X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36686
Przesłano:
Dział: Języki obce

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego

ANALIZA WYNIKÓW
EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
POZIOM PODSTAWOWY

PUBLICZNE GIMNAZJUM

Dnia 23 kwietnia 2015 roku, w klasach 3 gimnazjum, został przeprowadzony Egzamin Gimnazjalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W sumie test ten pisało 91 uczniów klas trzecich plus dwóch uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim. Egzamin gimnazjalny z języka nowożytnego– angielskiego- pisały następujące klasy:
• klasa III A – 12 uczniów;
• klasa III B – 16 uczniów plus .......- upośledzenie w stopniu lekkim
• klasa III C – 21 uczniów;
• klasa III D – 21 uczniów w tym uczennica niesłysząca- .......
• Klasa III E- 21 uczniów plus ....... upośledzenie w stopniu lekkim.
Egzamin na poziomie podstawowym zawierał 11 zadań, trwał 60 minut i można było z niego uzyskać 40 punktów. Egzamin badał cztery obszary językowe:
1. Rozumienie ze słuchu, w skład którego wchodziły 3 zadania (1, 2, 3). W zadaniach na rozumienie ze słuchu uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli w standardowej odmianie języka- uczeń znajduje w tekście określone informacje.
2. Znajomość funkcji językowych zawierający 3 zadania (4, 5, 6). Jest to reagowanie na wypowiedzi, w których uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej- nawiązuje kontakty towarzyskie, wyraża prośby i podziękowania, uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia, pyta o opinie i życzenia innych, wyraża swoje opinie, prosi o pozwolenie, wyraża swoje emocje, wyraża prośby i podziękowania.
3. Rozumienie tekstów pisanych- 3 zadania (7, 8, 9). W tych zadaniach uczeń rozumie proste i krótkie wypowiedzi pisemne- określa tekst wypowiedzi, znajduje w tekście określone informacje.
4. Znajomość środków językowych- 2 zadania (10, 11). W zadaniach tego typu sprawdza się stopień posługiwania się bardzo podstawowym zasobem środków językowych.

PLAN TESTU
Obszar wymagań egzaminacyjnych Liczba punktów za poszczególne obszary Waga testu Numery zadań
Rozumienie ze słuchu 12 30% 1, 2, 3
Znajomość funkcji językowych 10 25% 4, 5, 6
Rozumienie tekstów pisanych 12 30% 7, 8, 9
Znajomość środków językowych 6 15% 10, 11

Arkusz egzaminacyjny składał się z zadań zamkniętych typu wielokrotnego wyboru (WW), zadań typu prawda- fałsz (PF) i zadań na dobieranie (D).
Wyniki przeprowadzonego badania przedstawione są w poniższej analizie.
Klasy uzyskały następujące wyniki:
Klasa Średnia suma punktów Średnia procentowa Ocena Skala staninowa
Klasa III A 23 57,7 dostateczny 4
Klasa III B 26 66,1 plus dostateczny 5
Klasa III C 21 53,1 dostateczny 3
Klasa III D
26 64,4 plus dostateczny 5
Klasa III E 20 50,4
dostateczny 3
Ogółem: 23,2 58 dostateczny 4

W przeliczeniu na oceny przedmiotowego systemu oceniania klasy IIIB i IIID uzyskały po ocenie plus dostatecznej, klasy IIIA, IIIC i IIIE po dostatecznej, a ogólna średnia ocena szkoły to dostateczna. W skali staninowej szkoła uzyskała stanin 4, klasy B i D stanin 5, A- 4, a klasy C i E- stanin 3.

WYNIKI WG ŚREDNIEJ PROCENTOWEJ

Wykres przedstawia % uzyskanych punktów w poszczególnych klasach i w całej szkole. Najwyższy wynik uzyskała klasa IIIB- 66,1%, potem IIID- 64,4%, następnie IIIA- 57,7%, klasa IIIC- 53,1%, najsłabiej wypadła klasa IIIE- 50,4%. Ogólny wynik szkoły, to 58% porównaniu do 63% w powiecie i 65,2% w województwie.

WYNIKI PROCENTOWE UZYSKANE PRZEZ SZKOŁĘ Z POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

Diagram stanowi % uzyskanych punktów z poszczególnych zadań w szkole. Najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniem nr 5 zdobywając 67% punktów. Było to zadanie na „Znajomość funkcji językowych” i było zadaniem wielokrotnego wyboru. Najsłabiej wypadło zadanie nr 10- uczniowie ogółem zdobyli 46% punktów. Zadanie to pochodziło z obszaru „Znajomość środków językowych”, uczniowie mieli za zadanie uzupełnić luki w tekście podanymi słówkami.

