X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36823
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Nauczyciel: mgr Agnieszka Kołodziej
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015r
Data zakończenia stażu: 31 maja 2018r.
Miejsce pracy: Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 7 w Żorach
Dyrektor szkoły:

Powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli:
1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy przedszkola.
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy przedszkola, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
( § 8 ust.2 pkt. 1)

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- sformułowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- aktualizacja przepisów prawa oświatowego, udział w szkoleniu
„Awans zawodowy nauczyciela”
- gromadzenie dokumentacji: zaświadczeń, dyplomów, świadectw, planów, scenariuszy i innych dokumentów
- opracowywanie sprawozdań z przebiegu stażu
- zredagowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
IX 2015
X 2015
Okres stażu
Okres stażu
2 razy w roku
V 2018
wniosek
sprawozdania
sprawozdanie
wniosek

2. Analiza dokumentów Przedszkola
- analiza Statutu Przedszkola, Planu Pracy Przedszkola, Koncepcji Pracy Przedszkola
okres stażu
potwierdzenie dyrektora

3.Podnoszenie własnych kwalifikacji i umiejętności poprzez aktywny udział w rożnych formach doskonalenia zawodowego
- udział w kursach, warsztatach, konferencjach i szkoleniach umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
- samokształcenie: studiowanie literatury fachowej
- ukończenie kursu I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
zaświadczenia
potwierdzenie obecności, certyfikat, materiały szkoleniowe
fiszki
certyfikat ukończenia kursu

4.Organizowanie konkursów przedszkolnych
- opracowanie regulaminów do konkursów : „Bukiet Pani Jesieni oraz „Mój niepełnosprawny przyjaciel”
- przeprowadzenie konkursów, włączenie ich do harmonogramu imprez przedszkolnych
- pozyskiwanie nagród
okres stażu
okres stażu
okres stażu
potwierdzenie dyrektora
potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, dyplomy

5.Przygotowywanie dzieci do konkursów
- udział w konkursach sportowych, plastycznych, technicznych, matematycznych, literackich przedszkolnych oraz miejskich (m.in. Turniej Sportowy Przedszkolaków, Śmieciaki-cudaki, Wędrówki po Żorach)
okres stażu
podziękowania, dyplomy

6. Realizacja zewnętrznych programów edukacyjnych
- wdrażanie zewnętrznych programów dotyczących zdrowia, ekologii itp.(m.in. Kubusiowi Przyjaciele Natury, Mamo, Tato wolę wodę).
okres stażu
programy plakaty materiały promocyjne

7. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka
- zebrania, spotkania, angażowanie rodziców w organizowanie wycieczek, uroczystości, prezentacji, konkursów oraz udziału w grupie wsparcia Rodzina
- informacje dla rodziców dotyczące zagadnień wychowawczych (grupa integracyjna w przedszkolu, rola zabawy w rozwoju, agresywne zachowania dzieci – jak sobie z nimi radzić oraz zgodnych z propozycjami rodziców)
- zajęcia otwarte umożliwiające obserwowanie działań dzieci oraz spotkania otwarte dla rodziców o charakterze integracyjnym (zabawy integracyjne, rękodzieło)
okres stażu
okres stażu
okres stażu
sprawozdania, scenariusze, gazetka dla rodziców itp.
scenariusze spotkań
scenariusze spotkań

8.Tworzenie sprzyjających warunków do pracy opiekuńczo-dydaktyczno - wychowawczej - wykonywanie pomocy dydaktycznych ,kart pracy, dbanie o wystrój sali, wykonywanie dekoracji, pozyskiwanie sponsorów umożliwiających wzbogacanie sali o nowe pomoce dydaktyczne i zabawki
- diagnozowanie poziomu rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wdrażanie wniosków z obserwacji
okres stażu
okres stażu
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne, wykaz darów
arkusze obserwacji

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej .
( § 8 ust .2 pkt. 2 )

1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
- napisanie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy, przygotowywanie pomocy dydaktycznych, zaproszeń dyplomów, kart pracy dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , programów
- pisanie sprawozdań z pracy dydaktyczno -wychowawczej
okres stażu
okres stażu
scenariusze, plany, pomoce, zaproszenia, dyplomy, karty pracy itp.
sprawozdania

2. Korzystanie z Internetu
- korzystanie z ciekawych materiałów z Internetu do realizacji (np. praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
- śledzenie innowacji w nauczaniu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez odwiedzanie edukacyjnych stron internetowych. (ore.edu.pl, profesor.pl, pedagogia.pl, pedagogika-specjalna.edu.pl przedszkola.edu.pl, rokwprzedszkolu.pl i inne)
- zbieranie informacji niezbędnych do analizy zmieniających się przepisów prawa oświatowego (m.in. kuratorium.katowice.pl, men.gov.pl)
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym
- aktualizacja gazetki informacyjnej o grupie dla rodziców w formie elektronicznej
okres stażu
okres stażu
okres stażu
XI 2015
okres stażu
materiały do zajęć
wykaz najczęściej odwiedzanych stron internetowych
wykaz najczęściej odwiedzanych stron internetowych oraz analizowanych dokumentów
adres strony internetowej
zdjęcia z uroczystości przedszkolnych na stronie WWW szkoły

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
( § 8 ust. 2 pkt. 3)

1. Udział w zajęciach otwartych
- prowadzenie zajęć otwartych, dla dyrekcji oraz nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem autystycznym oraz niedosłyszącym
- obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców umożliwiających obserwowanie dziecka podczas różnych sytuacji edukacyjnych oraz radzenia sobie w kontaktach z rówieśnikami
- zapraszanie do uczestnictwa w imprezach przedszkolnych innych nauczycieli oraz uczestniczenie w spotkaniach przez nich organizowanych (Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Dziecka, Przedszkolny Turniej Sportowy)
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
scenariusze
scenariusze
scenariusze, listy obecności
scenariusze

