X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36280
Przesłano:
Dział: Języki obce

Head full of grammar - gramatyka, poziom advanced - test konkursowy i klucz

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„Head full of grammar”
Imię i nazwisko: ........................................
Klasa: ........................................
Data: ........................................
Wynik: ........................................

1. Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach tak aby powstały zdania poprawne pod względem leksykalnym i gramatycznym. (7 pt)

a) Our new furniture (będą kupione) ..................................... by the end of the next week
b) There (nie było prawie) .................................... anyone at the school perfomance .
c) Henry (niepotrzebnie przyniósł) ....................................... so much food. We have plenty here.
d) They ( może nie wiedzieli) ................................... that Mary was ill. If they (know) ....................... I am sure they (visit) ................ her in the hospital.
e) Jack (przeprosił Sarę za ) ................................... his last words.

2. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą tak aby otrzymać logicznie i gramatycznie poprawne zdania. (6 pkt)

1. I’d rather they ............................. to their parents in such a rude way.
a) won’t speak b) wouldn’t speak c) not to speak d) didn’t speak

2. If she .............. that warm jacket as I advised her, she would have something to wear now.

a) would have bought b) would buy c) had bought
d) would had bought

3. When I was in primary school I used ........................... in the school choir.
a) to sing b) sing c) to singing d) singing

4. Although it was Saturday evening my parents .................. at home.
a) made me to stay b) made me stay c) made me staying d) have made me stay

5. Jim seems to love his wife but he is thought ........................ her for money.
a) to marry b) to have married c) he got married d) to have been married

6. I wish my daughter ................................ that horrible man.
a) has never met b) had never met c) didn’t ever meet d) will not meet

3. Dokonaj parafrazy zdań używając słów podanych drukowanymi literami. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.
( 14 pkt )

a)She had only entered the room when she saw the robber again.
No ........................................ she saw the robber again. SOONER

b)He is not a good boy and so he is often punished.
If he ........................................ punished so often. BE

c)The locals believe that prices in their town have grown a lot since tourists began to arrive.
Prices .............................. a lot since tourists began to arrive. GROWN

d)The working conditions were so unbearable that he couldn’t stand them.
They ........................................ that he couldn’t stand them. SUCH

e)He didn’t manage to answer even one question.
He didn’t .............................. even one question. IN

f)‘It was Mike who ate all my sweets’, said Margaret.
Margaret ........................ all her sweets. OF

g)Brian asked his sister to tidy up his room. HAD
Brian ................................. up his room.

4.Przeczytaj uważnie każde zdanie i wpisz podane obok niego słowo w jego poprawnej formie. ( 7 pkt)

a) ........................ when we set off the weather conditions got so
unfavourable that we had to turn back. FORTUNE
b) We were growing ..................... as our .................. was much delayed.
PATIENT, FLY
c) We had no ................................. but to sit down and wait. CHOOSE
d) His ........................... seemed to me then quite extraordinary.
APPEAR
e) He was a man of great physical .................. and could bear much
physical effort. STRONG
f) As his participation in the whole event had been ........................
we didn’t really know till the last moment if he would
appear. CONFIRM

5.Wpisz w każdą lukę właściwy przyimek. (6 pkt)
a) The children were left with her to be looked ...............through
the evening.
b) The flat consisted .................. three rooms, a kitchen and a
bathroom.
c) I must say I have a few objections ............ your proposal.
d) He put the whole blame ............... the accident ..................... me.
e) I don’t really approve ............... what you are doing.
Basically, I think what you are doing is wrong.

Klucz do odpowiedzi w konkursie z języka angielskiego ‘Head full of grammar’

1.
a) Will have been bought
b) was hardly
c) needn’t have brought
d) may/might not have known
e) apologized to Sarah for

2.
1 – d
2. – c
3 – a
4.- b
5 – b
6 – b

3.
a) sooner had she entered the room than
b) are believed to have grown
c) were such unbearable conditions
d) succeed in answering
e) accused Mike of eating
f) accused Jake of
g) had his sister tidy

4. 1.Unfortunately 2.impatient, flight 3.choice,
4.appearance 5.strength, 6.unconfirmed

PUNKTACJA:
W zadaniach 1,2 i 4,5 za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. W zadaniu nr 3 każda poprawna odpowiedź jest za 2 punkty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.