifikacyjnym z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: potwierdzenie obecności, zaświadczenia, wpis w dzienniku, stworzony program zajęć

2. Kierunki rozwoju
§ 8 ust.2 pkt. 2 Rozporządzenia
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Działania do kierunków rozwoju:
1. Systematyczne wykorzystywanie poczty e-mail do kontaktu z rodzicami
2. Wykonywanie pomocy dydaktycznych
3. Opracowywanie dokumentów i scenariuszy zajęć
4. Korzystanie z programów edukacyjnych i e-booków
5. Zastosowanie prezentacji multimedialnych podczas zajęć
6. Opracowywanie i drukowanie dyplomów, zaproszeń na uroczystości itp.
7. Korzystanie ze stron internetowych takich jak: www.literka.pl, www.edux.pl, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.awans.net.pl, www.oswiata.org.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net.pl

Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: opracowane materiały, wpis w dzienniku

3. Kierunki rozwoju
§ 8 ust.2 pkt. 3 Rozporządzenia
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Działania do kierunków rozwoju:
1. Praca w zespole przedmiotowym EW
2. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
3. Przeprowadzenie prezentacji dla nauczycieli EW celem wdrożenia w ich klasach programu edukacyjnego Fundacji WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować”
4. Opracowanie i udostępnienie podczas spotkań zespołów wychowawczych materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych
5. Konsultacje z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej z różnych szkół
6. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
7. Przekazywanie materiałów dydaktycznych innym nauczycielom (plakaty, płyty, scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne itp.)
8. Współpraca i dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach przygotowań do akademii, konkursów, uroczystości szkolnych i innych imprez okolicznościowych
9. Pełnienie roli opiekuna praktyk studenckich
10. Opublikowanie na portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.
11. Przygotowanie materiałów do publikacji na szkolnej stronie internetowej

Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: potwierdzenie obecności, materiały dydaktyczne, scenariusze, wpis w dzienniku, potwierdzenie Dyrekcji, szkolna strona internetowa, adres strony internetowej z publikacją planu rozwoju zawodowego

4. Kierunki rozwoju
§ 8 ust.2 pkt. 4 Rozporządzenia
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym

Działania do kierunków rozwoju:
1. Opracowanie programu zajęć koła matematycznego
2. Opracowanie i wdrożenie Planu Pracy Wychowawczej dla klasy zgodnego z Programem Wychowawczym szkoły
3. Opracowywanie i wdrażanie programów cyklicznych imprez szkolnych
4. Praca z uczniami dysfunkcyjnymi, mającymi opinie/orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia wyrównawcze)
5. Współorganizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych i międzyszkolnych
6. Organizowanie różnych klasowych form kulturalnych: wyjść do teatru, kina, muzeum, na lekcje muzealne, wyjazdów na wycieczki krajoznawcze oraz na zieloną szkołę
7. Współorganizacja uroczystości szkolnych
8. Organizowanie Dnia Rodziny (maj/czerwiec). Integracja rodzin, lepsza współpraca z rodzicami, uatrakcyjnienie stosunków między szkołą/nauczycielem a środowiskiem;
9. Aktywne uczestnictwo w różnorodnych akcjach społecznych i charytatywnych np. WOŚP, „Góra Grosza”, „Ozłacamy Kasisi”.
10. Uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w klasach 1-3 oraz w przedszkolu poprzez ukończenie Kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego, w ramach projektu systemowego Akademii Profesjonalnego Nauczyciela
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: obowiązująca dokumentacja, program zajęć, wpis w dzienniku, potwierdzenie Dyrekcji, scenariusze, świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego

5. Kierunki rozwoju
§ 8 ust.2 pkt. 5 Rozporządzenia
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Działania do kierunków rozwoju:
1. Sporządzenie planu pracy wychowawczej klasy
2. Współpraca z rodzicami – spotkania i rozmowy, gromadzenie informacji o rozwoju dziecka, ewentualnych problemach środowiska, w jakim dziecko przebywa, ustalanie długoterminowych planów wychowawczych, dotyczących postępowania z poszczególnymi uczniami
3. Poznawanie uczniów poprzez ich obserwację podczas zajęć, przerw, wycieczek. Rozmowy wychowawcze indywidualne i zbiorowe. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
4. Współpraca w celu rozwiązywania problemów wychowanków z psychologiem i pedagogiem szkolnym, logopedą, nauczycielami prowadzącymi terapię pedagogiczną w szkole, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszkowie
5. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb uczniów z trudnościami w nauce – prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, indywidualizacja pracy na lekcji, stała współpraca z nauczycielem terapii pedagogicznej
6. Podejmowanie tematów z zakresu współczesnych problemów cywilizacyjnych i społecznych na lekcjach
7. Wykorzystanie bajkoterapii w pracy wychowawczej
8. Opracowanie studium przypadku problemu wychowawczego i studium przypadku edukacyjnego.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentowania: plany pracy, wpis w dzienniku, notatki własne, dokumentacja rozwoju dziecka, spis literatury

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.