X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37531
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Dorota Jeruzalska - nauczyciel przyrody

Plan opracowany na podstawie:
1.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2.Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
3.Statutu Zespołu Szkół w Łomazach.

Cele stażu:
1.Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych
2.Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

I. Informacje o nauczycielu
1.Imię nazwisko:
2.Data rozpoczęcia stażu:
3.Data ukończenia stażu:
4.Staż pracy pedagogicznej:
5.Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa:
6.Posiadane kwalifikacje:
7.Najważniejsze ukończone formy doskonalenia:
8.Uzyskane nagrody:
9.Ocena pracy:

§ 8 ust. 2- Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;

1)Poznanie procedury awansu zawodowego
Formy realizacji:
-Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego i ich analiza
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego
-Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
-Przygotowanie sprawozdania z odbytego stażu

Dowody realizacji:
Wniosek o rozpoczęcie stażu; plan rozwoju zawodowego;
potwierdzenia; zaświadczenia; opracowane materiały;
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;

2)Aktywny udział w realizacji zadań szkoły
Formy realizacji:
-Współudział w opracowaniu rocznego planu zajęć lekcyjnych
-Udział w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów matemayczno-przyrodniczych i zespołu wychowawczego klas IV-VI
-Koordynowanie i nadzorowanie prac zespołu zadaniowego ds. promocji zdrowia w szkole
-Uczestnictwo w pracach zespołu ds. opracowania i ewaluacji Programu Wychowawczego i Profilaktycznego
-Uczestnictwo w pracach Zespołu Nadzorującego sprawdzian po kl. VI
-Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej

Dowody realizacji:
Protokoły zebrań; listy obecności na posiedzeniach zespołów; teczka zespołu ds. promocji zdrowia

3)Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy
Formy realizacji:
-Pozyskiwanie i tworzenie nowych pomocy dydaktycznych
-Studiowanie literatury fachowej
-Ewaluacja PSO
-Opracowywanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego

Dowody realizacji:
Pomoce dydaktyczne; wykaz literatury fachowej; PSO, testy diagnozujące;

4)Udział w formach doskonalenia zewnętrznego i wewnętrznego
Formy realizacji:
-Aktywny udział w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych, kursach, warsztatach w ramach WDN
-Systematyczny udział w szkoleniach zewnętrznych
-Ukończenie studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki

Dowody realizacji:
Zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia; notatki ze szkoleniowych posiedzeń RP;

5)Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych
Formy realizacji:
-Opracowanie zadań konkursowych i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursów
-Prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do konkursów przedmiotowych
-Praca z uczniami biorącymi udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (przyrodniczych, ekologicznych, prozdrowotnych)
-Promowanie osiągnięć uczniów poprzez tworzenie wystaw pokonkursowych i gazetek z dyplomami
-Praca w komisjach konkursowych
-Zakup nagród za udział w konkursach

Dowody realizacji:
Zgłoszenia udziału w konkursach; regulaminy konkursów; sprawozdania z przeprowadzonych konkursów; dyplomy; zdjęcia i informacje na stronie internetowej

6)Zorganizowanie Powiatowego Konkursu Ekologicznego
Formy realizacji:
-Opracowanie regulaminu konkursu
-Rozesłanie informacji o konkursie
-Przeprowadzenie konkursu i jego rozstrzygnięcie
-Sporządzenie protokołu z przebiegu konkursu, praca w komisji konkursowej
-Wręczenie nagród

Dowody realizacji:
Regulamin konkursu; protokół przebiegu konkursu; informacje na stronie internetowej i w prasie lokalnej

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1)Stosowanie technologii komputerowej i Internetu
w pracy zawodowej
Formy realizacji:
-Wykorzystanie pomocy multimedialnych
i Internetu na lekcjach przyrody
-Przesyłanie materiałów edukacyjnych drogą e-mailową
-Opracowanie prezentacji multimedialnych, zadań konkursowych, pomocy dydaktycznych, dyplomów, oświadczeń, zaświadczeń
-Opracowywanie materiałów na zebrania z rodzicami
-Przygotowanie dokumentacji nauczyciela przyrody i narzędzi badawczych
-Przygotowanie materiałów dekoracyjnych i informacyjnych na gazetki ścienne

Dowody realizacji:
Scenariusze zajęć; pomoce dydaktyczne; opracowane dokumenty; dyplomy; zdjęcia gazetek

2)Uczestnictwo w opracowywaniu strony internetowej szkoły
Formy realizacji:
-Opracowanie w celu zamieszczenia na stronie internetowej szkoły materiałów związanych z wykonywaną pracą dydaktyczno- wychowawczą

Dowody realizacji:
Informacje zamieszczane na stronie; prezentacje multimedialne w postaci plików elektronicznych na stronie internetowej szkoły;

3)Wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia własnej pracy
Formy realizacji:
-Korzystanie z dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki
-Poznawanie przepisów prawa oświatowego poprzez Internet

Dowody realizacji:
Wydruki internetowe;

4)Dokumentowanie swoich działań związanych z awansem zawodowym z użyciem technologii informacyjnej
Formy realizacji:
-Opracowanie potrzebnej dokumentacji

