X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36322
Przesłano:
Dział: Języki obce

Wesołe zabawy z językiem niemieckim - program własny języka niemieckiego dla dzieci w przedszkolu

„WESOŁE ZABAWY
Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM”-
program własny

Opracowanie:
mgr Barbara Brodnicka-Gryska
Przedszkole nr 59

Bydgoszcz 2017r

I.WSTĘP
Języki obce otwierają drzwi do przyjaźni, wiedzy, świata.Małe dziecko jest zdolne do nauczenia się każdego zasłyszanego języka,jęśli tylko znajdzie się motywację i zachętę. Dzieci uczą się języka w sposób miły i łatwy.Wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego kształtuje u dzieci pozytywny stosunek do innych kultur i języków, jak również stanowi bazę dla późniejszych doświadczeń w tej dziedzinie. To my-dorośli powinniśmy pozwolić otworzyć się dzieciom na ten świat:świat kulturowy,językowy,społeczny i geograficzny.Dziecko jest w stanie zrozumieć tę różnorodność.

II.NAUKA JĘZYKA OBCEGO JUŻ W PRZEDSZKOLU

Wiek przedszkolny jest okresem silnego rozwoju języka ojczystego. Dzieci w tym przedziale czasowym uzyskują pełna kontrolę nad prawidłową wymową, składnią i morfologią. Proces ten uznaje się za zakończony dopiero w 7 roku życia. W procesie tym dzieci wykorzystują naturalne, wrodzone zdolności uczenia się języka podczas komunikacji z innymi ludźmi.
Te same zdolności dzieci wykorzystują podczas nauki drugiego języka. Aby jednak proces był uruchomiony dzieci muszą mieć intensywny z nim kontakt. Mają wówczas możliwość naśladowania wypowiedzi dorosłych i aktywnie uczestniczyć w interakcji językowej. Od pierwszych chwil nauczania języka niemieckiego należy wdrażać dziecko do używania go na zajęciach. Zapoznanie z materiałem leksykalnym odbywać się powinno za pomocą bezpośredniej demonstracji przy pomocy zabawek, obrazków czy gestów.
Dzieci bardzo szybko domyślają się znaczenia słów, jednak w przypadku nieporozumień należy zastosować tłumaczenie na język polski. Zajęcia zawsze powinny odbywać się w formie zabawy i należy wprowadzać jak najwięcej piosenek, wierszy, rymowanek oraz zabaw ruchowych. Ważne jest, by wszystkie dzieci brały czynny udział w zajęciach, powtarzały nowe struktury za nauczycielem, najpierw chóralnie, potem indywidualnie, zadawały sobie pytania i odpowiadały na nie. Nowe słownictwo należy wypowiadać wyraźnie i powoli a później przyspieszać tempo mówienia.

Ważną zasadą podczas poznawania przez dzieci języka obcego jest konieczność systematycznego powtarzania treści już poznanych oraz wprowadzenie systemu nagradzania i chwalenia za efekty pracy.
Za każde zapamiętane słowo, wypowiedziany zwrot, dzieci należy pochwalić i pokazywać im jak wiele osiągnęły, ponieważ to będzie motywowało je do dalszego spontanicznego i niczym nie skrępowanego poznawania języka.
Język obcy jest więc narzędziem ogólnego rozwoju poznawczego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci. Poznają one dzięki niemu swoje otoczenie i świat, gromadzą doświadczenia i wiedzę o sobie i środowisku. Dzieje się to za pomocą integracji wypowiedzi z treściami oraz czynnościami, które dzieci obserwują i których uczestniczą. Tak więc dla użycia języka niemieckiego istnieje zawsze wyraźny kontekst sytuacyjny, by na jego podstawie dzieci mogły zrozumieć znaczenie wypowiedzi.
Dzieci w wieku przedszkolnym rozwijają swoje kompetencje językowe:
• naśladując wypowiedzi dorosłych
• ucząc się wielu rzeczy na pamięć.

III.CEL GŁÓWNY
-Poznanie elementów języka niemieckiego w okresie przedszkolnym.

IV.CELE SZCZEGÓŁOWE
-Zabawa językiem niemieckim i w języku niemieckim.
-Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do zabaw językowych.
-Stosowanie ćwiczeń imitacyjnych-powtarzanie słownictwa w formie zabawowej.
-Aktywizacja wielu zmysłów w procesie nauczania języka.
-Zapoznanie z elementami kultury i obyczajami Niemiec.

