X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36531
Przesłano:
Dział: Logopedia

Plan pracy logopedy

URSZULA WOLIŃSKA-ROMAN

PLAN PRACY LOGOPEDY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KOTUNIU
na rok szkolny 2017/2018

Zajęcia logopedyczne są środkiem pomocy dziecku. Ich treść, formy, metody muszą
być maksymalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka i skierowane
na wyeliminowanie wykrytych w mowie nieprawidłowości.
Zajęcia prowadzone są w formie zajęć indywidualnych lub grupowych (2-4 osoby).
Objęcie dziecka zajęciami logopedycznymi wymaga zgody rodziców.
Zajęcia te organizowane są w krótkich odstępach czasu w atmosferze życzliwości, zaufania, zrozumienia i konsekwencji. W pracy z dzieckiem wychodzi się od treści znanych i łatwych.
Podstawową pracy są ćwiczenia w formie zabaw i gier. Oprócz nich można zaproponowań dziecku wykonanie kilku ćwiczeń „gimnastyki mózgu” Dennisona.

Plan dotyczy następujących działań:
1. Badania logopedyczne (termin przeprowadzenia – wrzesień).
2. Terapię logopedyczną.
3. W zakresie terapii logopedycznej w zależności od potrzeb dziecka podejmowane są następujące działania:
a) usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
b) usprawnianie funkcji oddechowo – fonacyjnych,
c) usprawnianie słuchu fonematycznego,
d) usprawnianie analizy i syntezy słuchowej,
e) wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek,
f) wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
g) doskonalenie składni i fleksji,
h) usprawnianie analizatora wzrokowego,
i) usprawnianie analizatora kinestetyczno – ruchowego,
j) kierowanie na badania specjalistyczne: foniatryczne, laryngologiczne, audiometryczne, ortodontyczne w razie konieczności.
4. Współpraca z nauczycielami pracującymi z uczniami objętymi terapią w zakresie wymiany informacji, dotyczących specyfiki trudności edukacyjnych oraz postępów
w terapii logopedycznej.
5. Współpraca z rodzicami.

Zadania logopedy

• Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy)
• stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej
• czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej
• zapobieganie dysharmonii rozwojowych
• stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego
• prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną tj. - ćwiczeń ortofonicznych
- słuchowych
- rytmicznych
- usprawniające narządy mowy
- artykulacji
- dykcji
• współpraca z nauczycielami - uświadamianie ważności prawidłowej wymowy u dzieci; - zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym; - udostępnianie opracowanych materiałów
• pedagogizacja rodziców- prelekcje, gazetki, ankiety, wykaz literatury dotyczącej rozwoju mowy dziecka

Diagnostyka ( rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych)
o przeprowadzanie przesiewowych badań wymowy dzieci przedszkolnych
o zdiagnozowanie logopedyczne
o udostępnienie wyników badań zainteresowanym

Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mających trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem)
a. objęcie opieką logopedyczną wyznaczone dzieci
b. systematyczne prowadzenie zajęć logoterapii w przedszkolu ( w małych zespołach bądź indywidualnie)
c. rozwijane komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy i
d. umiejętności wypowiadania się
e. wyrównywanie opóźnień mowy
f. korygowanie wad wymowy
g. stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego
h.usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych
i. wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją
j. udzielanie porad i wskazówek
k. poinstruowanie nauczycielki grupy o sposobach korekty wad wymowy z dziećmi objętymi terapią

Ćwiczenia terapii logopedycznej:
o Ćwiczenia oddechowe: wyrabianie oddechu dla mowy, ćwiczenie oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi.
o Ćwiczenia głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, kierowanie głosu na maskę, ćwiczenie. umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów.
o Ćwiczenia słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenie poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych.
o Ćwiczenia artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w sylabach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy, piosenek z nasileniem głoski ćwiczonej.
o Ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego
o i biernego, koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).
o Ćwiczenia leksykalne: rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, przeczytanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofoniczne, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
o Kształtowanie twórczej aktywności słownej dziecka poprzez tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek.

Warunkiem prawidłowego wymawiania głosek są sprawne narządy mowy. Realizacja każdej głoski wymaga określonego układu artykulacyjnego i pracy określonych mięśni.
Terapię zaburzeń wymowy można prowadzić indywidualnie lub zespołowo w zależności
od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń.

Metodyka ćwiczeń logopedycznych w nauczaniu prawidłowej artykulacji uwzględnia:
a) ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy(języka, warg, podniebienia, żuchwy)
b) ćwiczenia słuchowe w różnicowaniu poprawnego i zaburzonego brzmienia
c) ćwiczenia polegające na ustawieniu narządów mowy dla uzyskania prawidłowego brzmienia
d) ćwiczenia wykonywane pod kontrolą wzrokową (lustro), kinestetyczną (dotykiem)
i słuchową
e) ćwiczenia usprawniające wymowę wyćwiczonych głosek w izolacji, w sylabie, w wyrazie, w zdaniu, w mowie potocznej
f) ścisłą współpracę z domem i innymi nauczycielami
Współpraca z wychowawcami, rodzicami - instruowanie o sposobie korekcji mowy, pokaz ćwiczeń, informowanie o postępach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.