X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37398
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
na okres stażu od dn. 01 września 2015 do dn. 31 maja 2018

Imię i nazwisko:Małgorzata Kusz
Nauczany przedmiot:język niemiecki
Miejsce pracy: II Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika w Cieszynie

I
§8 ust.2, pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Formy realizacji:

1. Wstępna ocena własna dotychczasowej pracy

2. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.

3. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającegego z potrzeb własnych i szkoły- udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach zarówno w ramach WDN jak i zewnętrznych, kurs na egzaminatora maturalnego OKE

4. Praca z uczniem zdolnym - prowadzenie zajęć z uczniami biorącymi udział w konkursach i olimpiadach językowych oraz zajęć rozwijających dla uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu j.niemieckiego

5. Przygotowywanie uczniów do egzaminu zewnętrznego-prowadzenie konsultacji, przeprowadzanie i analiza testów dla klas pierwszych, praca z arkuszmi egzaminacyjnymi w klasach III

6. Współorganizacja wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych konkursów językowych.

7. Systematyczna współpraca z pedagogiem szkolnym

8. Systematyczna współpraca z wychowawcami

9. Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego.

10. Studiowanie literatury fachowej z zakresu sposobów i metod nauczania j. niemieckiego

II
§8 ust.2, pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Formy realizacji:

1. Organizacja warsztau pracy przy użyciu technik komputerowych. Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły

2. Wykorzystanie sieci Internet w zakresie realizacji zadań dydaktycznych – poszukiwanie pomysłów i inspiracji do przygotowywania zajęć oraz motywowania uczniów. Pozyskiwanie informacji na temat projektów i przedsięwzięć o charakterze międzyszkolnym

3. Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej. Prowadzenie dziennika elektronicznego.

4. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sieci Internet i tablicy multimedialnej – oglądanie filmów obcojęzycznych i materiałów audio-video przeznaczonych dla uczących się j.niemieckiego na poziomie zaawansowanym, zachęcanie uczniów do korzystania ze słowników multimedialnych.

5. Zachęcanie uczniów do samodzielnego studiowania niemieckojęzycznych stron sieci w celu wyszukiwania informacji (zadania domowe, prace projektowe)

6. Wykorzystywanie poczty elektronicznej do kontaktów z rodzicami, uczniami oraz innymi nauczycielami

7. Poznanie i posługiwanie się programami komputerowymi niezbędnymi do pracy nauczyciela germanisty i wychowawcy.

8. Pogłębianie wiedzy na temat sposobów i metod nauczania języka niemieckiego poprzez wykorzystywanie serwisów edukacyjnych dotyczących nauczania języków obcych oraz wpisów na forach internetowych dla nauczycieli a także studiowanie literatury fachowej online (np. kwartalnika „Języki Obce w Szkole”)

9. Organizacja zajęć przy użyciu komunikatora internetowego Skype w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków

10. Współpraca z nauczycielami informatyki przy organizacji zajęć, konkursów i innych przedsięwzięć z wykorzystaniem sieci Internet.

11. Publikowanie materiałów, scenariuszy, informacji na stronach Internet i forach dla nauczycieli.

12. Korzystanie z zasobów videoteki szkolnej w celu urozmaicenia pracy z uczniami

III
§ 8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Formy realizacji:

1. Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu nauczycieli języków obcych. Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego.

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców.

3. Prowadzenie zajęć otwartych z udziałem uczniów z niemieckiej szkoły w Annweiler uczestniczących w programie międzyszkolnej wymiany młodzieży.

4. Konsultacje z nauczycielami języków obcych, także z innych szkół ponadgimnazjalnych.

5. Współpraca i dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach przygotowań do uroczystości szkolnych, oraz innych uroczystości lokalnych.

IV
§ 8 ust.2 pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub innych środków dydaktycznych

Formy realizacji:

1. Przystąpienie do szkolenia i ukończenie kursu dla egzaminatorów OKE

2. Wykonywanie zadań egzaminatora – poprawa pisemnych prac maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym

3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce – przygotowywanie młodzieży do zewnętrznych egzaminów maturalnych

4. Pełnienie funkcji przewodniczącego/członka komisji podczas ustnych egzaminów maturalnych z języka niemieckiego

V
§8 ust.2 pkt 4c.

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Formy realizacji:

1. Współpraca przy organizacji wymiany międzyszkolnej ze szkołą
w Niemczech

2. Współpraca przy organizacji imprez szkolnych

3. Przygotowywanie uczniów do zewnętrznych konkursów j.
niemieckiego

4. Przygotowywanie uczniów oraz organizacja konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

5. Organizacja obchodów Eurpejskiego Dnia Języków -
przygotowanie konkursów multijęzykowych.

6. Współpraca przy organizacji Dni Otwartych w szkole

7. Przygotowywanie analiz wyników egzaminów maturalnych z języka niemieckiego

8. Organizacja i współorganizacja wyjazdów i wycieczek mających na celu poszerzenie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem historii i realioznawstwa

VI
§8 ust. 2 pkt 4e.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Formy realizacji:

1. Współpraca z wydawnictwami w zakresie pozyskiwania najnowszych materiałów dydaktycznych

2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej, współpraca z pedagogiem szkolnym, integracja zespołu klasowego

3. Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu akcji charytatywnych

VII
§ 8 Ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych – zdiagnozowanie wybranych problemów, ustalenie i zastosowanie środków zaradczych

Formy realizacji :

Opis i analiza przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.