X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37552
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Aneks został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy. Zawiera on niezrealizowane zadania oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej szkole.

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Magdalena Figler
Stanowisko: nauczyciel języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie
Miejsce rozpoczęcia stażu: Niepubliczne Przedszkole XXX
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 r.
Miejsce kontynuacji stażu: Gimnazjum w XXX
Data rozpoczęcia stażu w Gimnazjum w Pomorsku: 1 września 2017 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2018 r.

Podstawowy cel podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Data zatwierdzenia planu do realizacji:

§ 7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji
(Tabela)

1. Nawiązanie współpracy z nowym opiekunem stażu

- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy;
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
- poznanie procedur awansu zawodowego –
udział w szkoleniu Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.

wrzesień 2017

kontrakt,

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

- wybór programu nauczania w oparciu o jego merytoryczne jego wartości;
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie;
- opracowanie rozkładów materiału z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie dla klasy II i III gimnazjum;
- stosowanie aktywnych metod nauczania;
- opracowanie pomocy dydaktycznych: testy, sprawdziany, karty pracy;
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów;
- ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków;
- gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy;
- aktywne uczestnictwo w WDN
- opracowywanie scenariuszy apeli i akademii szkolnych.

wrzesień 2017
okres stażu
na bieżąco
na bieżąco
cały staż
wg harmonogramu imprez

kryteria oceniania,
plany pracy,
konspekty;
testy, sprawdziany, karty pracy,

po każym sprawdzianie,

pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, imprez szkolnych;
protokoły,
scenariusze, potwierdzenia;

3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
- poprawne prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych.
na bieżąco
dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne;

§ 7 ust.2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania do
wykonania
Formy pracy
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.

- organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem;
- opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o plan pracy szkoły, potrzeby rodziców.

okres stażu

wrzesień 2017

wpisy w dzienniku;
plan wychowawczy;

2. Dosdo potrzeb poszczególnych uczniów.

- wyrównywanie szans edukacyjnych;
- pomoc uczniom mającym trudności w czytaniu i pisaniu poprzez uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego;
- prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.

wg potrzeb

plany pracy,
dzienniki zajęć pozalekcyjnych,

3. Praca z uczniem zdolnym.

- przygotowanie uczniów do udziału w przedmiotowym konkursie humanistycznym.

na bieżąco

potwierdzenia,kserokopie, dyplomów uczniów;

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania do wykonania
Formy pracy
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i internetu
- przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową;
- wykorzystanie internetu i jego zasobów w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego;
- sporządzanie testów, ankiet, ćwiczeń
na zajęcia lekcyjne przy użyciu komputera.

okres stażu

testy, ankiety, dokumentacja przebiegu stażu wykonana przy użyciu komputera;

2. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej
na zajęciach lekcyjnych.

- korzystanie z encyklopedii multimedialnej;
- korzystanie z internetu;
- publikowanie tekstów na stronie internetowej.

wg potrzeb

konspekt lekcji;

strona WWW

§7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do
wykonania
Formy pracy
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki

- aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki na kursach, szkoleniach, warsztatach;
- udział w szkoleniach rady pedagogicznej oraz konferencjach;
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma);
- aktywna praca nad samokształceniem;
-pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.

okres stażu

zaświadczenia,

potwierdzenia,

wpisy
w dzienniku,

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych

- organizowanie wycieczek oraz imprez klasowych i szkolnych;
- kształtowanie świadomości ekologicznej, poczucia odpowiedzialności, właściwych postaw wobec środowiska poprzez aktywne uczestnictwo w akcjach: „Śprzątanie Świata;
- opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych;
- pomoc przy zorganizowaniu balu gimnazjalnego;
- aktywne pełnienie funkcji wychowawcy klasy III gimnazjum.

na bieżąco

wg
harmonogramu uroczystości i imprez szkolnych

okres stażu

karty wycieczek,

wpisy w dzienniku,

potwierdzenia;

§ 7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania do wykonania
Formy pracy
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

- dogłębna analiza dokumentacji szkolnej: Statutu, WSO, regulaminów, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela itp.,
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne;
- sporządzenie planu wychowawczego w oparciu o programy szkolne;
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego;
- opracowanie planów pracyz języka polskiego, wos-u w oparciu o program nauczania;
- udział w pracach różnych komisji szkolnych;

na bieżąco

plany

Podpis nauczyciela kontraktowego........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.