2. Wymiana doświadczeń, współpraca z innymi nauczycielami
- udostępnianie innym nauczycielom swojego warsztatu pracy, szczególnie nauczycielom kontraktowym,
- dzielenie się wiedzą zdobytą w różnych formach doskonalenia zawodowego podczas spotkań Zespołu Nauczycieli Przedszkola
- konsultacje z nauczycielami, pedagogiem, logopedą i psychologiem.
- udział w radach pedagogicznych
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
potwierdzenia
protokoły spotkań Zespołu
potwierdzenia
protokoły z rad

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
( § 8 ust . 2 pkt. 4 a )

1.Opracowanie i wdrożenie programu: „Bawimy się wesoło – zestaw ćwiczeń i zabaw z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” - opracowanie programu
- przedstawienie programu na Radzie Pedagogicznej.
- zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną.
- realizacja programu według ustalonego planu pracy.
VIII 2016r.
VIII 2016r.
VIII 2016r. wniosek o dopuszczenie do realizacji
uchwała Rady Pedagogicznej
własny program

2. Opracowanie i wdrożenie programu „Bajka, która leczy...” - opracowanie programu
- przedstawienie programu Radzie Pedagogicznej.
- zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną.
- realizacja programu według ustalonego planu pracy.
VIII 2016r.
VIII 2016r.
VIII 2016r.
okres stażu
wniosek o dopuszczenie do realizacji
uchwała Rady Pedagogicznej
własny program , sprawozdanie

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych .
( § 8 ust. 2 pkt. 4 c)

1. Zapewnienie wychowankom niepełnosprawnym dostępu do różnych form kultury. - udział w wycieczkach wyjazdach do kina, teatru, muzeum
okres stażu
dokumentacja wycieczki, zdjęcia

2. Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców, angażowanie ich w życie placówki
- przygotowywanie materiałów na tematy wychowawcze (np. grupa integracyjna w przedszkolu, rola zabawy w rozwoju, agresywne zachowania dzieci – jak sobie z nimi radzić oraz zgodnych z propozycjami rodziców
- prowadzenie zajęć dla rodziców metodami aktywizującymi
- wdrażanie rodziców do działań na rzecz przedszkola
okres stażu
okres stażu
okres stażu
materiały informacyjne
scenariusze
wykaz darów

3. Stosowanie aktywizujących metod w procesie edukacyjnym wychowanka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - praca z wykorzystaniem elementów różnorodnych metod, np. Metody Dobrego Startu, Aktywnego słuchania muzyki B. Strauss, pedagogiki zabawy, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda Denisona podczas pracy indywidualnej z wychowankiem
okres stażu
scenariusze

4. Pozyskanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki. - pozyskanie sponsorów
- zbiórka surowców wtórnych
okres stażu
okres stażu wykaz darów oraz sponsorów
wykaz darów oraz sponsorów

5. Udział w wewnętrznych i zewnętrznych imprezach i uroczystościach.
» organizowanie imprez i uroczystości dla dzieci, rodziców oraz zaproszonych gości, m.in. Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Rodziny, Koncert Kolęd i Pastorałek, Dzień Babci i Dziadka, Ogólnopolski Dzień Osób Niepełnosprawnych
okres stażu
scenariusze, zdjęcia, podziękowania

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami .
( § 8 ust. 2 pkt. 4 e)

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną » nawiązanie współpracy ze specjalistami w przypadku problemów dydaktyczno-wychowawczych,
» zachęcanie rodziców do korzystania z usług specjalistów w Poradni psychologiczno- Pedagogicznej.
według potrzeb
okres stażu
potwierdzenia
poświadczenia rodziców

2. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Żorach oraz z biblioteką szkolną celem rozwijania zainteresowań czytelniczych » współpraca z biblioteką, czynny udział wizyty w bibliotece i udział w zajęciach,
» czytanie książek przez panią bibliotekarkę
» wypożyczanie książek i bajek oraz zachęcanie do czytania przez rodziców lub dzieci.
okres stażu
okres stażu
okres stażu
podziękowania
zdjęcia
dyplomy

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym » spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,

» promowanie działalności oddziału przedszkolnego podczas imprez i uroczystości środowiskowych w Miejskim Domu Kultury w Żorach Świetlica w Osinach, podczas imprez organizowanych na terenie szkoły przy ZSP- 7 w Żorach, organizowanie ognisk integracyjnych przy OSP w Żorach-Osinach.
» zorganizowanie Balu Absolwentów w porozumieniu ze Szkołą Podstawową nr 7, umożliwiającego śledzenie losów absolwentów przedszkola. Wpisanie balu do harmonogramu cyklicznych imprez przedszkolnych
okres stażu
okres stażu
X 2017
zdjęcia, dyplomy
zdjęcia
zdjęcia

4. Udział w akcjach charytatywnych » zbieranie plastikowych nakrętek, karmy, baterii, makulatury, elektrośmieci i innych.
okres stażu
tabela zbiórki odpadów, podziękowania

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
( § 8 ust . 2 pkt. 5)

1. Opis dwóch przypadków: opis i analiza problemu wychowawczego lub edukacyjnego
» nazwanie problemu, krótka charakterystyka problemu, analiza podjętych działań i wynikających z nich efektów
na bieżąco
opis i analiza przypadków


Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami własnymi oraz placówki .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.