X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36510
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego 2017/2018

1. Dane osobowe:
Imię nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Hanna Gajda
Nazwa i adres placówki
Szkoła Podstawowa im Adama Mickiewicza w Zespole Szkół w Rąbinie
Rąbino 57 78-331 Rąbino
Zajmowane stanowisko: nauczyciel wychowawca
Wykształcenie: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2017)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013 poz. 393).
2.Staż:
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2017
Opiekun stażu: Katarzyna Pedrycz
Długość stażu: 9 miesięcy
Planowana data ukończenia: 31.05.2018
3.Cele stażu:
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań, i zasad funkcjonowania szkoły:
- przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły
- sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
- przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych Nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu i omawianie tych zajęć z prowadzącym
3. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora.
4. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.
5. Uczestniczenie w planowanych wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez samokształcenie
7. Pogłębianie kontaktów z Uczniami i Rodzicami
8. Nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w szkole
4. Plan aktywności

& 6.ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki

L.p.
Zadania i cele do realizacji
Formy realizacji
Termin 2017/2018
Sposoby dokumentowania postępów
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego oraz zaplanowanie indywidualnej ścieżki swojej kariery Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczącego awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
- ustawa systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
- najnowsze rozporządzenie MEN dotyczące awansu zawodowego nauczycieli z 1.03. 2013
- nowa podstawa programowa z2017 (Dz.U.2017poz.356)
IX-X
Notatki z analizy przepisów prawnych
Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
Znajomość przepisów prawa
2. Nawiązanie współpracy między opiekunem stażu a stażystą Konsultacje związane ze sposobem realizowania zobowiązań stażowych
IX-V
Konsultacja planu rozwoju zawodowego. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu-podpisanie kontraktu
3. Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły
- przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły
- sposoby prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
Analiza dokumentacji szkoły:
- statut szkoły
-wewnątrz szkolny system oceniania
-program wychowawczo- profilaktyczny szkoły
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
-dzienniki lekcyjne
-dziennik świetlicy
- arkusze ocen
Udział w Radach Pedagogicznych
IX-V
Notatki z analizy dokumentacji
Pisemne potwierdzenie opiekuna stażu
4. Poznanie organizacji, zadań, i zasad funkcjonowania szkoły, w tym
-przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
Znajomość przepisów porządkowych obowiązujących Nauczycieli
- plan dyżurów podczas przerw
- obowiązki wychowawcy
- obowiązki opiekuna wycieczki
- znajomość obowiązujących przepisów BHP i praktyczne ich stosowanie
- szkolenie BHP
IX-V
Notatki z analizy dokumentacji
Pisemne potwierdzenie opiekuna stażu
Zaświadczenie o odbytym szkoleniu
5. Dokumentowanie realizowanie Planu Rozwoju Zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń i potwierdzeń konspektów zajęć przez osobę będącą na obserwacji
IX-V
Potwierdzenie zbioru dokumentacji ze stażu w postaci tzw.
Teczki Stażysty
6. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Podsumowanie w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego
V
Dokumentacja sprawozdawcza z realizowanego stażu
7. Złożenie wniosku podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego Sporządzenie wniosków oraz przygotowanie dokumentacji ze stażu
V
Wniosek wraz z dokumentacją realizacji stażu

& 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

1. Hospitowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego Nauczyciela
-Obserwowanie zajęć co najmniej w wymiarze jednej godziny w miesiącu zgodnie z wytycznymi określonymi przez opiekuna stażu
-zwrócenie uwagi na warsztat nauczyciela (metody, formy, środki dydaktyczne
- rozmowa z opiekunem stażu lub innym nauczycielem prowadzącym zajęcia
IX-V
Protokół z hospitowanych zajęć
Notatka z wnioskami z rozmowy z opiekunem stażu lub innym nauczycielem
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły - konstruowanie konspektów zajęć; wcześniejsze przedstawienie ich osobie obserwującej zajęcia
- rozmowa z opiekunem stażu lub dyrektorem szkoły oraz wyciągnięcie odpowiednich wniosków (na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu zajęć, co poprawić w swoim warsztacie pracy)
IX-V
Konspekty zajęć
Notatka z wnioskami z rozmowy z opiekunem stażu lub dyrektorem szkoły
3. Podnoszenie własnych kwalifikacji pedagogicznych
Udział w:
-kursach-3 w ciągu roku szkolnego
-szkoleniach-2 w ciągu roku szkolnego warsztatach- 1 w ciągu semestru
(kursy, szkolenia, warsztaty odbywające się poza terenem szkoły)
-Udział w kursach e-lerningowych- 1 w semestrze
- udział w wewnątrzszkolnych szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe
Według terminarza kursów warsztatów szkoleń

Według terminarza szkoleń wewnątrz szkolnych Zaświadczenie o ukończeniu jednostki szkoleniowej
4. Dzielenie się swoimi osiągnięciami z innymi nauczycielami - zaproszenie na przedstawienie w wykonaniu klasy na różne okazje- 2 w ciągu roku szkolnego
-publikacja planu rozwoju zawodowego na portalu EDUX.pl
IX-VI
Notatka z podpisem innego nauczyciela

& 6ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów

1. Analiza środowiska rodzinnego dziecka - ankieta dla rodziców zawierająca istotne informacje
-analiza dokumentów wystawionych przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną
-wywiad środowiskowy
IX-V
Notatki ze spotkań z rodzicami
Notatka podsumowująca ankiety dla rodziców
Konsultacje z opiekunem stażu potwierdzone notatką
2. Analiza środowiska szkolnego w którym funkcjonuje dziecko - współpraca ze specjalistami pracującymi z dzieckiem-pedagog szkolny, poradnia psychologiczno- pedagogiczna, logopeda, nauczyciel prowadzący zajęcia wyrównawcze
- współpraca z wychowawcą świetlicy, opiekunem autobusu
IX-V
Notatki ze spotkań z poszczególnymi specjalistami lub wychowawcami świetlicy

& 6.ust. 2 pkt.4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Ocena umiejętności omawiania obserwowanych zajęć
Konsultacje z opiekunem stażu
I-V
Notatki z konsultacji z opiekunem stażu
2. Ocena umiejętności omawiania prowadzonych zajęć
Konsultacje z opiekunem stażu lub dyrektorem szkoły
I-V
Notatki z konsultacji z opiekunem stażu lub dyrektorem szkoły

........................................
Podpis nauczyciela stażysty
........................................
Podpis opiekuna stażu
........................................
Data i podpis dyrektora placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.