X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3612
Przesłano:
Dział: Języki obce

Autorski program wspierania nauki języka angielskiego poprzez pogłębianie wiedzy z zakresu kultury i geografii Wielkiej Brytanii

Klasy IV-VI
----------------------

1. Wstęp

Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważna jest znajomość języków obcych, a w szczególności języka angielskiego. Podstawa programowa nauczania języków obcych w szkole podstawowej zakłada, że uczeń opanuje bazowe struktury i przydatne słownictwo na tyle, by porozumieć się w danym języku w najbardziej typowych sytuacjach.
Nie jest to łatwe. By to osiągnąć potrzeba lat pracy i motywacji do niej. Bez motywacji efekty są zazwyczaj marne. Wieloletnie obserwacje uczniów na lekcjach języka angielskiego utwierdziły mnie w przekonaniu, że potrzebują oni szerszej wiedzy na temat kraju, którego języka się uczą. Wiedza taka rodzi większe zainteresowanie samym językiem. Spostrzeżenie to stało się zalążkiem niniejszego programu.

2. Założenia programowe

Wiedza przekazana w atrakcyjnej formie pobudza wyobraźnię, wyzwala kreatywność, motywuje do wysiłku. Program ten ukazuje takie działania pozajęzykowe, które motywują uczniów do nauki samego języka. Program ma charakter międzyprzedmiotowy i poszczególne jego elementy mogą być realizowane na lekcjach historii, języka polskiego, przyrody, plastyki, muzyki i religii. Może być oczywiście realizowany na kółku przedmiotowym oraz na lekcjach języka angielskiego równolegle z przyjętym programem zatwierdzonym przez MEN.

3. Cele

Cel ogólny:

motywowanie do nauki języka angielskiego

Cele szczegółowe:

pogłębianie wiedzy z zakresu kultury i geografii Wielkiej Brytanii
rozbudzanie zainteresowań
wdrażanie do samodzielnego gromadzenia informacji z różnych źródeł
ćwiczenia w pracy zespołowej
umiejętność prezentacji efektów pracy
możliwość podejmowania dodatkowych prac
oswajanie z publicznymi wystąpieniami
budowanie wiary we własne możliwości
wzbudzanie szacunku do innych niż rodzima tradycji
tworzenie takich sytuacji, w których każdy uczeń, niezależnie od możliwości intelektualnych, znajdzie dla siebie coś atrakcyjnego

4. Procedury osiągania celów / Metody pracy

dostosowanie celów i treści nauczania do możliwości rozwojowych uczniów oraz ich zainteresowań
projekty indywidualne i zespołowe
uczestnictwo w przedstawieniach, dramach, odgrywanie scenek rodzajowych
projekcje filmów, odsłuchiwanie nagrań
prowadzenie gazetki ściennej
nauka piosenek i rymowanek
projekt czytelniczy, założenie biblioteczki języka angielskiego
uczestnictwo w konkursach, quizach
prowadzenie kalendarza świąt brytyjskich
wystawy
lekcje otwarte
publikacje internetowe
współpraca z innymi szkołami

5. Treści nauczania

Blok tematyczny
Proponowane jednostki lekcyjne
Przewidywane osiągnięcia

I. Geografia i przyroda Wielkiej Brytanii

1. Położenie Wysp Brytyjskich

Uczeń:
- umie wskazać Wielką Brytanię na mapie świata i Europy
- potrafi wymienić wyspy przynależne i wody opływające Wielką Brytanię
- wyliczy krainy geograficzne Wielkiej Brytanii z najważniejszymi miastami
- umie wskazać stolicę państwa na mapie

2. Ukształtowanie terenu

Uczeń:
- potrafi krótko scharakteryzować poszczególne krainy geograficzne Wielkiej Brytanii
- wymieni najwyższe góry i najważniejsze rzeki
- ma ogólną orientację co do klimatu
- porówna krajobraz z polskim

II. Symbole narodowe Wielkiej Brytanii

1. Flaga i godło

Uczeń:
- rozpoznaje flagę i godło Wielkiej Brytanii
- zna pochodzenie wyglądu flagi
- zna znaczenie poszczególnych elementów godła