WYKONALNOŚĆ ZADAŃ W PROCENTACH
Wykonanie zadań w procentach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Klasa A 53 63 58 65 75 64 56 58 50 33 61
Klasa B 69 66 63 69 75 75 59 67 70 54 58
Klasa C 48 44 51 56 63 56 56 57 49 44 65
Klasa D 60 60 59 71 65 68 68 64 65 59 70
Klasa E 53 43 63 55 62 67 42 49 37 35 56
Szkoła 56 54 59 63 67 66 56 59 54 46 62
Gmina 56 54 59 63 67 66 56 59 54 46 62
Powiat 62 65 60 61 74 75 64 64 56 51 64
Województwo 64 66 61 64 76 78 66 67 58 55 65

• Badany obszar- Rozumienie ze słuchu
• Sprawdzana czynność- uczeń znajduje w tekście określone informacje, określa intencje nadawcy
• Typ zadania- WW
• Najwyższy wynik- III B- 69%
• Najniższy wynik- III C- 48%
• Wynik szkoły- 56%

• Badany obszar- Rozumienie ze słuchu
• Sprawdzana czynność- uczeń znajduje w tekście określone informacje
• Typ zadania- D
• Najwyższy wynik- III B- 66%
• Najniższy wynik- III E- 43%
• Wynik szkoły- 54%

• Badany obszar- Rozumienie ze słuchu
• Sprawdzana czynność- uczeń znajduje w tekście określone informacje
• Typ zadania- PF
• Najwyższy wynik- III B, III E- 63%
• Najniższy wynik- III C- 51%
• Wynik szkoły- 59%

• Badany obszar- Znajomość funkcji językowych
• Sprawdzana czynność- uczeń nawiązuje kontakty towarzyskie, wyraża prośby i podziękowania, uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia, pyta o opinie i życzenia innych
• Typ zadania- D
• Najwyższy wynik- III D- 71%
• Najniższy wynik- III C- 56%
• Wynik szkoły- 63%

• Badany obszar- Znajomość funkcji językowych
• Sprawdzana czynność- uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia, wyraża swoje opinie, prosi o pozwolenie
• Typ zadania- WW
• Najwyższy wynik- III A, III B- 75%
• Najniższy wynik- III E- 62%
• Wynik szkoły- 67%

• Badany obszar- Znajomość funkcji językowych
• Sprawdzana czynność- uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia, wyraża swoje emocje, wyraża prośby i podziękowania
• Typ zadania- WW
• Najwyższy wynik- III B- 75%
• Najniższy wynik- III C- 56%
• Wynik szkoły- 66%

• Badany obszar- Rozumienie tekstów pisanych
• Sprawdzana czynność- uczeń określa kontekst wypowiedzi
• Typ zadania- D
• Najwyższy wynik- III D- 68%
• Najniższy wynik- III E- 42%
• Wynik szkoły- 56%

• Badany obszar- Rozumienie tekstów pisanych
• Sprawdzana czynność- uczeń znajduje w tekście określone informacje
• Typ zadania- WW
• Najwyższy wynik- III B- 67%
• Najniższy wynik- III E- 49%
• Wynik szkoły- 59%

• Badany obszar- Rozumienie tekstów pisanych
• Sprawdzana czynność- uczeń znajduje w tekście określone informacje
• Typ zadania- D
• Najwyższy wynik- III B- 70%
• Najniższy wynik- III E- 37%
• Wynik szkoły- 54%

• Badany obszar- Znajomość środków językowych
• Sprawdzana czynność- uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematu „świat przyrody” i gramatycznych
• Typ zadania- D
• Najwyższy wynik- III D- 59%
• Najniższy wynik- III E- 35%
• Wynik szkoły- 46%

• Badany obszar- Znajomość środków językowych
• Sprawdzana czynność- uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków leksykalnych i gramatycznych w zakresie tematu „życie rodzinne i towarzyskie”
• Typ zadania- WW
• Najwyższy wynik- III D- 70%
• Najniższy wynik- III E- 56%
• Wynik szkoły- 62%

WYNIKI PROCENTOWE UZYSKANE PRZEZ KLASY Z POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

Klasa 3A najlepiej poradziła sobie z zadaniem 5- 75%- zadanie na „Znajomość funkcji językowych”, a najgorzej z zadaniem 10, zdobywając 33%- zadanie na „Znajomość środków językowych”.

