X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3618
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty w klasie integracyjnej

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Justyna Kamińska
Nauczyciel wspierający w klasie integracyjnej
Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 r.
Czas trwania stażu: 01.09.2008 r. – 31.05.2009 r.
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż : lct. Justyna Kamińska
Nauczyciel wspierający w klasie integracyjnej
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie Ul.Skrajna 2
Opiekun stażu: mgr Jadwiga Zioło

TERMINARZ:
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2008r
Data zakończenia stażu: 31.05.2009r

CEL GŁÓWNY: -Pełna adaptacja do roli zawodowej. -Rozwój kompetencji w zakresie cech osobistych. Doskonalenie umiejętności i wiedzy przyczyniających się do podniesienia jakości pracy szkoły. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4.Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6.Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a.wewnątrzszkolnych
b.samokształcenia.
c zewnątrzszkolnych

I. ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ, ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY ORAZ PROWADZENIA DOKUMENTACJI

FUNKCJONUJĄCEJ W SZKOLE

( § 6. ust.2 pkt 1. )

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły

Analiza dokumentacji obowiązującej w szkole :
Statut szkoły,
Regulamin pracy i wynagrodzenia,
WSO,
WDN,
Program wychowawczy, profilaktyczny,
Plan strategiczny szkoły.
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, grupach samokształceniowych.

Wrzesień
Październik
Okres trwania stażu
Notatki z analizowanych dokumentów
lista potwierdzająca obecność

Potwierdzenie opiekuna stażu.

2
Zapoznanie się z przepisami oświatowymi regulującymi funkcjonowanie szkoły
Analiza ustaw i rozporządzeń , ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP dotyczących uczniów i nauczycieli
Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
Udział w szkoleniu BHP
Listopad
Notatki z analizowanych dokumentów

Zaświadczenie

3
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji
Poznanie podstaw prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji , przebiegu nauczania i działalności wychowawczej , zapoznanie się z rodzajem dokumentów oraz sposobem ich wypełniania .

Wrzesień
Październik
Rozporządzenie MEN, wpisy do dzienników zajęć

4
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego
Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
( ustawy, rozporządzenia, Karta nauczyciela)

Wrzesień
Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

5
Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie zaświadczeń potwierdzających realizację poszczególnych elementów planu ( teczka stażysty)
Okres trwania stażu
Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, konspektów, zdjęć, arkuszy obserwacji

6
Przygotowanie projektu sprawozdania z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Autorefleksja, autoanaliza,
Opis realizacji planu rozwoju
Przygotowanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego
Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
Po upływie 9 miesięcy od rozpoczęcia stażu
Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

( §6 ust.2 pkt 2)

1
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Opracowanie scenariusza zajęć (konspekt), konsultacja, analiza.
Wg ustalonych wcześniej terminów.
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość.

2
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub wicedyrektora szkoły
Współpraca oraz wspomaganie działań dydaktyczno – wychowawczych nauczyciela prowadzącego w czasie zajęć zintegrowanych klas I – III

Wg. ustalonego harmonogramu hospitacji Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej.

3
Opieka wychowawcza podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Podejmowanie problemów dzieci oraz pomoc w ich rozwiązywaniu.
Cały okres stażu.
Stosowne wpisy w zeszytach kontaktów.

4
Dokumentacja własnych działań pedagogicznych oraz tworzenie warsztatu pracy.
Dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych.
Cały okres stażu.
Wybrane scenariusze zajęć, odpowiednie pomoce dydaktyczne.

5
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
Współpraca z nauczycielami , dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.
Prowadzenie i uaktualnianie internetowej skrzynki pocztowej w ramach wymiany informacji z rodzicami oraz zamieszczanie zdjęć z imprez szkolnych i klasowych.
Cały okres stażu.
Kontakty interpersonalne min. z uczniami, rodzicami i gronem pedagogicznym.

6
Analiza i samoocena swoich zachowań.
Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych.
Cały okres stażu.
Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy.

7
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Praca z komputerem z wykorzystaniem internetu w pracy nad rozwojem zawodowym oraz podczas przygotowywania zajęć oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych.
Cały okres stażu.
Scenariusze lekcji,

Portale internetowe, niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji.

Teczka stażysty, dyskietka z zapisem elektronicznym.

8
Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego.

Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i warsztaty, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania.

Na bieżąco w trakcie trwania stażu.

Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy.

9
Podnoszenie własnych kwalifikacji – uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształcenie.

Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy.
Aktywny udział w warsztatach i kursach doskonalących
Udział w radach pedagogicznych.
Cały okres stażu

Zaświadczenia
Certyfikaty
Dyplomy


10
Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach.
Studiowanie literatury metodycznej.
Hospitacje.
Cały okres stażu.
Konspekty, arkusze obserwacji lekcji

11
Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia.
Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
Cały okres stażu
Notatki własne, wnioski, refleksje.
Spis lektur

12
Dokumentacja własnych działań pedagogicznych.
Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków.
Cały okres stażu.
Scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe, ankiety, testy, karty pracy uczniów.


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4)

1
Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Hospitacje
Wrzesień
Scenariusze, konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.

2
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi (Arkusze obserwacji lekcji) omówienie i zapisanie jej wyników.

Cały okres stażu, według wcześniej ustalonych terminów.
Arkusze obserwacji lekcji.

3
Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji, obserwacje lekcji.

Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne.
Cały okres stażu.
Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji.

Znajomość środowiska uczniów ,ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust. 2 pkt 3.)

1
Aktywna i systematyczna współpraca z wychowawcą klasy
Współudział w integrowaniu klasy
|Pomoc w organizowaniu imprez klasowych, szkolnych
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wspomagającego

Cały okres trwania stażu
Notatki scenariusze zajęć

2
Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce.
Badanie i diagnozowanie sytuacji każdego ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami, udzielanie pomocy i otoczenie szczególną opieką i uwagą uczniów tego wymagających.
Na bieżąco w ciągu całego roku

Oceny opisowe, wpisy w zeszytach kontaktów, śródroczne obserwacje, permanentna diagnoza funkcjonalna uczniów.
Notatki oraz karty obserwacji uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności zebrane w teczce.

3
Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia. Diagnozowanie potrzeb uczniów.
Rozmowy z uczniami, metody pracy, wsparcie emocjonalne dla uczniów.
Cały okres stażu
Konspekty, notatki.

Dodatkowe funkcje spełniane przez nauczyciela-stażystę na terenie szkoły

1
Pełnienie dodatkowych obowiązków na terenie szkoły
- Aktywny udział w zespole odpowiedzialnym za przygotowanie gazetek ściennych i galerii prac uczniów
- Pełnienie funkcji opiekuna wypożyczalni pomocy specjalistycznych
- Pomoc w przygotowaniu i opracowaniu Dnia Śląskiego
- Udział podczas organizowania Dni Integracji na terenie szkoły
- Zorganizowanie i zaplanowanie zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych ( pląsy i zabawy muzyczno –rytmiczne z gitarą)

Okres trwania stażu
Wg harmonogramu planu pracy szkoły
Zaświadczenia potwierdzające udział, scenariusze
sprawozdania program zajęć

Podpis opiekuna stażu Podpis nauczyciela stażysty

Zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.