X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37382
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Ewa Leszczyńska

Imię i nazwisko mgr Ewa Leszczyńska
Kwalifikacje Magister w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej ,
studia podyplomowe – wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną.
Stanowisko Nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej.
Placówka oświatowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie
Okres stażu 1 września 2015r. – 30 czerwca 2018r.
Cele • Uzyskanie stopnia awansu zawodowego.
• Poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej.
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.
• Osobisty rozwój zawodowy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym.
Uzyskanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu.
Założenie teczki Awans zawodowy - „nauczyciel dyplomowany”.
sierpień 2015r.
1 września 2015r.
sierpień/wrzesień 2015r.
w okresie stażu
w okresie stażu
czerwiec 2018r.
rejestr aktów prawa oświatowego
wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora szkoły
materiały zebrane i zapisane na płycie CD
teczka stażu zawodowego

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego (gromadzenie dokumentacji).
Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
okres stażu
czerwiec 2018r.
dokumentacja – teczka
ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły

3. Opracowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
czerwiec 2018r.
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej. Współtworzenie dokumentacji szkoły:
zmiany w WSO, plan wychowawczy klasy, IPET dla uczniów posiadających Orzeczenia, PDW dla uczniów posiadających Opinie z PPP, programy rewalidacji, gimnastyki korekcyjnej i innych zgodnych z potrzebami szkoły.
Współkonstruowanie planu pracy Zespołu do spraw integracji.
Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracja sali.
Organizowanie i współorganizowanie konkursów wewnątrzszkolnych z udziałem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
okres stażu
wrzesień każdego roku
okres stażu
okres stażu
przygotowane dokumenty
plan pracy zespołu
materiały, pomoce, zdjęcia
scenariusze, zdjęcia

5. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
Aktywny udział w formach doskonalenia (warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach) organizowanych przez placówki doskonalenia zawodowego i inne instytucje, adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
okres stażu
zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia

6. Uczestniczenie w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
okres stażu
zaświadczenia, wpisy w księdze protokołów

7. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb uczniów.
Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.
okres stażu
dzienniki zajęć

8. Pełnienie funkcji koordynatora zespołu przygotowującego IPET-y, PDW. Przygotowanie dokumentów, koordynowanie konsultacji dotyczących poszczególnych uczniów.
okres stażu
przygotowane dokumenty

9. Pełnienie funkcji koordynatora pracy samorządu w klasach drugich. Koordynowanie działań pracy samorządu w klasach drugich.
styczeń – marzec 2015r.
zapis w protokole

10. Udział w komisjach egzaminacyjnych podczas sprawdzianu klas VI. Członkostwo w komisji egzaminacyjnej według potrzeb szkoły.
kwiecień każdego roku
zapis w protokole

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1. Wykorzystywanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela.
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej, np. planów, sprawozdań, zestawień, dziennik elektroniczny.
Wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole (testy, dyktanda, karty pracy, prezentacje multimedialne).
Wykorzystanie komputera do przygotowania wystroju klasy (gazetki klasowe).
Wykorzystanie nośników audiowizualnych w pracy (programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i Internetu podczas lekcji, relacjonowanie ważnych wydarzeń za pomocą aparatu cyfrowego).
Wykorzystanie Internetu w celach dydaktyczno- informacyjnych poprzez umieszczanie na
stronie internetowej szkolnej informacji o konkursach i uroczystościach, osiągnięciach uczniów, itp.
Wykorzystanie komputera do dokumentacji zaplanowanych zadań stażu na nauczyciela dyplomowanego.
Udział w pracach inwentaryzacji biblioteki (wprowadzanie pozycji do internetowego katalogu szkolnego).
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
przykładowy plan, sprawozdanie, zestawienie
przykładowe pomoce
zdjęcia
linki, zdjęcia
strona internetowa szkoły
dokumentacja stażu
potwierdzenie

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1. Opublikowanie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego. Opublikowanie na portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
I semestr roku szkolnego 2015/2016
publikacja w Internecie