W klasie 3B najwyższy procent punktów uczniowie zdobyli za zadania nr 5 i 6- po 75%- zadanie na „Znajomość funkcji językowych”, a najsłabiej odpowiedzieli na zadanie nr 10- 54%- zadanie z obszaru „Znajomość środków językowych”.

Najwyższy % punktów klasa 3C uzyskała z zadania nr 11, zdobywając 65%- obszar „Znajomość środków językowych”, a najniższy z zadania nr 2- „Rozumienie tekstów słuchanych”- i zadania nr 10-„Znajomość środków językowych”; z obu tych zadań klasa osiągnęła po 44% punktów

W klasie 3 D, uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem nr 4, osiągając 71%- zadanie na „Znajomość funkcji językowych”, a najniższy % punktów zdobyli z zadania nr 3 na „Rozumienie tekstów słuchanych i z zadania nr 10 na „Znajomość środków językowych”- zdobyli po 59%.

Klasa 3E najlepiej poradziła sobie z zadaniem 6- 67%- zadanie na „Znajomość funkcji językowych”, a najgorzej z zadaniem 10, zdobywając 35%- zadanie na „Znajomość środków językowych”.

Biorąc pod uwagę wyniki wszystkich uczniów, najlepiej wypadło zadanie nr 5- 67% z zakresu „Znajomość funkcji językowych”, a najsłabiej zadanie nr 10- 46% z badanego obszaru „Znajomość środków językowych”

ŚREDNIE PROCENTOWE UZYSKANE PRZEZ WSZYSTKIE KLASY Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW

Z diagramu czytamy, że w całej szkole uczniowie najlepiej poradzili sobie z obszarem „Znajomość funkcji językowych” zdobywając 65% punktów. Na drugim miejscu znalazły się „Rozumienie ze słuchu” i zaraz obok „Rozumienie tekstów pisanych”- po 56%. Najgorzej poszło im rozwiązywanie zadań na „Znajomość środków językowych”- 54% punktów.

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

W obszarze „Rozumienie ze słuchu” najwyższy wynik uzyskała klasa IIIB- 66%, a najniższy klasa IIIC – 48%. Wynik szkoły, to 56%.

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH

W zadaniach na Znajomość funkcji językowych znów najlepsza okazała się klasa IIIB zdobywając 73% punktów, a najsłabiej z tymi zadaniami poradziła sobie klasa IIIC- 58%. Średnia szkoły to 65%

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

Rozwiązywalność zadań na „Rozumienie tekstów pisanych” była najwyższa w klasie IIID- uzyskała ona- 66%, a klasa IIIC- uzyskała wynik najsłabszy- 54%. Efekt szkoły, 56%.

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

Z zadaniami na „Znajomość środków językowych” najlepiej poradziła sobie klasa IIID osiągając 65% punktów, najgorzej ta część egzaminu wyszła klasie IIIE- zdobyła ona 46% punktów. Średni wynik szkoły z tego obszaru, to 54%.

WYNIKI Z BADANYCH OBSZARÓW W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH

W klasie III A najwyższy wynik został uzyskany z obszaru „Znajomość funkcji językowych”- 68%, z najniższy ze „Znajomości środków językowych”- 47%

Klasa IIIB najlepiej poradziła sobie z zadaniami na „Znajomość funkcji językowych” zdobywając 73% punktów, a najniższy procent punktów uzyskała za „Znajomości środków językowych”- 56%.

W klasie IIIC uczniowie rozwiązali zadania na „Znajomość funkcji językowych” na najwyższy procent punktów- 58%, a najniższy za obszar „Rozumienie tekstów pisanych”- 54%.

Klasa IIID za obszar „Znajomość funkcji językowych” zdobyła najlepszy wynik procentowy- 68%, a najsłabiej poradziła sobie z zadaniami na „Rozumienie ze słuchu”- 60%.

W klasie IIIE najwyższy wynik został uzyskany z obszaru „Znajomość funkcji językowych”- 61%, z najniższy za „Rozumienie tekstów pisanych”- 43%

Ucz. ... - upośledzenie w stopniu lekkim
Nr zad. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ogółem % punktów
Punkty 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 11 28%

Ucz. ... - upośledzenie w stopniu lekkim

Nr zad. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ogółem % punktów
Punkty 2 5 0 1 0 1 1 0 2 2 2 3 2 21 53%

