X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36899
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin konkursu grafiki komputerowej "Ulubione wiersze Juliana Tuwima"

REGULAMIN KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

„ULUBIONE WIERSZE JULIANA TUWIMA”

Cele programowe:

- rozwijanie zainteresowania uczniów informatyką,
- propagowanie wśród dzieci grafiki komputerowej jako nowego środka wyrazu w twórczości artystycznej,
- popularyzacja twórczości Juliana Tuwima,
- zachęcenie dzieci do czytania książek,
- kształcenie wrażliwości estetycznej, wykorzystanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów,
- wykorzystanie programu rysunkowego Paint,
- poszukiwanie utalentowanych dzieci i zapewnienie możliwości rywalizacji w wybranej dziedzinie wiedzy.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III szkół podstawowych.

2. Do konkursu może być wytypowana jedna osoba z danej szkoły.

3. Rodzice uczniów biorących udział w konkursie podpisują zgodę.

4. Uczniowie spośród czterech podanych wierszy J. Tuwima: „ Słoń Trąbalski”, „Okulary’, „Rzepka”, „O Panu Tralalińskim” wybierają jeden wiersz i wykonują do niego ilustrację.

5. Czas pracy – 2 godziny zegarowe- 120 min ( w razie awarii czas wydłużony).

6. Praca ma być wykonana techniką komputerową w programie graficznym Paint wersja z Windows 7.

7. Praca musi zawierać elementy graficzne autorstwa uczestnika konkursu i musi być wykonana samodzielnie.
8. Nie wolno stosować elementów gotowych (np. ClipArt, obrazów skanowanych, z Internetu) lub elementów autorstwa innych osób.

9. Należy posługiwać się wyłącznie narzędziami programu Paint.

10. Prace zostaną ocenione przez 5 osobową komisję konkursową.

11. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

12. Wyniki konkursu zostaną podane tego samego dnia.

Kryteria oceny prac:

Członkowie komisji oceniając prace, będą brać pod uwagę:

a) wartość merytoryczną pracy tj. zgodność z tematem;

b) pomysł, oryginalność, inwencję twórczą;

d) stopień zaawansowania użytych narzędzi graficznych;

e) stronę artystyczną pracy.

Za każde z wymienionych kryteriów członek komisji może przyznać punkty w skali od 0-6.
O przyznaniu I, II, III miejsca oraz wyróżnień decyduje kolejna najwyższa liczba punktów przyznana przez komisję.

Organizatorzy

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA

W KONKURSIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

„ULUBIONE WIERSZE JULIANA TUWIMA”

Jako rodzic (opiekun prawny) korzystający z pełni władzy rodzicielskiej wobec

........................................
(imię i nazwisko dziecka)

udzielam niniejszym zgody na udział mojego dziecka (dziecka pozostającego pod moją prawną opieką) w Konkursie Grafiki Komputerowej. Wyrażam zgodę na zamieszczenie konkursowej pracy plastycznej wykonanej przez moje dziecko w na stronie internetowej.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu konkursu, który rozumiem
i w pełni akceptuję.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych
dziecka dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

___________________________________________________
imię i nazwisko i czytelny podpis
rodzica/ prawnego opiekuna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.