X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37494
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć z języka angielskiego

PROGRAM

ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

METODY AKTYWIZUJĄCE W PROCESIE NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W PIERWSZYM ETAPIE KSZTAŁCENIA

mgr Halina Dyl Chory

I. Charakterystyka programu
Program przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej.
Program przedstawia propozycje gier i zabaw do wykorzystania na lekcjach języka angielskiego w I etapie kształcenia, w celu aktywizowania uczniów podczas nauki.
Propozycje gier i zabaw wg kategorii:
1. Gry poszerzające oraz utrwalające słownictwo (w tym zabawy ruchowe):
- Historyjka ze słówkami,
- Skojarzenia – podaj przymiotnik – rzeczownik
- Podaj słowo
- Skojarzenia
- Pif Paf (czyli angielskie Bang)
- Tabu (różne wersje)
- Zdania z lukami
- Burza mózgów
- Połącz
- Rozsypanka z tablicy
- Znajdź słowo
- Bomba
2. Gry utrwalające struktury gramatyczne:
- Aukcja
- 10 palców
- Jakie było pytanie
- Kto szybciej
- Układanie obrazków
- Ułóż zdania
- Popraw czyjeś zdania
- Pudełka
- Gra karciana – czasy
- Kamyczki w rzece
- Prawda czy fałsz
3. Gry uniwersalne – na gramatykę, słownictwo i inne:
- Krzesła
- Kolanko
- Tekst z lukami
- Bingo
- Symbole
- Kólko i krzyżyk
- Łańcuszek
- Va banque
- Kalambury
- Kartki, kartki, wszędzie kartki – biegamy/podajemy
- Sztafeta
- Statki
- Poszukiwanie skarbów
- Narysuj historyjkę
- Odkrywanka
- Gra wąż
- Inteligencja
- Wyścig
- Samoloty
- Owocowy wyścig
- Wyścig – napisz na tablicy
- Rybka
- Podaj dalej
- Butelka
- Kostki
- Na krzesłach
- Kto to zapamięta
4. Gry planszowe:
- farmer
- what a performance
- greedy gorilla
5. Gry multimedialne, aplikacje, strony www:
- Kahoot
- Quizlet
- Ping pong
- Quizziz
- Quizup
- Duolingo
- anglomaniacy
- youtube
- lyricstraining
- BBC English

II. Cele programu

Cele ogólne:

• Poszerzenie i pogłębianie wiedzy z zakresu kultury i historii krajów anglojęzycznych
• Rozwijanie zainteresowań językiem angielskim
• Przygotowanie uczniów do konkursów językowych odbywających się na szczeblu miejskim oraz ogólnokrajowym

Cele szczegółowe:
• Wzbogacenie zakresu słownictwa
• Poznanie nowych struktur gramatycznych
• Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem
• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
• Nauka korzystania z dostępnych aplikacji oraz stron WWW służących do nauki języka angielskiego
• Nauka korzystania z różnego rodzaju gier planszowych przekształconych do nauki języka angielskiego
• Rozwijanie umiejętności korzystania z języka angielskiego w codziennych sytuacjach
• Doskonalenie umiejętności pracy w parach oraz w grupach
• Rozwijanie w uczniach tolerancji oraz otwartości wobec innych kultur
• Uczenie się podejmowania samodzielnych decyzji
Oczekiwane osiągnięcia uczniów:

• Uczeń zna zasady obowiązujące na zajęciach;
• Uczeń wysłuchuje krótkie informacje w języku angielskim
• Uczeń wzbogaca i utrwala słownictwo
• Uczeń umiejętnie korzysta z technologii informacyjnej do nauki języka angielskiego
• Uczeń wykorzystuje różnorodne techniki uczenia się języka angielskiego

III. Treści zgodne z podstawą programową dla danego etapu kształcenia

Zaproponowana tematyka zajęć tj. wprowadzenie metod aktywizujących w procesie nauczania języka angielskiego, jest zgodna z podstawą programową I etapu kształcenia.
W I etapie kształcenia zakłada, wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem. Poprzez gry, piosenki, wierszyki i różnego rodzaju zabawy językowe, w sposób atrakcyjny dla małego ucznia, wzbogacamy i utrwalamy zasób jego słownictwa, jak również rozwijamy jego zainteresowania językiem, kulturą i historią krajów anglojęzycznych. Uczy się posługiwać podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje, nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu, recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami, wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego). Uczeń reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, rozumie wypowiedzi ze słuchu, rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów, rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video). Uczeń czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych, przepisuje wyrazy i zdania, w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych, współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.
Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych).

