X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36500
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Magdalena Danielczyk-Kotas

Imię i nazwisko: Magdalena Danielczyk-Kotas
Kwalifikacje:
magister w zakresie: pedagogika resocjalizacyjna, studia podyplomowe w zakresie: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Placówka oświatowa: Przedszkole nr 12 im. Bajkowej Przygody w Mikołowie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
tj. od 01.09.2017r. od 31.05.2020r.
Dyrektor placówki: mgr Marta Domka
Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia)
VIII-IX. 2017r.
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
IX. 2017r.
IX. 2017r.
Okres stażu
V. 2020r.
Wniosek o rozpoczęcie stażu Plan rozwoju zawodowego
Dokumentacja
Sprawozdanie z realizacji planu.

3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy
- Hospitacje zajęć przez dyrektora
- Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć
Okres stażu
Okres stażu
Harmonogram spotkań, scenariusze zajęć
4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
- Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy)
- Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych
- Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Zaświadczenia
Referaty
Wykaz interesujących książek
Wykaz stron internetowych
Materiały, pomoce, zdjęcia
5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola
- Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć
- Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym
- Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka
- Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej
- Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków
- Pisanie protokołów, itp.
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Dzienniki zajęć
Plany współpracy
Teczka obserwacji dzieci
Plany pracy
Semestralne sprawozdania
Protokoły
6. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy
- Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze, Klanza itp.
- Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych. Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach, akcjach
- Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Scenariusze zajęć
Zdjęcia, prace plastyczne dzieci
Zaświadczenia
7. Wykonywanie czynności dodatkowych
- Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych
- Organizacja lub współorganizacja konkursów wewnątrzprzedszkolnych i międzyprzedszkolnych (plastycznych, muzycznych, recytatorskich, techniczno-plstycznych)
- Członek zespołu ds. Ewaluacji
- Zakładowy społeczny inspektor pracy
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora przedszkola, scenariusze uroczystości, zdjęcia, dyplomy
Przydział obowiązków
Potwierdzenie dyrektora
8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym
- Opracowanie planu współpracy z rodzicami
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami, pedagogizacja rodziców
- Konsultacje indywidualne z rodzicami. Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń
- Zajęcia otwarte dla rodziców. Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych. Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica. Rozmowa, poznanie interesujących zawodów
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Plany współpracy
Lista obecności, sprawozdania, referaty
Lista kontaktów indywidualnych
Scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości, zdjęcia
Zdjęcia, podziękowania, potwierdzenia
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
- Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym
- Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. biblioteka, Urząd Gminy, poczta, sąd itp.
- Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
- Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, współpraca z logopedą
- Współpraca z Mieską Biblioteką Publiczną w Mikołowie – udział w cyklicznych zajęciach, konkursach Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Plan współpracy
Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna
Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna
Zaświadczenia
Zdjęcia, zaświadczenia
10. Podejmowanie działań
promujących placówkę w środowisku - Redagowanie artykułów promujących przedszkole w prasie lokalnej Okres stażu Potwierdzenie dyrektora, artykuły w gazecie

§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
- Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera
- Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera
- Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera
- Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z internetu
- Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i internetu
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
Okres stażu
Na bieżąco
Okres stażu
Na bieżąco
Okres stażu
Okres stażu
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne
Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany
Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania
2. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
- Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD i DVD – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi
- Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego
Okres stażu
Okres stażu
Płyty DVD i CD
Potwierdzenia dyrektora przedszkola, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1. Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego”
- Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
I semestr roku szkolnego 2017
Zaświadczenie, publikacja w internecie
2. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych - Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości
- Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej
- Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy
– scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Zaświadczenie, publikacja w internecine
Potwierdzenie dyrektora przedszkola
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
- Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi
- Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami
Okres stażu
Okres stażu
Scenariusze
Lista obecności nauczycieli, potwierdzenie dyrektora przedszkola

4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami
- Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów)
- Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
- Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń
- Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli
Potwierdzenie dyrektora przedszkola

