X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36363
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

D.........................

Nauczyciel mianowany

Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2015

Data zakończenia stażu: 31 V 2018

Cele
Zadania i formy realizacji

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności.

Szkolenie w zakresie awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozp. MEN z dn. 01.12.2004 r. z późn.zm., z Internetu

Pogłębianie wiedzy z zakresu nauczanych przedmiotów w dostępnych formach, w tym poprzez samokształcenie.
Udział w zorganizowanych formach doskonalenia rady pedagogicznej.
Zdobywanie wiedzy z zakresu działań wychowawczych, umiejętności interpersonalnych, komunikacji.
Analiza publikacji wydawnictw oświatowych (nowe podręczniki, programy, pomoce).
Zdobycie nowych kwalifikacji – studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki zgodnie z potrzebami szkoły
Pogłębienie wiedzy dotyczącej metod pracy z uczniami i zapoznawanie się z nowymi metodami.
Udział w lekcjach otwartych, wymiana doświadczeń.
Udział w spotkaniach z przedstawicielami wydawnictw, warsztatach metodycznych.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Planowanie pracy z wykorzystaniem zdobytej wiedzy.
Tworzenie materiałów do pracy (testy, karty pracy z wykorzystaniem doświadczeń, karty pracy, prezentacji komputerowych...)
Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania
Stosowanie różnych metod pracy na zajęciach z uczniami w tym adaptacja nowo poznanych metod.
Gromadzenie i tworzenie pomocy do zajęć, w tym interaktywnych.
Organizacja zasobów pracowni
Tworzenie biblioteczki metodycznej i merytorycznej
Planowanie i wdrażanie poszerzenia zakresu stosowania informatyki w edukacji i podejmowanie związanych z tym działań.
Wykorzystywanie testów elektronicznych.
Opracowanie programu działań edukacyjnych

3. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Planowanie i prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera.
Opracowywanie różnych dokumentów techniką komputerową.
Publikowanie na stronach internetowych.
Wykonywanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
Wykorzystywanie prezentacji dostępnych w Internecie i własnych.

4. Podnoszenie jakości pracy szkoły.

Aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia dokumentów szkoły.
Prowadzenie dokumentacji wynikające z obowiązków nauczyciela zgodnie z przyjętymi zasadami.
Aktywny udział w pracach rady pedagogicznej
Sporządzenie indywidualnego programu zajęć rewalidacyjnych
Współpraca z rodzicami oparta na wymianie doświadczeń, zgodna z potrzebami uczniów i rodziców
Planowanie i prowadzenie zajęć rewalidacyjnych
Prowadzenie zajęć dla uczniów potrzebujących pomocy w ramach dodatkowych godzin.
Przygotowywanie uczniów do egzaminu w ramach dodatkowych zajęć i poprzez przekazywanie materiałów, również w sposób elektroniczny (poczta, strona).
Przygotowywanie konkursów i uczniów do konkursów. Praca z uczniem zdolnym.
Opieka nad uczniami na dyskotekach i wycieczkach.
Organizacja imprez szkolnych.
Sprawowanie opieki nad uczniami w czasie wolnym od zajęć (ferie, dni wolne od zajęć dydaktycznych).
Przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego – praca z uczniem zdolnym.

5. Współpraca

Prowadzenie lekcji otwartych.
Aktywna praca w zespołach powołanych w szkole
Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych
Wymiana informacji wychowawczych i podejmowanie wspólnych działań w celu rozwiązania problemów.
Komisje egzaminacyjne.
Współpraca z nauczycielami matematyki w zakresie eksponowania przedmiotów ścisłych
Projekt edukacyjny w klasie II gimnazjum
Publikacje dla nauczycieli z niższym stażem w zakresie awansu, przykładowe materiały do zajęć.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
Współpraca ze szkolnym pedagogiem i/lub logopedą w zakresie problemów wychowawczych, edukacyjnych
Szczegółowa analiza opinii i orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej.
Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną.
Współpraca z instytucjami (w razie potrzeb).
Współpraca z Uczelnią Wyższą (wyjazd na pokazy doświadczeń).
Współpraca (kontakty) z wydawnictwami szkolnymi.

6. Analiza efektów pracy

Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Przygotowanie projektu sprawozdania ze stażu.
Przeprowadzanie badania osiągnięć edukacyjnych, testów „na wejście”,
Analiza wyników nauczania, problemów wychowawczych, wyników egzaminów zewnętrznych.
Opracowanie ankiet do ewaluacji pracy na zajęciach lub wychowawczych

Plan rozwoju zawodowego może ulec zmianie w trakcie stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.