Dowody realizacji:
Opracowane dokumenty: plan rozwoju, sprawozdanie

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

1)Dzielenie się swoją wiedzą z innymi pracownikami szkoły i rodzicami uczniów
Formy realizacji:
-Wymiana doświadczeń w ramach prac zespołów: wychowawczego klas IV-VI oraz zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych
-Przygotowanie i wygłoszenie referatów na posiedzeniach zespołów: wychowawczego kl. IV-VI, nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych
-Przygotowanie i zaprezentowanie społeczności szkolnej prezentacji multimedialnych w ramach pracy zespołu ds. promocji zdrowia w szkole i projektu Szkoła Promująca Zdrowie
-Udostępnianie swojego warsztatu pracy innym nauczycielom
-Publikacje materiałów na stronie internetowej
-Pedagogizacja rodziców

Dowody realizacji:
Notatki, referaty, publikacje na stronie internetowej

2)Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
Formy realizacji:
-Opracowanie scenariuszy zajęć, przeprowadzenie zajęć, omówienie, analiza, ewaluacja.

Dowody realizacji:
Scenariusze zajęć

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich;

1)Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu działań koła przyrodniczego o charakterze ekologiczno-zdrowotnym
Formy realizacji:
-Organizacja zajęć dodatkowych z wykorzystaniem opracowanego programu
-Realizacja programu i jego ewaluacja

Dowody realizacji:
Program działalności koła, dziennik zajęć, sprawozdanie z realizacji programu

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

1)Organizowanie i współorganizowanie wycieczek dydaktyczno – wychowawczych
Formy realizacji:
-Opracowanie i realizacja planów wycieczek
-Nawiązanie współpracy z biurami podróży
-Sprawowanie opieki nad uczestnikami wycieczek szkolnych

Dowody realizacji:
Karty wycieczek; harmonogramy wycieczek; listy uczestników

2)Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych i klasowych
Formy realizacji:
-Przygotowanie apelu z okazji Dnia Ziemi- inscenizacji, dekoracji, wystawek
-Przygotowanie Dnia Promocji Zdrowia- prezentacje multimedialne na temat zdrowego stylu życia, przygotowanie tzw „zdrowej żywności”, happening, wystawki
-Przygotowanie imprez klasowych: Dzień Chłopaka, andrzejki, mikołajki, wigilia klasowa, Dzień Kobiet

Dowody realizacji:
Scenariusze imprez, zdjęcia, informacje na stronie internetowej szkoły i w kronice szkoły

3)Poszerzanie świadomości ekologicznej uczniów
Formy realizacji:
-Prowadzenie zbiórki surowców wtórnych: makulatury, puszek aluminiowych, zużytych baterii, ZSEE, nakrętek
-Udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata” i powiatowym konkursie „Czysta Ziemia”
-Opracowywanie gazetek tematycznych

Dowody realizacji:
Dowody przekazania surowców wtórnych, zdjęcia, potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

1)Zapewnienie uczniom warunków w celu harmonijnego i prawidłowego rozwoju
Formy realizacji:
-Zorganizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom potrzebującym takiej pomocy
-Współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem, nauczycielami różnych przedmiotów, pielęgniarką szkolną, organami szkoły, instytucjami samorządowymi
-Systematyczne konsultacje i rozmowy z rodzicami

Dowody realizacji:
Notatki w dzienniku zajęć, teczka z organizacją pomocy pp

2)Wykonywanie zadań wynikających z aktualnych potrzeb szkoły z zakresu edukacji prozdrowotnej
Formy realizacji:
-Koordynowanie realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę” we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną
-Realizacja działań w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie

Dowody realizacji:
Sprawozdania z przeprowadzonych działań; informacje na stronie internetowej Kuratorium

3)Wykonywanie zadań wynikających z aktualnych potrzeb szkoły z zakresu edukacji ekologicznej
Formy realizacji:
-Udział w programach zbiórki puszek po napojach i zbiórki zużytych baterii
-Udział w powiatowym konkursie ekologicznym „Czysta Ziemia"
-Współpraca ze Starostwem Powiatowym, Fundacjami i organizacjami zajmującymi się gospodarką odpadami
-Przygotowanie we współpracy z uczniami i innymi nauczycielami imprezy szkolnej z okazji Dnia Ziemi

Dowody realizacji:
Raporty; sprawozdania; informacje na platformach cyfrowych; informacje na stronie internetowej szkoły; podziękowania za przeprowadzone zbiórki surowców; scenariusze imprez

4)Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym
Formy realizacji:
-Organizacja imprez szkolnych- Dnia Promocji Zdrowia i Dnia Dziecka z udziałem społeczności lokalnej
-Współpraca z rodzicami, członkami zespołu ds. promocji zdrowia, pielęgniarką szkolną, wychowawcami klas

Dowody realizacji:
Sprawozdania; informacje na stronie internetowej i prasie lokalnej; scenariusze imprez

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;

1)Dokonanie opisu i analizy rozwiązania przypadków dydaktyczno- wychowawczych
Formy realizacji:
-Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole, ustalenie sposobu rozwiązania problemu, wdrażania oddziaływań i analiza efektu oddziaływań.

Dowody realizacji:
Opis przypadków

2)Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie oddziaływań wychowawczych
Formy realizacji:
-Studiowanie literatury fachowej
-Udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych

Dowody realizacji:
Wykaz literatury fachowej; notatki; zaświadczenia

Uwaga: Powyższy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje i uaktualnienia zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Sporządziła: Dorota Jeruzalska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.