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, oraz pracowników szkoły wg potrzeby. Zajęcia otwarte w klasie integracyjnej, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, EEGBiofeedBack.
okres stażu
potwierdzenie – lista obecności, scenariusze zajęć

3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów, kontraktowych. Pomoc w uzyskaniu awansu zawodowego nauczycielom rozpoczynającym staż.
okres stażu nauczyciela stażysty
potwierdzenie dyrektora szkoły

4. Dzielenie się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. Praca w Zespole do spraw integracji, wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji dotyczących podopiecznych, przygotowywanie potrzebnych dokumentów), wymiana doświadczeń.
Udostępnienie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń, przygotowanych pomocy dydaktycznych.
okres stażu
okres stażu
potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli opracowane materiały i scenariusze

5. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. Wspólne organizowanie imprez szkolnych zgodnie z harmonogramem.
Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (wyjścia i wycieczki integracyjne klas, wyjazdy do teatru, kina).
okres stażu
zdjęcia, sprawozdania

§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć rewalidacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opracowany program zajęć.
wrzesień 2015r.
program zajęć

2. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy. Opracowany program zajęć.
październik 2015r.
program zajęć

3. Organizowanie spotkań dla rodziców z różnymi specjalistami. Psycholog, pedagog, logopeda wg potrzeb.
okres stażu
zdjęcia, sprawozdanie

§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1. Diagnozowanie potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Dostosowanie różnorodnych metod, form pracy i wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb dzieci. o
kres stażu
dokumenty szkolne

2. Wspieranie rozwoju dzieci z deficytami rozwojowymi. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
okres stażu wg potrzeb
wpisy do dziennika, teczka wychowawcy

3. Organizowanie konkursów dla uczniów niepełnosprawnych. Przygotowanie „Olimpiady wiedzy” dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz olimpiady sportowej „Sport to fajna sprawa”.
II półrocze każdego roku
zdjęcia, scenariusze

4. Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku. Przygotowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do wystąpień publicznych: „Gminny Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych”, wystąpienia na apelu szkolnym przed społecznością uczniowską, zawodów sportowych integracyjnych w zaprzyjaźnionych placówkach.
okres stażu
zdjęcia, dyplomy

5. Rozwijanie świadomości wśród społeczności uczniowskiej na temat niepełnosprawności. Zorganizowanie Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych w szkole.
marzec każdego roku
zdjęcia, scenariusze

§8ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1. Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Współpraca z pielęgniarką szkolną.
Współpraca z PPP w Goleniowie i Centrum Psychologiczno – Pedagogicznym w Szczecinie (orzeczenia), OPS.
Organizowanie wyjść do różnych instytucji użyteczności publicznej i innych, np.: Biblioteka, Policja, Straż Pożarna, poczta i inne.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim szkoły (akcje, konkursy, inne przedsięwzięcia).
okres stażu
opis współpracy, notatka
w teczce wychowawcy
opis współpracy

2. Udział w różnych akcjach i zbiórkach. Udział w akcjach „Sprzątanie świata”, „Góra Grosza” i innych wg potrzeb.
Udział w zbiórkach: baterii, surowców wtórnych.
Aktywny udział w organizowaniu pomocy dla potrzebujących dzieci poprzez zbieranie książek, zabawek.
Zorganizowanie kiermaszu świątecznego w szkole. okres stażu
marzec/kwiecień potwierdzenia, dyplomy
potwierdzenie, zdjęcia
3. Realizacja zadań opiekuńczo-
wychowawczych nauczyciela-wychowawcy w celu integracji społeczności klasowej, rozwoju i zapobiegania patologiom.
Przygotowanie imprez klasowych wynikających z planu wychowawczego klasy.

Wycieczki krajoznawcze, przedmiotowe. okres stażu karty wycieczek, dziennik lekcyjny

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony

Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI

1. Rozpoznanie i rozwiązanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Identyfikacja problemu.
Geneza dynamika zjawiska.
Prognoza.
Propozycje rozwiązania.
Wdrażanie oddziaływań.
Efekty oddziaływań.
okres stażu
opis przypadków

.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.