X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37567
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program nauczania języka angielskiego na zajęciach dodatkowych dla klas VII pt. "America in my eyes"

AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NA ZAJĘCIACH DODATKOWYCH
DLA KLAS VII
ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W SKÓRCU

Autor : Dorota Piekart, mgr filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel mianowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skórcu
Przedmiot: język angielski
Etap edukacyjny: II etap edukacyjny - klasy IV - VII szkoły podstawowej
Typ zajęć: pozalekcyjne koło zainteresowań
Ilość godzin tygodniowo: 1
Data rozpoczęcia realizacji programu: wrzesień 2017 r.

I. Charakterystyka programu
Niniejszy program został opracowany z myślą o uczniach klas IV – VII powszechnej szkoły podstawowej w typowych warunkach szkolnych. Program powstał w oparciu o Nową Podstawę Programową kształcenia ogólnego z dnia 14 lutego 2017 r. Jest to program zajęć dodatkowych dla uczniów szczególnie zainteresowanych historią i kulturą Stanów Zjednoczonych. Program kładzie duży nacisk na przybliżenie uczniom kultury amerykańskiej, wybranych elementów z historii tego kraju oraz na komunikację w języku angielskim.
Głównym założeniem programu jest zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi historii i kultury Stanów Zjednoczonych oraz odbycie spotkań z amerykańskimi wolontariuszami, ćwicząc swoje umiejętności komunikacyjne. Poza tym promowane jest zdobywanie wiedzy o tych obszarach anglojęzycznych oraz rozwijanie czterech sprawności językowych, umożliwiających swobodne komunikowanie się w tym języku.
Cele wychowawcze programu to rozbudzanie zainteresowań uczniów oraz wzbudzanie szacunku wobec innej kultury.
II. Warunki realizacji programu
Program zakłada zajęcia z uczniami w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Zajęcia powinny odbywać się w typowych warunkach szkolnych.
III. Odbiorcy programu
Zajęcia kółka przeznaczone są dla uczniów klasy VII, którzy chcą rozwinąć swoją znajomość języka angielskiego, poznać kulturę i historię Stanów Zjednoczonych.
IV. Cele ogólne programu nauczania
Najistotniejsze wydaje się być uwzględnienie poniższych celów w programie nauczania języka angielskiego:
- zainteresowanie uczniów historią i kulturą Stanów Zjednoczonych
- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
- rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność
- rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki
- kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi
- zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego
- kształtowanie umiejętności pracy w zespole
- wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego
- kształtowanie kompetencji socjokulturowej poprzez wspieranie wiedzy ogólnej uczniów na temat historii i kultury Stanów Zjednoczonych.

V. Cele szczegółowe
- wzbogacanie słownictwa z zakresu wybranych zagadnień z dziedziny kultury i historii Stanów Zjednoczonych
- wykształcenie umiejętności korzystania ze słowników dwujęzycznych
- samodzielne poszukiwanie informacji w materiałach źródłowych, Internecie
- odkrywanie własnych metod / technik przyswajania wiedzy
- właściwe reagowanie językowe
- umiejętność właściwego zredagowania prostego tekstu użytkowego, notatki, życzeń, opisu
- udzielanie informacji dotyczących omawianych zagadnień
- wykorzystanie umiejętności komunikacyjnych w praktyce

VI. Metody i formy pracy
Na zajęciach kółka języka angielskiego stosowane będą poniższe metody pracy:
- metoda komunikacyjna
- metoda audiowizualna
- praca z komputerem, wyszukiwanie informacji w Internecie
- metoda projektu, WebQuest
- praca indywidualna
- praca z oryginalnymi materiałami w języku angielskim, np. książeczki w języku angielskim, filmiki, krótkie teksty

Jeśli chodzi o formy pracy, to na zajęciach będą realizowane takie formy pracy, jak praca w grupie, praca indywidualna lub w parach, praca projektowa.

VII. Pomoce dydaktyczne

W realizacji niniejszego programu niezbędne będą:
- słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie;
- książeczki w języku angielskim, np. Penguin Readers
- pomoce dydaktyczne samodzielnie przygotowane przez nauczyciela; adekwatne do
realizowanych treści, materiały pozyskane z Internetu
- odtwarzacz płyt CD;
- flashcards, plakaty tematyczne, mapy, nagrania, gry edukacyjne, czasopisma językowe
- komputery z dostępem do Internetu, filmy edukacyjne
- ksiażka pt. „All about the USA. A Cultural Reader.”
- książka pt. “An illustrated history of the USA”.

VIII. Treści nauczania

1. Początki Ameryki – Columbus Day.
2. Thanksgiving Day – traditions.
3. The United States: Florida, Washington, Vermont.
4. McDonald’s.
5. Spotkania z Amerykanami – konwersacje.
6. Niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych.
7. New York City.
8. Prezydenci Stanów Zjednoczonych – project, WebQuest.
9. Famous landmarks of the USA.
10. The weather in the USA.
11. Food traditions in America.
12. National American sports.
13. Music in the USA.
14. The history of American dollar.
15. Festivals in the USA.
16. British English vs. American English – differences.
17. Planujemy podróż “Around the USA in ten months” – project.

IX. Oczekiwane efekty

- poszerzenie wiedzy na temat historii i kultury Stanów Zjednoczonych
- nawiązanie kontaktu z osobami, pochodzącymi ze Stanów Zjednoczonych
- skuteczne komunikowanie się po angielsku
- umiejętność wykorzystanie wiedzy na innych lekcjach w szkole

X. Ewaluacja programu

Celem ewaluacji jest sprawdzanie na bieżąco postępów w działaniach edukacyjnych, zmierzających do rozwijania umiejętności językowych uczniów. Ewaluacja zajęć dokonywana będzie na bieżąco poprzez:
- obserwację uczniów podczas zajęć,
-ocenę poziomu ich zaangażowania i aktywności,
- uzyskiwanie informacji zwrotnej od uczniów (rozmowy, ankieta).

Niniejszy program będzie również oceniany w trakcie jego realizacji w celu ewentualnego uzupełniania lub wprowadzania zmian.

ARKUSZ EWALUACYJNY DLA UCZNIA
Podkreśl właściwą odpowiedź

1. Zajęcia języka angielskiego podobały mi się, były interesujące TAK / NIE
2. Czy ćwiczenia, które wykonywałem na zajęciach pomogły mi przyswoić nowy materiał i
utrwalić poznane zagadnienia TAK/NIE
3. Tempo prowadzenia zajęć było odpowiednie dla mnie TAK / NIE
4. Nauczyciel wyjaśniał ponownie dane zagadnienie, jeśli go nie zrozumiałam/-em
TAK / NIE
5. Czy praca na zajęciach pomogła mi przygotować się do konkursów? TAK/NIE
6. Czy zajęcia wzbogaciły moją wiedzę o Stanach Zjednoczonych? TAK/NIE
7. Czy podobała mi się praca metodą projektów? TAK/NIE
8.Na zajęciach podobało mi się : ........................................
9. Na zajęciach nie podobało mi się: ........................................

BIBLIOGRAFIA:
1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła Podstawowa. Język obcy nowożytny.
2. Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. DLA II-ego ETAPU EDUKACYJNEGO (szkoła podstawowa, klasy IV-VIII) , wydawnictwo Macmillan.
3. Hanna Komorowska: Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania”. IBE, Warszawa, 1995.
4. Mariola Szczepańska: Program autorski – jak go napisać? Słupsk „Image”, 1999.
5. Hanna Komorowska: Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edukacyjna, Warszawa, 2005.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.