V.CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Program „Wesołe zabawy z językiem niemieckim” powstał,
by zaznajomić dzieci z jednym z języków krajów Unii Europejskiej i jest w głównej mierze oparty na dydaktyce i metodyce nauczania najmłodszych. Jest on skierowany do dzieci uczęszczających do przedszkola, które chcą się bawić językiem niemieckim.
Program wykorzystuje naturalne predyspozycje dziecka do nauki języka obcego: spontaniczność, wrażliwość, działanie intuicyjne, potrzebę ruchu, jak również krótkotrwałą koncentrację.
Program jest przeznaczony dla dzieci, które w zajęciach uczestniczą dobrowolnie. Program został opracowany zgodnie z podstawa programową wychowania przedszkolnego. Tematyka rozbita jest na poszczególne miesiące. Każdy dział posiada własne zwroty, słowa, które przy pomocy odpowiednich ćwiczeń są powtarzane i utrwalane. Podczas realizacji programu autorka chce rozbudzić zainteresowanie dzieci kulturą, językiem i obyczajowością Niemiec.
Celem programu jest poznanie języka niemieckiego na poziomie edukacji przedszkolnej,rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,słuchowych oraz rozumienie ze słuchu.
Inicjacja językowa powinna mieć przede wszystkim charakter zabawowy.Na zajęciach stosować się będzie następujące formy pracy:

*gry i zabawy,których reguły są dzieciom znane
*”mediator”-pacynka,która pozwala niektórym dzieciom na bardziej aktywne uczestnictwo w zajęciach,bo zwracają się one do osoby,która może wydawać się im bliższa,niż nauczyciel
*ćwiczenia z wykorzystaniem obrazków
*piosenki
*rymowanki
*słuchowiska
*rozmowy
*powtarzanie
*rozmowa
*opowiadania
*wyliczanki.

Nauczyciel prowadzący zajęcia określa,jaka część materiału jest przekazana dzieciom w danym miesiącu.W pierwszych miesiącach stosowane są rymowanki,wyliczanki i proste słownictwo.Ponadto zostaną zastosowane ćwiczenia utrwalające w formie zabawowej.Wszystkie zabawy ,teksty i zwroty dostosowane są do możliwości i potrzeb dzieci.
Nie jest przewidziane nauczanie gramatyki na tym etapie edukacyjnym.
Pomoce przewidziane do wykorzystania podczas zajęć:nagrania z kaset,płyt CD,ilustracje,karty pracy,pacynka,rekwizyty (np.zabawki).
Program „Wesołe zabawy z językiem niemieckim „jest przeznaczony dla wszystkich dzieci w wieku 4-6 lat i tych,które chcą bawić się językiem.

VI.EWALUACJA
Ewaluacja programu odbywa się poprzez obserwację i własne spostrzeżenia nauczyciela prowadzącego.
Bardzo ważną informacją zwrotną i wskazówką do dalszej pracy są spostrzeżenia dyrekcji, rodziców i nauczycieli grup, w których będą odbywały się zajęcia.
Ważne jest by dzieci posługiwały się językiem obcym bez przymusu.

VII. BIBLIOGRAFIA

1. Wybrane zagadnienia z podręcznika Halej L, Kozubska M, Krawczyk E; Eins, zwei, drei. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy I; Wydawnictwo Szkolne PWN; Warszawa 2004

2. Wybrane elementy z zeszytu ćwiczeń Halej L, Kozubska M, Krawczyk E; Eins, zwei, drei. Zeszyt ćwiczeń dla klasy I; Wydawnictwo Szkolne PWN; Warszawa 2004
3.Brzeziński J.,Nauczanie języków obcych dzieci,WSiP,Warszawa 1987
4.Iluk J.,Jak uczyć małe dzieci języków obcych,Wydawnictwo Gnome,Katowice 2002
5.Wybrane zagadnienia z bajki muzycznej Morag Mac Fee Kerr i Michele Montintin,Kinderland.Niemiecki dla dzieci,Rea.

6. Karty pracy przygotowane przez nauczyciela

VIII.ROZKŁAD MATERIAŁU (MIESIĄC/TEMATYKA/ZAGADNIENIA/ĆWICZENIA)

WRZESIEŃ

„Ich und du”.Zapoznanie dzieci ze zwrotami używanymi do przedstawienia się:
• Ich bin Eva – ja jestem Ewa
• Ich bin Felix – ja jestem Felix
• Ich bin.......und du.......?
• Ćwiczenia w przedstawianiu własnej osoby
• Poznanie pacynki-Felixa
• Pokolorowanie obrazka z postacią Felixa
• „Ich bin ich”-wyliczanka o imionach (płyta CD)
• Wycinanie puzzli z obrazka i układanie w całość
• Wykonanie kukiełki Felixa – ćw. 5/str. 2

PAŹDZIERNIK

„Guten Tag”.Przedstawienie dzieciom zwrotów, które używane są podczas powitania i pożegnania:
• Guten Morgen - dzień dobry przed śniadaniem
• Guten Tag - dzień dobry
• Hallo
• Auf Wiedersehen – do widzenia
• Guten Abend – dobry wieczór
• Gute Nacht – dobranoc
• Tschüß – cześć

• Ćwiczenia ustne utrwalające różne formy powitania i pożegnania
• Kolorowanie słoneczek – ćw. 11/str. 4
• Zabawa ruchowa z piłką w przeciwieństwa (jedno dziecko rzuca piłkę i mówi np. Guten Abend – a drugie odrzucając mu mówi Gute Nacht itd.)

