X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36957
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp.
Zadanie do wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
(Tabela)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
– Analiza przepisów prawa oświatowego;
- Śledzenie strony internetowej MEN.
Wrzesień 2015
Cały okres stażu
– Kserokopie aktów prawnych;
- Wydruki istotnych informacji ze stron internetowych
2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu
– Złożenie wniosku do dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu;
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2015
– Wniosek o rozpoczęcie stażu;
- Plan rozwoju zawodowego
3. Współpraca z opiekunem stażu
– Ustalenie zasad współpracy;
- Analiza planu rozwoju zawodowego;
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
– Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
– konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć.
Cały okres stażu (według harmonogramu)
– Kontrakt i harmonogram współpracy;
- Plan rozwoju zawodowego;
- Harmonogram i arkusze hospitacji;
- Scenariusze prowadzonych zajęć
4. Aktywne uczestnictwo w WDN – Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego;
- Przygotowanie i przeprowadzenie rady szkoleniowej.
Cały okres stażu
– Notatki z form doskonalenia zawodowego;
- Konspekt przeprowadzonej rady szkoleniowej
5. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
– Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje.
Cały okres stażu
– Zaświadczenia, notatki
6. Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
– Podjęcie studiów podyplomowych z zakresu metodyki języka angielskiego;
- Ukończenie kursu uprawniającego do nauczania języka angielskiego (FCE).
W trakcie trwania stażu
– Dyplom ukończenia studiów podyplomowych
- Certyfikat egzaminu FCE
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy
– Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych;
- Czytanie literatury pedagogicznej;
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
Cały okres stażu
– Materiały oraz pomoce dydaktyczne;
- Scenariusze zajęć;
- Kserokopie artykułów z czasopism pedagogicznych;
- Wykaz przeczytanych lektur
8. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
– Wpisy w dzienniku, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji, plan współpracy z rodzicami.
- opracowanie IPET- ów
Cały okres stażu
– Dziennik;
- Arkusze obserwacji;
- Ankiety informacyjne;
- Podsumowanie roczne pracy z dzieckiem;
- Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w Szkole Podstawowej.
9. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
– Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.;
- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego;
- Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.
Maj 2018
– Teczka zawierająca zebrane dokumenty;
- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
– Obserwacja, rozmowy z dziećmi;
- Zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami;
- Zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci
Cały okres stażu
– Arkusze obserwacji, listy obecności z zebrań i uroczystości;
- Protokoły z zebrań z rodzicami;
- Scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych i uroczystości przedszkolnych
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych
– Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami;
- Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym.
Cały okres stażu
– Listy obecności z zebrań grupowych i konsultacji;
- Kserokopie ciekawych artykułów przygotowanych dla rodziców
3. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem
– Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami;
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem między innymi metod:
• - Pedagogika Zabawy Klanza,
• - Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej,
• - Ruch Rozwijający W. Sherborne
• - Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss
• - Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej itd.
Cały okres stażu
– Wpisy w dzienniku zajęć;
- Scenariusze zajęć;
- Dokumentacja fotograficzna;
- Prace dzieci
4. Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci
– Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola np. WSPÓŁORGANIZACJA KONKURSU NA WYKONANIE PACYNKI; KONTYNUACJA AKCJI „CZYTAJ I PODAJ DALEJ”; WSPÓŁORGANIZACJA BALU Z OKAZJI DNIA PLUSZOWEGO MISIA
Cały okres stażu
Listopad 2016
– Dokumentacja fotograficzna;
- Zaświadczenia o przeprowadzonych imprezach
5. Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie przedszkola
– Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych;
- Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów) – współorganizowanie: ZBIÓRKI ELEKTROŚMIECI, BALU KARNAWAŁOWEGO Z RODZICAMI, PIKNIKU RODZINNEGO, ZBIÓRKI NOWYCH KSIĄŻEK DLA DZIECI Z ODDZIAŁU ONKOLOGICZNEGO ZE SZPITALA KLINICZNEGO IM. KAROLA JONSHERA W POZNANIU.
Cały okres stażu
– Scenariusze i dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych
6. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu
– Fotografowanie najważniejszych wydarzeń przedszkolnych
- Opieka nad stroną internetową przedszkola www.przedszkole116.pl;
- Tworzenie dekoracji.
Cały okres stażu
– Dokumentacja fotograficzna;
- Wydruki zaktualizowanej strony internetowej
7. Współpraca ze specjalistami
– Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, rehabilitanta i logopedy do rozwiązywania bieżących problemów.
Cały okres stażu
– Notatki;
- Arkusze obserwacji dziecka
8. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
– Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym – Biblioteką
- rozwijanie zamiłowań czytelniczych dzieci;
- ODK Pod Lipami;
- Szkołą Podstawową nr 29.
Cały okres stażu
– Wpisy w dzienniku;
- Sprawozdania, dokumentacja fotograficzna


§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego
– Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego.
Cały okres stażu
– Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej oraz obsługi komputera – Udział w kursach i szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Cały okres stażu
– Zaświadczenia ukończonych kursów
3. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej
– Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera;
- Pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na komputerze.
Cały okres stażu
– Opracowane materiały i pomoce dydaktyczne
4. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
– Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie portalu edukacyjnego;
- Zamieszczanie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych;
- Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych.
Cały okres stażu
– Wydruki;
- Zaświadczenia o publikacjach
5. Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego
– Dokumentacja stażu w formie elektronicznej (prezentacja w programie Prezi lub PowerPoint).
Kwiecień
– maj 2018
– Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
– Prezentacja na płycie CD


§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami
– Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych;
- Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dzieckiem zdolnym;
- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
Cały okres stażu
– Arkusze obserwacji dzieci;
- Wpisy w dzienniku,
- Scenariusze zajęć otwartych dla rodziców, listy obecności,
- Opracowanie IPET – ów,
- Karta informacyjna na temat dziecka zdolnego.
2. Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej
– Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną.
Cały okres stażu
– Scenariusze zajęć
3. Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców
– Zebrania dla rodziców – pogadanki i prelekcje dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo – dydaktycznych;
- Opracowanie ankiety dla rodziców.
Cały okres stażu
– Listy obecności ze spotkań z rodzicami;
- Ankieta
4. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach
– Udział w wewnątrz- i zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki;
- Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami.
Cały okres stażu
– Własne notatki;
- Zaświadczenia ukończonych kursów
5. Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej
– Aktywne samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi;
- Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej i tworzenie notatek z przeczytanych pozycji;
- Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki;
– Sporządzenie wykazu przeczytanej literatury.
Cały okres stażu
– Wykaz lektur, notatki
6. Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami
– Zamieszczanie artykułów z zakresu wychowania i dydaktyki na stronie internetowej przedszkola,
- Prowadzenie zajęć koleżeńskich.
3 artykuły
w okresie stażu
– Wydruk zamieszczonych publikacji,
- Konspekty zajęć.


§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
– Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenia MEN,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Cały okres stażu
– Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w radach szkoleniowych
– Przygotowywanie na posiedzenia Rady Pedagogicznej notatek dotyczących zmian w przepisach prawa oświatowego;
- Prezentacja zmian innym nauczycielom.
Cały okres stażu
– Własne notatki
3. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej
– Analiza dokumentacji przedszkolnej:
• Statut przedszkola,
• Roczne plany pracy,
• Regulaminy,
• Programy autorskie.
Cały okres stażu
– Wykaz dokumentów;
- Notatki
4. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
– Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy;
- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN.
Cały okres stażu
– Wpisy w dzienniku;
- Notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.