X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36661
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego

I. DANE OSOBOWE NAUCZYCIELA

Imię i nazwisko:
Wykształcenie:
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Staż pracy:
Miejsce pracy:
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.

II. PLAN DZIAŁANIA

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Zakres działania:
- zadania wynikające z organizacji stażu
- zadania dotyczące osobistego rozwoju nauczyciela
- zadania dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze
- zadania podejmowane dla lepszego funkcjonowania szkoły

L.p.
Wymagania kwalifikacyjne zgodne z MENiSz dnia 1 grudnia 2004r.,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela)

1
& 8 UST. 2 pkt 1
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły
1. Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
(Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli,
z późniejszymi zmianami- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. poz. 393), które weszło w życie 27 marca 2013 r.

2. Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach dotyczących doskonalenia zawodowego

3. Udział w przygotowaniu i realizacji imprez klasowych i szkolnych wynikających z kalendarza

4. Stosowanie różnorodnych metod pracy. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy

5. Samodzielne studiowanie literatury oraz interesujących artykułów w czasopismach, poszukiwanie nowości wydawniczych, przeglądanie stron internetowych

6. Pedagogizacja rodziców

7. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Kursy, warsztaty, szkolenia, konferencje, spotkania WDN, udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych

- Organizowanie i pomoc w organizowaniu konkursów, imprez i akademii na terenie szkoły
- Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Gromadzenie dokumentów w teczce

Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych,
stron internetowych

Indywidualne rozmowy z rodzicami/ opiekunami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów, problemy wieku dorastania oraz na tematy rodzinne

Opis realizacji planu rozwoju, autorefleksja, autoanaliza, wnioski do dalszej pracy
IX 2015r.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Na bieżąco, cały okres stażu

Cały okres stażu

V 2018

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego

Zaświadczenia, materiały metodyczne

Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora

Dziennik lektur, recenzja książek

Prowadzenie zapisów w dzienniku

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Zaświadczenie


2
& 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Posługiwanie się technologią komputerową i informacyjną

2. Wykorzystanie technologii informacyjnej

3. Przygotowanie pomocy dydaktycznych
Przygotowanie scenariuszy zajęć, planów pracy, pomocy dydaktycznych, referatów, ankiet, ogłoszeń, dyplomów i podziękowań przy użyciu komputera i Internetu

Korzystanie z Internetu, encyklopedii multimedialnej, telefonu, DVD, mp3, itp.
Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu

Wykorzystanie komputera i Internetu jako pomocy dydaktycznej
Cały okres stażu
Pomoce dydaktyczne, wymienione materiały

Adresy stron internetowych

Pomoce dydaktyczne


3
& 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli

2. Opracowanie i udostępnianie materiałów dla innych nauczycieli

3. Aktywny udział w Radach szkoleniowych, WDN, przygotowanie referatów, materiałów

4. Przygotowywanie publikacji, referatów, scenariuszy związanych z wykonywaną pracą

5. Pomoc w przygotowaniu dzieci do konkursów, imprez

6. Współpraca z innymi nauczycielami
Opracowanie scenariuszy zajęć

Opracowanie materiałów, scenariuszy zajęć dla innych nauczycieli

Udział w szkoleniach

Gromadzenie w bibliotece szkolnej

Opracowanie konkursów, imprez

Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy
Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości i szkoleń
Wymiana doświadczeń w celu ustalenia wspólnego frontu działań wychowawczych
Przeprowadzanie wspólnych imprez, konkursów, zabaw
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Scenariusze zajęć

Materiały

Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej, referaty, materiały

Potwierdzenie

Potwierdzenie

Konspekty, scenariusze, plany

Potwierdzenie dyrektora

Potwierdzenie dyrektora


4
& 8 ust.2 pkt 4 A
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Opracowanie i wdrożenie programu z zakresu charakterystyki, edukacji i wychowania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w szkole podstawowej ogólnodostępnej

2. Opracowanie programu z zakresu terapii pedagogicznej
Wdrożenie programu do realizacji

Wdrożenie programu do realizacji
W okresie stażu

W okresie stażu
Program

Program


5
& 8 ust.2 pkt 4 C
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Organizowanie imprez i uroczystości

2. Prowadzenie spotkań z rodzicami

3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań
Współorganizo-
wanie i organizowanie imprez i uroczystości

Organizowanie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców
Indywidualne spotkania z rodzicami (porady, rozmowy służące pogłębianiu wiedzy o sytuacji rodzinnej, przekazywanie bieżących informacji)
Organizacja pomocy rodzinom podopiecznych

Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach i uroczystościach
Systematyczne prowadzenie i współprowadze
-nie zajęć dydaktycznych
Według kalendarza imprez

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Zajęcia, scenariusze

Prowadzenie zapisów w dzienniku

Dyplomy, zaświadczenia

Dziennik zajęć


6
& 8 ust.2 pkt 4 E
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Udział w akcjach charytatywnych

2. Dom Pomocy Społecznej

3. Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej

4. Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

5. Policja, Straż Pożarna, itp
Sprawozdania i potwierdzenia

Współorganizowanie spotkań i przedstawień okolicznościo- wych

Przygotowywanie uczniów do konkursów

Współorganizowanie wyjazdów, wystaw prac uczniów

Współorganizowani wyjazdów
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Potwierdzenia, podziękowania

Potwierdzenia, podziękowania

Potwierdzenia

Potwierdzenia

Potwierdzenia


7
& 8 ust.2 pkt. 4 F
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
1. Opublikowanie w portalu internetowym „Planu Rozwoju Zawodowego”

2. Opracowanie, przekazanie do biblioteki szkolnej i udostępnianie nauczycielom uroczystości i programów
Przygotowanie planu oraz przesłanie go na stronę internetową

Przygotowanie materiałów
W okresie stażu

Okres stażu
Publikacja na stronie internetowej

Wydrukowane programy, scenariusze, konspekty


8
& 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych, ustalenie metod pracy z uczniami i oddziaływań edukacyjno – wychowawczych
Systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemu
Okres stażu
Opracowane materiały

Niniejszy plan rozwoju ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Opracowała:

mgr

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.