§ 8 ust. 2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
- Opracowanie i wdrożenie własnych programów z zakresu zajęć plastyczno – technicznych „W kolorowym świecie plastyki i techniki”
- Dokonanie ewaluacji wdrożonych programów
Okres stażu
Okres stażu
Programy i inna dokumentacja z nimi związana
2. Opracowanie i wdrożenie działań współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych
- Poznanie wychowanków
- Współpraca z rodzicami: prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, pedagogizacja rodziców i organizowanie spotkań z różnym i specjalistami, organizowanie spotkań integrujących środowisko przedszkolne i rodzinne (pasowanie, festyn rodzinny, spotkania świąteczne, zielona noc w przedszkolu)
- Zachęcenie rodziców do współtworzenia środowiska przedszkolnego poprzez wykonywanie prac na rzecz grupy i placówki
- Zaangażowanie rodziców do udziału w akcjach charytatywnych
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Protokoły zebrań, scenariusze imprez, zdjęcia, zaświadczenia, potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 4e Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Mikołowie
- Kierowanie dzieci na konsultacje a następnie realizacja wytycznych
- Zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia prelekcji dla rodziców oraz zajęć dla dzieci
- Zasięganie porad i wskazówek specjalistów
- Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez poradnię
Okres stażu
Okres stażu
Wg potrzeb
Okres stażu
Opinie, potwierdzenia
Zdjęcia
Zaświadczenia
2. Współpraca z przedszkolnym logopedą i innymi specjalistami pracującymi w placówce
- Prowadzenie konsultacji z logopedą i innymi specjalistami
- Zapraszanie ich na prowadzenie zajęć z dziećmi
Okres stażu
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy, zdjęcia
3. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Mikołowie
- Zapraszanie przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi, pogadanki na temat bezpieczeństwa Okres stażu
Zaświadczenia, podziękowania, potwierdzenia
4. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie
- Organizowanie pomocy dla rodzin najuboższych, wielodzietnych lub niewydolnych wychowawczo
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy
6. Nawiązanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Mikołowie
- Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej
- Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki,
zainteresowanie zawodem strażaka
- Udział w próbach ewakuacji na wypadek pożaru, zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy
Zdjęcia
7. Udział w różnych akcjach i zbiórkach - Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”, ,,Górze grosza”, „Pomóżmy czworonogom”, „Cała Polska czyta dzieciom”,pieczenie pierników dla “Domu Aniołów Stróżów”
- Aktywny udział w organizowaniu pomocy dla dzieci z Domu Dziecka. Zebranie odzieży, książek, zabawek, słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka
- Udział w zbiórkach: baterii, makulatury i surowców wtórnych
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Potwierdzenia, podziękowania, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 4f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na rzecz przedszkola
- Pomoc rodziców w drobnych naprawach, pozyskiwanie funduszy, finansowa lub rzeczowa pomoc rodziców w wyposażeniu przedszkola
Okres stażu
Na bieżąco (w miarę możliwości)
Potwierdzenie dyrektora przedszkola
2. Udział w wewnątrz przedszkolnych i szkolnych imprezach integracyjnych
- Współorganizowanie festynów rodzinnych, wspólna zabawa, zaangażowanie dzieci i rodziców, integracja grupy. Lepsze poznanie się (dzieci i rodziców), wywołanie miłej, radosnej atmosfery.
- Zapoznanie 3-latków z przedszkolem – dzień adaptacyjny dla dzieci nowoprzyjętych
Okres stażu.
Wg potrzeb
Potwierdzenie dyrektora przedszkola, zdjęcia, scenariusz zajęć, lista obecności
3. Angażowanie się w prace związane z wystrojem przedszkola
- Dbanie o estetyczny wystrój przedszkola
- Wykonywanie dekoracji z filcu, papieru technicznego itp. Ozdabianie ścian malowanymi postaciami z bajek, zwierzętami itp.
Okres stażu
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora przedszkola, zdjęcia
4. Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy zawodowej
- Otrzymywanie dodatków motywacyjnych itp.
Okres stażu
Dyplom, potwierdzenie dytektora
5. Sukcesy wychowanków w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne
- Udział w konkursach przedszkolnych, międzyprzedszkolnych, ogólnopolskich
Okres stażu
Podziękowania, dyplomy

§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
- Identyfikacja problemu, geneza i dynamika zjawiska, znaczenie problemu, prognoza, propozycje rozwiązania, wdrażanie oddziaływań, efekty oddziaływań
Okres stażu
Opis przypadków
Program będzie podlegał stałej ewaluacji, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres czasu jak 3 lata.


Zatwierdzam do realizacji Podpis nauczyciela
Podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.