X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37178
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
realizowany od 01.09.2015. do 31.05.2018.

mgr Małgorzata Urban
nauczyciel mianowany

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotuniu

Zadania organizacyjne

ZADANIA

1 Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
Wrzesień 2015
Znajomość procedur awansu zawodowego Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu Opracowanie i przedłożenie dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego
2 Przeanalizowanie zasad funkcjonowania organizacji zadań szkoły. Analiza dokumentacji szkoły: statut szkoły, szkolny system oceniania, Program Profilaktyczny Szkoły i Program wychowawczy, Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych.

Prowadzenie dokumentacji wynikającej obowiązku nauczyciela

Plan rozwoju

Dokumentacja szkolna

Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Kompletowanie dokumentacji mającej znaczenie na ocenę pracy
Gromadzenie dokumentów
Dyplomy,
Zaświadczenia
Inne

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie sprawozdania realizacji planu rozwoju zawodowego sprawozdanie

Zadania wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zadania do realizacji
§ 8 ust. 2 pkt.1 1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły (udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach).

Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury jak również korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła informacji.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego – Karty Nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1.XII. 2004r.

Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania.

Opracowanie kryteriów ocen, przedmiotowego systemu oceniania.

Przygotowanie pomocy dydaktycznych

Rozwijanie umiejętności językowych uczniów celem podwyższenia jakości pracy szkoły.

Zorganizowanie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego.

Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem metod aktywnych oraz wdrażanie uczniów do pracy metodą projektu.
res stażu

Uczestnictwo w realizacji ogólnoszkolnych zadań edukacyjnych: nauczanie przedmiotu z utrzymaniem integralności wiedzy, umiejętności i wychowania.

Opracowanie scenariuszy lekcji,
Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego.

Bieżąca analiza własnej pracy (autorefleksja, ewaluacja, wnioskowanie, wdrożenia zmian).

Praca z uczniem zdolnym (prowadzenie zajęć z uczniami biorącymi udział w konkursach z języka niemieckiego).

Wysoki poziom przygotowania merytorycznego w pracy.

Rozwijanie własnych umiejętności, poszerzanie wiedzy specjalistycznej.

Poznanie swoich słabych i mocnych stron oraz wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy, podwyższanie jakości pracy szkoły. Wzrost wyników z przedmiotu język niemiecki

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem programu PowerPoint.

Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia danych.

Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii, Internetu.

Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronie internetowej

Przygotowanie prezentacji na potrzeby szkoły

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów.

Prowadzenie w ramach zespołu przedmiotowego lekcji otwartych i koleżeńskich w szczególności dla nauczycieli kontraktowych.

Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego.

Zorganizowanie spotkań z innymi nauczycielami w celu podzielenia się zdobytą wiedzą z odbytych szkoleń.

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Współpraca z Samorządem Uczniowskim

§ 8 ust. 2 pkt.
4 a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Organizacja wycieczek szkolnych:
• Rowerowych
• Turystycznych
• Wyjść do kina,
Opracowanie programu zajęć kółka języka niemieckiego.

Opracowanie programu przygotowanie uczniów do konkursu języka niemieckiego.

Opracowanie programu zajęć z koła Wolontariatu

§ 8 ust.2
pkt. 4 c.
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Sprawowanie opieki nad pracownią Nr 3. I powierzonymi materiałami dydaktycznymi .

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Promocja szkoły:
• Udział w Dniach otwartych szkoły,
• Akcje charytatywne
Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród rodziców na zebraniu nt. sytuacji rodzinnej ucznia.

Organizacja szkolnych konkursów:
• Konkurs języka niemieckiego,
• Konkurs na temat wiedzy o państwach DACHL

Cały staż
Rozładowanie napięć emocjonalnych, zmniejszenie przejawów agresji u uczniów. Integracja młodzieży. Stworzenie możliwości wykazania się uczniom swoją wiedzą i umiejętnościami.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Praca w Wolontariacie
2. Współpraca z nauczycielami z innych szkół w ramach Wolontariatu
3. Współpraca z „Domem nad Stawami”, „Caritas” w Siedlcach.
Cały staż wg potrzeby
Zaświadczenia.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Opis przypadku ucznia z problemem edukacyjnym.

Opis przypadku ucznia z problemem wychowawczym.

Współpraca z rodzicami
Cały staż wg potrzeby
Przestrzeganie przez uczniów zasad zachowania. Zmniejszenie przejawów agresji w szkole.
Znajomość środowiska rodzinnego ucznia. Systematyczne rozwiązywanie problemów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.