X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37350
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program pracy z uczniem zdolnym na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM
NA ZAJĘCIACH DODATKOWYCH
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
z oddziałami gimnazjalnymi
w Kątach Wrocławskich

1. Wstęp
Program przeznaczony jest do realizacji w szkole na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych językowo, posiadających opinię PPP.
Program opracowany został z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej. Celem programu jest doskonalenie i poszerzanie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim z naciskiem na rozwijanie umiejętności swobodnego komunikowania się, z elementami metody bezpośredniej.

2. Charakterystyka programu
Program bazuje na metodzie bezpośredniej (Direct Method), której głównym celem jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego i wykształcenie pewnych odruchów językowych. W konsekwencji prowadzi to do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce. Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Słuchacze biorą aktywny udział w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie tak, aby wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.
Program w swoim założeniu uwzględnia przede wszystkim potrzeby i zainteresowania uczniów. Tematyka obejmuje zagadnienia charakterystyczne dla danego obszaru językowego oraz te, które są bliskie uczniom lub dotyczą ich zainteresowań.
Ujęte w programie zagadnienia pozwalają na realizację około 20 zajęć lekcyjnych. Istnieje możliwość kompilacji poszczególnych tematów bądź rozciągnięcia ich na więcej jednostek lekcyjnych w zależności od zainteresowań uczniów lub stopnia opanowania przez nich materiału. Materiały stosowane w zajęciach będą głównie przygotowane przez nauczyciela.

3. Cele ogólne programu
- systematyzowanie i pogłębianie wiadomości i umiejętności;
- przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach z języka angielskiego
- podniesienie kompetencji umiejętności językowych, głównie mówienia oraz słuchania;
- zwiększanie zasobu słownictwa oraz poszerzanie znajomości struktur gramatycznych;
- kształtowanie wśród uczniów świadomości językowej;
- poszerzanie wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych;
- motywowanie uczniów do systematycznego pogłębiania wiedzy;
- rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe oraz niwelowanie nieśmiałości językowej.

4. Cele szczegółowe programu
- Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem zapewniających w miarę sprawną komunikację językową w sytuacjach życia codziennego, w bezpośrednim kontakcie z osobami posługującymi się językiem angielskim jako podstawowym oraz podczas pobytu w krajach anglojęzycznych. Szczególny nacisk zostanie położony na umiejętność szybkiego reagowania na bieżącą sytuację językową oraz kształtowanie nawyku myślenia w języku angielskim podczas używania języka (wyeliminowanie myślowego tłumaczenia z języka polskiego równocześnie z mówieniem w języku angielskim).
- Kształcenie umiejętności pracy w parach oraz w grupie, organizowania własnej pracy, twórczego rozwiązywania problemów.

5. Metody pracy
- Metoda bezpośrednia (Direct Method )
- Metoda komunikatywna: ćwiczenie sytuacji dnia codziennego;
- Metody aktywizujące: drama, układanie dialogów, przeprowadzanie wywiadów, przejmowanie roli nauczyciela, dyskusja.
- audiowizualna

6. Formy pracy
- praca indywidualna;
- praca w parach;
- praca w grupie.

7. Tematyka zajęć:
1. Zainteresowania młodych ludzi.
2. Życie rodzinne i towarzyskie.
3. Święta i uroczystości w USA i UK.
4. Kultura Wielkiej Brytanii: tradycje, symbole, zabytki, jedzenie, itp.
5. Kultura Stanów Zjednoczonych: tradycje, ważne miejsca, różnice językowe.
6. Kto jest kto – wygląd zewnętrzny i charakter.
7. Jak szukać pracy – dialogi.
8. Zdrowo czy smacznie – dyskusja.
9. Zwierzątko domowe – przyjaciel czy kłopot?
10. Moje ulubione gadgety.
11. W sklepie (spożywczym, odzieżowym, w aptece).
12. Czuję się podziębiony – u lekarza.
13. Na lotnisku / na dowrcu.
14. Rezerwacja pokoju hotelowego.
15. Znowu pada... – prognoza pogody.
16. Katastrofy ekologiczne.
17. Dyscypliny sportowe.
18. Wakacje i podróżowanie, środki transportu.
19. Testy z poprzednich lat z konkursów oraz olimpiad j. angielskiego.
20. Gramatyka wykraczająca poza poziom gimnazjum:

8. Procedury osiągania celów

Metody pracy:
- metoda komunikacyjna,
- metoda audiowizualna,
- metoda gramatyczno-tłumaczeniowa,
- praca indywidualna i w parach,
- wyszukiwanie informacji w Internecie,
- praca z oryginalnymi materiałami w języku angielskim

Formy pracy:
- praca indywidualna,
- praca w parach,
- praca z całym zespołem

Techniki nauczania:
- praca z materiałami autentycznymi,
- techniki multimedialne – filmy video, programy komputerowe, Internet,
- pytania i odpowiedzi,
- ćwiczenia typu prawda / fałsz,
- test wielokrotnego wyboru,
- uzupełnianie zdań wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej,
- tworzenie map wyrazowych,
- kształcenie poprawnej wymowy poprzez powtarzanie,
- rozmowa na podstawie ilustracji,
- dopasowywanie tekstów do ilustracji.

Pomoce dydaktyczne:
- komputery z dostępem do Internetu,
- tablica interaktywna,
- słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie,
- pomoce dydaktyczne przygotowane przez nauczyciela; adekwatne do realizowanych treści,
- plansze tematyczne, plakaty tematyczne, mapy,

9. Przewidywane efekty

W wyniku realizacji programu uczeń powinien:
- umiejętnie radzić sobie z nieśmiałością językową, wierzyć we własne możliwości i umiejętności oraz mieć świadomość, iż możliwość popełniania błędów nie wyklucza porozumiewania się w języku obcym
- potrafić porozumieć się w konkretnej sytuacji językowej dnia codziennego z możliwie jak najmniejszym udziałem tłumaczenia myślowego na język ojczysty; samemu zadawać pytania rówieśnikom oraz nauczycielowi; odpowiadać sprawnie na pytania; prezentować krótkie monologi na wybrane tematy;
- znać regiony, kulturę i podstawowe informacje historyczne dotyczące Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych;

10. Sposoby ewaluacji
• Opinie uczniów;
• Obserwacja i ocena rezultatów pracy uczniów;
• Ankieta wypełniona przez uczniów;
• Sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
• Wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym.

ANKIETA EWALUACYJNA dla ucznia:

Zakreśl właściwą odpowiedź:
1. Zajęcia języka angielskiego podobały mi się, były interesujące. TAK/NIE
2. Czy ćwiczenia, które wykonywałem na zajęciach poszerzały moją wiedzę z danego tematu? TAK/NIE
3. Tempo prowadzenia zajęć było odpowiednie dla mnie. TAK/NIE
4. Nauczyciel wyjaśniał ponownie dane zagadnienie, jeśli go nie zrozumiałam/em. TAK/NIE
5. Czy praca na zajęciach pomogła mi przygotować się do konkursów? TAK/NIE
6. W jakim stopniu praca na zajęciach pomogła mi przygotować się do konkursów w skali od 1-6
na ...... .
7. Zajęcia wzbogaciły moją wiedzę na temat krajów anglojęzycznych. TAK/NIE

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.