ANALIZA WYNIKU TESTU
Z testu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym najwyższy wynik uzyskała klasa IIIB- 66,1%, potem IIID- 64,4%, następnie IIIA- 57,7%, klasa IIIC- 53,1%, najsłabiej wypadła klasa IIIE- 50,4%. Ogólny wynik szkoły, to 58% porównaniu do 63% w powiecie i 65,2% w województwie.
W przeliczeniu na oceny przedmiotowego systemu oceniania klasy IIIB i IIID uzyskały po ocenie plus dostatecznej, klasy IIIA, IIIC i IIIE po dostatecznej, a ogólna średnia ocena szkoły to dostateczny. W skali staninowej szkoła uzyskała stanin 4, klasy B i D stanin 5, A- 4, a klasy C i E- stanin 3.
Biorąc pod uwagę wyniki wszystkich uczniów, można dostrzec, że najłatwiejszą częścią okazała się część badająca umiejętność „Znajomość funkcji językowych", w której uczeń reaguje na wypowiedzi, uczestnicząc w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej- nawiązuje kontakty towarzyskie, wyraża prośby i podziękowania, uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia, pyta o opinie i życzenia innych, wyraża swoje opinie, prosi o pozwolenie, wyraża swoje emocje, wyraża prośby i podziękowania. Wynik szkoły to 65% uzyskanych punktów. W obszarze tym najwyższy wynik uzyskała klasa IIIB- 73%, a najniższy IIIC- 58%. Klasa IIIA i IIID zdobyły po 68% punktów,
a IIIE- 61%. W części tej były 3 zadania, najlepiej wypadło zadanie nr 5- 67%, w którym uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyjaśnienia, wyraża swoje opinie, prosi o pozwolenie. Było to zadanie wielokrotnego wyboru (WW).
Na drugim miejscu znalazły się „Rozumienie tekstów pisanych” i „Rozumienie ze słuchu”- z obu obszarów ogólny wynik szkoły to 56%. W każdym z podanych obszarów były po 3 zadania.
„Rozumienie tekstów pisanych” najlepiej napisała klasa IIID zdobywając 66% punktów, następnie IIIB- 62%, IIIA- 55%, IIIC- 54% i IIIE- 43% zdobytych punktów. W tej części znalazły się 3 zadania, a najwyższy wynik uczniowie otrzymali z zadania nr 8- 59%- uczniowie odszukiwali w tekście określone informacje. Zadanie typu wielokrotny wybór (WW).
„Rozumienie ze słuchu” najlepiej wypadło klasie IIIB- uzyskała ona 66% punktów. Kolejno znalazły się klasy: IIID- 60%, IIIA- 58%, IIIE- 53% i IIIC- 48%. Zadanie, które napisano na najwyższy %punktów to zadanie nr 3- 59%. Było to zadanie typu prawda- fałsz (PF) i polegało na odnalezieniu w wysłuchanym tekście określonych informacji.
Obszarem, z którego uczniowie zdobyli najniższy procent punktów, była „Znajomość środków językowych”, która sprawdza stopień posługiwania się bardzo podstawowym zasobem środków językowych. Najwyższy wynik, to 65% i zdobyła go klasa IIID. Klasa IIIB napisała tę część na 56%, IIIC- 55%, IIIA- 47% i IIIE- 46%. Efekt szkoły z tego obszaru wyniósł 54%.
W skład tego obszaru weszły 2 zadania. Najmniej- 46% punktów- uczniowie zdobyli za zadanie nr 10, które było zadaniem na dobieranie i sprawdzało stopień posługiwania się zasobem gramatycznym i leksykalnym z zakresu tematu „świat przyrody”.
Wziąwszy pod uwagę pojedyncze zadania, najlepiej wypadło zadanie nr 5 z części „Znajomość funkcji językowych”. Zadanie to zostało rozwiązane na 67% punktów, najlepiej wypełniły je klasy IIIA i IIIB zdobywając po 75% punktów, następnie klasy IIID- 65%, IIIC- 63% i IIIE- 62%. W zadaniu tym uczeń wykazał się umiejętnością uzyskiwania i przekazywania prostych informacji i wyjaśnień, wyrażania swoich opinii i proszenia o wyjaśnienie.
Najtrudniejsze okazało się zadanie nr 10 z części „Znajomość środków językowych”. Zadanie to sprawdzało w jakim stopniu uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków leksykalnych w zakresie tematu „świat przyrody” i gramatycznych. Ogólny wynik za to zadanie wynosi 46%. Najlepiej poradziła sobie klasa IIID- 59%, kolejne klasy to: IIIB- 54%, IIIC- 44%, IIIE- 35% i IIIA- 33%.
Spośród wszystkich uczniów gimnazjum 3 osoby napisały test na maksymalna ilość 40 punktów. Są to: Marta Pazdan (IIIB), Seweryn Kipa (IIID) i Kinga Wójcik (IIIE). Ponadto, uczniów którzy napisali egzamin na 35-39 punktów było 11.
Najsłabszy wynik zdobyła - 6 punktów, uzyskał ... . Po 8 punktów zdobyli ... .
29 uczniów napisało test na poziomie 75% wzwyż.