IV. Sposób osiągania celów kształcenia oraz warunków realizacji celów

Zajęcia prowadzone będą w ramach koła pozalekcyjnego dla klas I – III „Rozwijanie zainteresowań uczniów językiem angielskim”. Czas trwania zajęć to 45 minut.
Program przewiduje 15 spotkań, które mogą być powtarzane cyklicznie.

1. Stosowane metody:

 Drama - rozmowy, wywiady - stanowią najprostszą formę bycia w roli, angażują emocjonalnie i intelektualnie; sytuacje stymulowane - polegają na naśladowaniu rzeczywistości, np. zabawa w sklep, rozmowa telefoniczna.
 Gra dydaktyczna – metoda nauczania wykorzystująca grę jako formę ułatwiającą zdobywanie wiedzy i umiejętności.
Czynnikiem charakteryzującym tę metodę jest zabawa, która jest niezwykle przydatna w procesie uczenia. Gra stanowi odmianę wyżej wspomnianej zabawy i polega na przestrzeganiu ściśle określonych zasad. Służy to poszanowaniu norm oraz przyzwyczaja do zwycięstw czy porażek.
 Burza mózgów - zgromadzenie w krótkim czasie dużej liczby pomysłów potrzebnych do rozwiązania jakiegoś problemu

 Metody podające, słowne, asymilacji wiedzy – instrukcje nauczyciela, regóły gier i zabaw

2. Stosowane formy pracy:

 Indywidualna,
 Grupowa (głównie w parach)

3. Środki dydaktyczne:

 Gry planszowe
 Komputery, projektor
 Tablica interaktywna
 Tablica, kreda
 Historyjki obrazkowe, flashcards
 Odtwarzacz CD
 Przybory papiernicze, oraz kredki, mazaki, długopisy

4. Przykładowe scenariusze zajęć:

1. Scenariusz zajęć:
Cele:
- wzbogacanie słownictwa
- doskonalenie umiejętności pracy w parach lub grupach
Pomoce:
Karteczki z napisami, woreczek, telefon lub odtwarzacz CD

PASS THE BOMB (PODAJ BOMBĘ)
1. Uczniowie siedzą w kole.
2. Losują karteczki z literkami lub sylabami.
3. Podają wyraz na tę literę lub z tą sylabą, ale nie mogą powtórzyć wyrazów, które już były wypowiedziane.
4. Dla utrudnienia każda osoba, na którą przychodzi kolej, otrzymuje tykającą bombę. (Zamiast bomby można włączyć cicho muzykę lub ustawić odliczanie czasu w telefonie) .
5. Bomby należy się jak najszybciej pozbyć przekazując ją do osoby po lewej stronie.
6. Można to zrobić dopiero po podaniu prawidłowego wyrazu.
7. Bomba w nieoczekiwanym momencie wybucha (wybuch bomby można zastąpić wyłączeniem utworu), a osoba, która ją wtedy trzyma, odpada z gry. Zabawa dostarcza niesłychanych emocji, a dzięki niej sprawdzamy znajomość słownictwa wśród uczniów i zmuszamy do uważnego słuchania kolegów z klasy.

2. Scenariusz zajęć:
Cele:
- doskonalenie umiejętności pracy w grupach,
- utrwalenie struktur gramatycznych i pisowni wyrazów,
- utrwalenie słownictwa
Pomoce:
Kartki z tabelami, długopisy

