X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37261
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Romek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Czas rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 r.

Czas zakończenia stażu: 31 maja 2018 r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. 2013 poz.393 )

§8, ust. 2, pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOKUMENTACJA
(Tabela)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego (analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca2013 r.)

Śledzenie ewentualnych zmian.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

IX 2014

IX 2014

IX 2014

V 2014
Zgromadzone materiały

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z realizacji planu

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Aktywne uczestnictwo w radach pedagogicznych (posiedzeniach klasyfikacyjnych, plenarnych oraz szkoleniowych).

Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach zespołu przedmiotowego.

Aktywne uczestnictwo w warsztatach i konferencjach metodycznych organizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz wydawnictwa działające na rynku.

Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania edukacji wczesnoszkolnej w celu wzbogacenia warsztatu pracy.
Lektura czasopism.

okres stażu

Listy obecności

Listy obecności

Certyfikaty, notatki, zaświadczenia itp.

Potwierdzenie dyrektora szkoły

3. Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

Analiza dokumentacji szkolnej:
• Statut Szkoły,
• Program Wychowawczy,
• Program Profilaktyczny Szkoły
• PZO
okres stażu

Potwierdzenie dyrektora szkoły

§8, ust. 2, pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

1. Wykorzystanie w pracy Internetu
Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.
Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej
w pracy własnej i z uczniami.
Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z edukacją wczesnoszkolną.
okres stażu
Notatki, zgromadzone materiały

2. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej
Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy, ankiet itp. przy użyciu technologii komputerowej.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników.
Wykorzystywanie sprzętu komputerowego do opracowywania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole, oraz zadań dla uczniów.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.

okres stażu
Zgromadzone materiały

Zapisy tematów
w dziennikach lekcyjnych

§ 8 ust.2, pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, kart pracy, uroczystości szkolnych (z zachowaniem praw autorskich).
Konsultacje z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej z mojej szkoły i innych szkół.
Aktywna praca w ramach zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
okres stażu
Konspekty, potwierdzenie dyrektora szkoły

Scenariusze, karty pracy

Protokoły z posiedzeń

Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego.
okres stażu
Potwierdzenie publikacji

Praca na rzecz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Ukończenie form doskonalenia zawodowego i podjęcie się wyszkolenia grupy nauczycieli.
okres stażu
Opracowane referaty, protokoły spotkań.

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

Organizacja zajęć pozalekcyjnych
Opracowanie programu i prowadzenie zajęć wyrównawczych oraz kół rozwijających.
Okres stażu

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

Organizacja konkursu ogólnoszkolnego Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów powiatowych i ogólnopolskich. Okres stażu Protokoły z konkursów
Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły. Pomoc i organizacja DEN, Dni Otwartych Szkoły oraz apeli szkolnych.
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Publikacje na stronie internetowej szkoły
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Opracowanie programu i prowadzenie zajęć wyrównawczych oraz kół rozwijających. Okres stażu Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

Współpraca z PSSE w Łęczycy.
Współpraca z Łęczyckim Oddziałem PTTK
Apele profilaktyczne w ramach programu „Nie pal przy mnie, proszę” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Kształtowanie u uczniów postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
Organizacja rajdów pieszych, wycieczek krajoznawczych oraz przygotowywanie do konkursów.
Okres stażu
Publikacja sprawozdania na stronie internetowej Szkoły

Współpraca z rodzicami uczniów
Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie postępów w nauce i zachowania.
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły

Współpraca z wydawnictwami
Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania edukacji wczesnoszkolnej.

Okres stażu
Zaświadczenia

§ 8 ust.2, pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA

Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Obserwacja, opis i analiza dwóch przypadków.
Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go. Okres stażu Opis przypadków

Sporządziła: Zatwierdził:
Anna Romek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.