X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37068
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program rewalidacji indywidualnej

Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia klasy czwartej.
Czas realizacji programu: drugiego etap edukacyjny
Diagnoza ucznia: Krótkowzroczność. Niedowidzenie oka prawego. Zez zbieżny oka prawego.
Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
• usprawnianie funkcji wzrokowych;
• utrwalanie znajomości zasad ortograficznych i ich praktycznego wykorzystania;
• ćwiczenia arytmetyczne;
• ćwiczenia w zakresie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej;
• usprawnianie funkcji lepiej rozwijających się – myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe, wiedza ogólna, słownik celem wspomagania tych słabiej funkcjonujących.
1. Cel główny programu:

Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno – wychowawczym realizowanym w szkole, a w dalszej kolejności przygotują go do dorosłego życia.

2. Cele szczegółowe:
- rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi,
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się i konstruowania dłuższych wypowiedzi słownych,
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej,
- rozwijanie procesów myślenia w oparciu o materiał wzrokowy,
- pogłębianie wiedzy ogólnej,
- doskonalenie umiejętności logicznego myślenia i wykonywania operacji matematycznych,
- ćwiczenie sprawności grafomotorycznej ręki,
- zapewnienie wielorakiej stymulacji rozwoju sfery poznawczej, społecznej i emocjonalnej,
- doskonalenie umiejętności szkolnych.

Zasady pracy z uczniem:
1. Stworzenie warunków poczucia bezpieczeństwa, życzliwej pomocy.
2. Kształtowanie pozytywnej atmosfery.
3. Dostosowanie rodzaju prowadzonych zabaw i ćwiczeń do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości dziecka.
4. Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych.
5. Kształtowanie u dziecka poczucia własnej wartości i wiary we własne umiejętności.
6. Rozwijanie i wspomaganie uzdolnień i zainteresowań ucznia.
7. Pobudzanie motywacji i chęci do wysiłku poprzez stosowanie różnorodnych i ciekawych ćwiczeń.
8. Stworzenie odpowiednich warunków oraz maksymalne wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka do usprawniania zaburzonych funkcji.

Realizacja programu, przykładowe zadania:

1. Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi i pamięci krótkotrwałej:

- wyszukiwanie szczegółów różniących dwa podobne obrazki,
- uzupełnianie brakujących szczegółów na obrazkach,
- czytanie bajek, wierszy – zadawanie pytań dotyczących treści,
- gry typu Memory, pusy.

2. Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej:

- tworzenie figur za pomocą mozaiki geometrycznej;
- odtwarzanie np. poprzez malowanie, rysowanie przedstawionego obrazu np. kompozycji geometrycznej;
- rysowanie, malowanie oburącz jednocześnie;
- zadania graficzne np. dyktanda graficzne, odbicia lustrzane, labirynt;
- tangramy;
- różnorodne zabawy z użyciem woreczków, lub rzucanie do celu np. zgniecionym papierem do kosza;
- historyjki obrazkowe – układanie obrazków zgodnie z chronologią zdarzeń.

3. Usprawnianie grafomotoryki:

- ćwiczenia manualne usprawniające małe ruchy ręki (modelowanie, wydzieranie, stemplowanie, ugniatanie, wycinanie);
- czynności manipulacyjne (chwytanie, przekładanie, przewlekanie, wkładanie, wyjmowanie drobnych elementów);
- ćwiczenia grafomotoryczne (kalkowanie, obwodzenie, wypełnianie konturów, rysowanie po śladzie);
- poprawne odtwarzanie układów linearnych zgodnie z kierunkiem pisania;
- pisanie ciągów sylabowych i wyrazowych bez odrywania ręki;
- układanie puzzli;
- łączenie kropek liniami.

4. Rozwój emocjonalno-społeczny:

- rozpoznawanie i nazywanie emocji (określanie stanu swoich uczuć, nazywanie uczuć rozpoznanych u innych),
- odreagowanie negatywnych emocji (zabawy ruchowe, targanie papieru, zabawy typu „odpychanie ściany”, „sięganie gwiazd”);
- ćwiczenia i zabawy relaksacyjne (zabawy z elementami muzykoterapii, arteterapii).

5. Doskonalenie umiejętności szkolnych:

a) Rozwijanie myślenia matematyczno-logicznego. Ćwiczenia arytmetyczne.
b) Ćwiczenia utrwalające znajomość zasad ortograficznych i ich praktycznego wykorzystania. Ćwiczenia gramatyczne z elementami wiedzy o języku i słownikowo-frazeologiczne.
c) Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i konstruowania dłuższych wypowiedzi słownych
d) Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

6. Usprawnianie funkcji lepiej rozwijających się (myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe, wiedza ogólna, słownik ) celem wspomagania tych słabiej funkcjonujących:

- wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych (w tym programów komputerowych);
- porządkowanie zdarzeń w logiczny ciąg – łączenie skutków z przyczyną;
- nazywanie przedmiotów, zjawisk, wykonywanych czynności na ilustracjach; opowiadanie treści ilustracji,
- omawianie ilustracji dotyczących rzeczywistości przyrodniczej i społecznej, wyodrębnianie istotnych cech, rzeczy i zjawisk;
- układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych, zabawy w skojarzenia.
- wzbogacanie słownictwa poprzez rozpoznawanie i nazywanie roślin, zwierząt, zawodów itp.
- wzbogacanie słownictwa poprzez czytanie krótkich wierszy, opowiadań, zadawanie pytań dotyczących treści;
- omawianie ilustracji dotyczących rzeczywistości przyrodniczej, społecznej, wyodrębnianie istotnych cech rzeczy i zjawisk.

Ewaluacja:
• bieżąca obserwacja (karty obserwacji)
• rozmowy z nauczycielami i specjalistami
• rozmowy z rodzicami
• podsumowanie końcoworoczne ze wskazówkami do dalszej pracy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.