INTELIGENCJA
1. Nauczyciel dzieli klasę na grupy.
2. Każda grupa powinna otrzymać kartkę papieru z narysowaną tabelą.
3. W pierwszej kolumnie grupy zapisują wylosowaną literę lub podaną przez nauczyciela.
4. W kolejnych kolumnach wybraną kategorię np. owoce, ubrania, zwierzęta itd.
5. Jedna osoba z grupy w myślach mówi alfabet angielski, a druga osoba z drużyny przeciwnej mówi „stop”.
6. Na wybraną literę należy wpisać po jednym wyrazie w każdej kategorii.
7. Zasady: -nie przekraczamy danego limitu czasu, -nie powtarzamy tego samego słowa w różnych kategoriach, -błąd ortograficzny dyskwalifikuje słowo.
8. Wszystkie grupy kolejno odczytują wpisane przez siebie słowa w poszczególne kolumny. 9. Za wpisanie słowa, którego żadna z grup nie wymyśliła, grupa przyznaje sobie dwa punkty. 10. Za wpisanie słowa, które ktoś inny wpisał w tę samą kolumnę, przyznaje się jeden punkt.

3. Scenariusz zajęć:
Cele:
- utrwalenie słownictwa oraz struktur gramatycznych
- doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
- ćwiczenie poprawnej wymowy

KTO TO ZAPAMIĘTA
1. Nauczyciel rozpoczyna zabawę od wypowiedzenia zdania.
2. Następnie wskazuje osobę, która powtórzy to zdanie i doda swój element.
3. Kolejna osoba powtarza nowe zdanie i dodaje następny element.
4. Wygrywa osoba, która zapamięta jak najwięcej nowych elementów w zdaniu. Nauczyciel: I’m at the clothes shop and I’m buying a red dress. (Jestem w sklepie odzieżowym i kupuję czerwoną sukienkę.) Uczeń 1: I’m at the clothes shop and I’m buying a red dress and blue shoes. (Jestem w sklepie odzieżowym i kupuję czerwoną sukienkę i niebieskie buty.)
Celem gry jest powtórka słownictwa z danej dziedziny, konstrukcji gramatycznych, jak również utrwalenie wymowy poszczególnych wyrazów czy zdań.

4. Scenariusz zajęć:
Cele:
- nauka korzystania z dostępnych aplikacji oraz stron WWW służących do nauki języka angielskiego
- utrwalenie słownictwa
- doskonalenie umiejętności pracy w parach

KAHOOT
1. Uczniowie zajmują miejsca przy komputerach. Mogą siedzieć indywidualnie lub w parach.
2. Wraz z nauczycielem wybierają kategorię np.: animals (zwierzęta), family (rodzina) itp. Dołączają do gry poprzez nadanie sobie nicku i wpisanie podanego przez nauczyciela pinu.
3. Projektor wyświetla pytania dotyczące wybranej kategorii, a uczniowie na monitorach udzielają właściwej odpowiedzi, zaznaczonej kolorami (odpowiedzi mogą być 2,3 lub 4 do wyboru).
4. Na koniec gry wyświetla się ranking, która z grup najszybciej i najtrafniej udzieliła odpowiedzi.
5. Następnie wybieramy nową kategorię i gra toczy się od początku.

Ankieta do oceny zajęć przez uczestnika

1.Czy kiedykolwiek brałeś(-aś) udział w tego rodzaju zajęciach?

tak nie

2.Czy wziąłbyś/wzięłabyś udział w podobnych zajęciach?

tak nie

3.Oceń, w jakim stopniu były to dla Ciebie cenne zajęcia?

mało wartościowe 1 2 3 4 5 bardzo wartościowe

4.Oceń , w jakim stopniu były dla Ciebie pomocne w zakresie:

- poznania nowego słownictwa........................................1 2 3 4 5
-zdobycia umiejętności:
- korzystania z języka angielskiego w różnych sytuacjach....................1 2 3 4 5
- wyrażania własnego zdania........................................1 2 3 4 5
- poczucia tolerancji oraz otwartości wobec innych kultur..............................1 2 3 4 5
- korzystania z technologii informacyjnej do nauki języka angielskiego....1 2 3 4 5
- wykorzystywania różnorodnych technik uczenia się języka angielskiego....1 2 3 4 5

5.Co Ci się najbardziej podobało w trakcie zajęć?

........................................

6.Co Ci się nie podobało w zajęciach?

........................................

7.Inne spostrzeżenia i uwagi.

........................................

Bibliografia:

1. Krzyżewska Jadwiga:,, Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej”
2. W. Okoń, „Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej”
3. Aleksandra Zadura – Wnuk „Angielski w zabawie”
4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.