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY
Z analizy egzaminu wynika, że uczniowie opanowali wymagane umiejętności i standardy w stopniu dobrym. Rozwiązywalność zadań w klasach B i D była najwyższa, a w trzech pozostałych jest na bardzo podobnym poziomie. Aby uzyskać lepsze wyniki z egzaminu:
• Bardzo ważne jest zwracanie uwagi uczniów na kontekst, w jakim poszczególne słowa są użyte i ich powiązanie z opcjami w zadaniu. Warto wymagać od uczniów, aby potrafili uzasadnić zarówno wybór opcji właściwej, jak i powody odrzucenia opcji, które są dystraktorami w zadaniu. Dzięki temu bardziej świadomie będą wybierać odpowiedzi na egzaminie.
• Istotna jest umiejętność rozpoznawania wyrażeń synonimicznych. Identyfikowanie
i zestawianie ze sobą wyrażeń o podobnych znaczeniach jest szczególnie przydatne
w rozwiązywaniu zadań wielokrotnego wyboru. Ponadto umiejętność wyrażania myśli przy pomocy różnorodnych środków językowych jest niezbędna przy formułowaniu płynnej wypowiedzi pisemnej. Niewątpliwie zatem na doskonalenie tej umiejętności należy poświęcić sporo czasu w procesie edukacyjnym.
• Warto więc zwracać uwagę gimnazjalistów, że w sytuacji, kiedy mają problem z wyborem właściwej odpowiedzi mogą podzielić pracę nad tym zadaniem na dwa etapy (zadanie nr 10). Najpierw powinni zapoznać się z danym fragmentem tekstu i określić, która część mowy będzie pasowała do tej luki, a następnie spośród wyrazów będących tymi częściami mowy wybrać ten, który pasuje logicznie i znaczeniowo do kontekstu tekstu.
• Warto w procesie dydaktycznym zwracać uwagę na sformułowania występujące
w trzonach zadań, np. „Helen napisała tę wiadomość, żeby...”, „E-mail jest o...”, które wskazują, że jest to zadanie sprawdzające ogólne rozumienie tekstu. Ważne jest, aby uczący się potrafili dokonać syntezy informacji, które pojawiają się w nagraniu bądź
w tekście. Uczniowie powinni mieć świadomość, że dopiero po przeczytaniu całego akapitu lub tekstu można określić, co jest jego głównym tematem. Ponadto wskazanie prawidłowej odpowiedzi często wymaga nie tylko zrozumienia poszczególnych wyrażeń, ale też skojarzenia różnych informacji.

a) Uczniowie powinni większą uwagę poświęcić na zadania, w których pojawia się specjalistyczne słownictwo oraz popracować nad znajomością słownictwa. Zaleca się, w związku z tym, często odpytywać oraz układać kartkówki ze słownictwem, szczególnie w obszarach zalecanych na egzamin.
b) Należy popracować z uczniami nad zwrotami z życia codziennego, grzecznościowymi
i zwyczajowymi oraz poszerzać zakres słownictwa o dodatkowe wyrażenia.
c) Zaleca się poświecić większą ilość czasu na rozwiązywanie zadań gramatycznych, zadawać więcej zadań domowych związanych z rozwijaniem zdolności wykonywania zadań na znajomość środków językowych.
d) Należy zachęcić uczniów do udziału w zajęciach wyrównawczych i zajęciach kółek językowych, na których można zapewnić uczniom możliwość ćwiczenia zadań z zakresu gramatyczno- leksykalnego.
e) Należy ćwiczyć z uczniami różnego rodzaju zadania na rozumienie tekstów pisanych i słuchanych, przygotowywać dodatkowe teksty autentyczne i dodatkowe zadania. Zaleca się na sprawdziany przygotowywać zadania na rozumienie tekstu pisanego i słuchanego, jak też przeprowadzać kartkówki z tej części egzaminacyjnej.
f) Należy wykonywać zadania o charakterze egzaminacyjnym, aby uczniowie „obyli się” z formą i rodzajem zadań pojawiających się na egzaminie.
g) Zaleca się naprowadzać uczniów na mądre i odpowiednie programy w języku angielskim i odpowiednią literaturę, aby się mogli osłuchać i oczytać z językiem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.