2. Hymn państwowy

Uczeń:
- zna znaczenie słów hymnu
- rozpoznaje melodię
- odśpiewuje jedną zwrotkę

3. Symbole krain geograficznych

Uczeń:
- potrafi wymienić symbole: Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii Północnej
- zna legendy z nimi związane
- potrafi dostrzec te symbole

4. Patroni krain geograficznych

Uczeń:
- potrafi wymienić patronów: Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii Północnej
- zna daty ich świąt
- zna legendy związane z patronami

III. Londyn – stolica Wielkiej Brytanii

1. Ogólna charakterystyka miasta

Uczeń:
- potrafi wskazać Londyn na mapie
- umie orientacyjnie podać liczbę ludności Londynu (porównuje z innymi stolicami)
- wie jaka rzeka przepływa przez Londyn
- orientuje się w nacjach zamieszkujących miasto

2. Główne zabytki Londynu

Uczeń:
- potrafi wymienić kilka najważniejszych zabytków miasta
- zna legendy związane z zabytkami

3. Atrakcje turystyczne

Uczeń:
- umie wskazać współczesne obiekty ciekawe turystycznie
- ułoży reklamę zachęcającą do zwiedzania

IV. Kalendarz brytyjski

1. Święta narodowe

Uczeń:
-wymieni kilka najważniejszych świąt narodowych Wielkiej Brytanii
- zna ich daty
- opowie o wybranych: z jakimi wydarzeniami historycznymi są związane, jak się je współcześnie obchodzi

2. Tradycje

Uczeń:
-zna sposób obchodzenia przez Brytyjczyków Bożego Narodzenia, Wielkanocy i innych świąt związanych z religią
-zna święta o korzeniach przedchrześcijańskich
- wyliczy potrawy typowe dla obchodzenia różnych świąt
- przyswoi sobie słownictwo związane z danym świętem i jego tradycjami

V. Wielkie postaci Wielkiej Brytanii

1. Odkrywcy i wynalazcy

Uczeń:
- potrafi wymienić nazwiska kilku odkrywców i wynalazców brytyjskich i kojarzy je z ich osiągnięciami

2. William Szekspir

Uczeń:
- potrafi umiejscowić w czasie okres życia słynnego dramaturga
- umie wymienić kilka tytułów jego sztuk
- jest świadomy istnienia teatru „Pod Kulą Ziemską” (The Globe)

VI. Język angielski na świecie

1. Kraje anglojęzyczne

Uczeń:
- potrafi wymienić i wskazać na mapie najważniejsze kraje anglojęzyczne
- potrafi odczytać dane statystyczne mówiące o zasięgu języka angielskiego na świecie

2. Język angielski wokół nas

Uczeń:
- dostrzega i potrafi podać przykłady wpływu języka angielskiego na współczesną polszczyznę – umie podać przykłady zastosowania słów angielskich w swoim najbliższym otoczeniu

6. Ocena osiągnięć uczniów

Uczniowie wykonując poszczególne zadania związane z realizacją programu podlegają ocenie. Kryteria oceny poszczególnych prac winny być jasne dla uczniów i podane przez nauczyciela na początku ich pracy. Ocenie mogą podlegać wypowiedzi ustne, prace pisemne, udział w konkursach, projektach i innych formach aktywności związanych z programem. Szczegółowe kryteria ocen opracowuje i podaje uczniom nauczyciel przedmiotu na którym realizowane są zagadnienia niniejszego programu.

7. Ewaluacja programu

Celem ewaluacji jest stwierdzenie w jakim stopniu zostały osiągnięte cele tego programu. Po przeprowadzeniu cyklu zajęć zostaną zebrane wnioski i sugestie nauczycieli na ten temat. Przedyskutowane zostaną przede wszystkim:
aktywność i zaangażowanie uczniów
ich osiągnięcia związane z realizacją tematyki
wyniki w nauce języka angielskiego

Wnioski i uwagi zostaną uwzględnione w przyszłości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.