• „Bruder Jacob,Bruder Jacob”-słuchanie piosenki (Płyta CD-2)

LISTOPAD
„Autsch! Mein Kopf!”.Zaznajomienie dzieci z nazwami części ciała:
• der Kopf-głowa
• das Auge-oko
• das Ohr-ucho
• der Mund-usta
• die Nase-nos
• das Haar-włos
• Dorysowywanie brakujących elementów części twarzy (str.9-„W ogrodzie...”)
• Słuchanie piosenki:”Eis o tanzt der Hampelmann...” (Cd-nr6)
• Wskazywanie części ciała/twarzy „na sobie”,idąc za przykładem pacynki Felixa.

GRUDZIEŃ

„O Tannenbaum!” Zapoznanie dzieci ze zwrotami dotyczącymi Świąt Bożego Narodzenia:

• Der Nikolaus – święty Mikołaj
• Der Tannenbaum – choinka
• Der Winter – zima
• Frohe Wiehnachten – Wesołych Świąt
• Karty pracy:
- pokoloruj bałwanka
- pokoloruj i przyozdób choinkę

STYCZEŃ

„Wo ist mein Ball?”.Poznanie nazw zabawek:
• mein Teddy – mój miś
• mein Auto – moje auto
• mein Ball – moja piłka
• meine Puppe – moja lalka
• mein Buch – moja książka

• Zabawa ruchowa: skaczemy jak piłeczki
• Kolorowanie zabawek: ćw. 29, 31, 33/str. 11
• Odgadywanie zabawek ukrytych w „Zaczarowanym worku” po dotyku i próby ich nazywania w języku niemieckim.
• „Wo ist das Auto?”-szukanie zabawek ukrytych w sali-zabawa tematyczna.

LUTY

„Eins, zwei, drei”.Przeliczanie elementów w zakresie 5:

• Eins – 1
• Zwei – 2
• Drei – 3
• Vier – 4
• Fünf – 5
• Karty pracy: pokoloruj odpowiednią liczbę kaczek – ćw. 13/str. 5
• Wprowadzenie wyliczanki – ćw. 14/str.5
• „Nimm und zahl”(Przynieś i policz)-zabawa tematyczna.Przeliczanie wybranych przedmiotów przyniesionych według instrukcji nauczyciela z kącików tematycznych.

• MARZEC

„Meine Familie”.Zapoznanie dzieci ze słownictwem dotyczącym rodziny:
• Mein Vatter – mój tata
• Meine Mutter – moja mama
• Mein Bruder – mój brat
• Meine Schwester – moja siostra
• Mein Opa – mój dziadek
• Meine Oma – moja babcia
• Słuchanie wierszyka – książka str. 13/8
• Kolorowanie obrazka – ćw. 28/str. 10
• Rysowanie kredkami członków swojej rodziny

KWIECIEŃ

„Farben”.Zaznajomienie dzieci z nazewnictwem kolorów:
• Wieß – biały
• Rot – czerwony
• Blau – niebieski
• Gelb – żółty
• Schwarz – czarny
• Braun – brązowy
• Grün – zielony
•Kolorowanie obrazków konturowych,zgodnie z legendą.
(w trakcie pracy dzieci utrwalają słownictwo)
• Zabawa piłką w kolory
• „Malarz”-zabawa tematyczna z użyciem nazw koloróo w języku niemieckim.

MAJ
„Die Tiere”-poznanie nazw zwierząt:
• der Hase-zając
• die Katze-kot
• der Hund-pies
• die Tiere-zwierzęta
• „Zwierzątka”-zabawa naśladowcza.Naśladowanie wybranego zwierzęcia,widocznego na obrazku.
• Kolorowanie obrazka,przedstawiającego wybrane zwierzątko.
• „Memory obrazkowe”-układanie obrazków zwierząt według określonego rytmu.

CZERWIEC
„Die Kleider”-poznawanie nazw wybranych ubrań:
• das Kleid-sukienka
• das T-shirt-koszulka
• die Jeans-spodnie/jeansy
• der Hut-kapelusz

• Oglądanie obrazków,przedstawiających części garderoby.

• „Ein Hut fur Bim”-słuchanie piosenki (W ogrodzie..-CD-18)

• Kolorowanie ubrań dla lalek.

• Ubieranie lalek,zgodnie z instrukcją nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.