X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36037
Przesłano:

Program koła matematycznego dla uczniów szkoły podstawowej

PROGRAM KOŁA MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I. WSTĘP

Szczególne uzdolnienia i zainteresowania matematyczne trzeba rozwijać jak najwcześniej. W każdym zespole uczniów znajdą się uczniowie uzdolnieni matematycznie. Uczniów takich należy otoczyć opieką. Wymaga to nowych skutecznych rozwiązań
w indywidualizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej, kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań uczniów, wdrażaniu ich do samodzielnej pracy.

Największe efekty pracy z uczniem zdolnym uzyskuje na zajęciach pozalekcyjnych. Czynne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych sprzyja rozwijaniu zdolności
i zainteresowań. Praca w małych grupach uczniów o zbliżonych zainteresowaniach, oparta na dobrowolności, swobodzie i samodzielności, gdzie nauczyciel i uczeń pracują na zasadach partnerskich, gdzie panuje klimat twórczych poszukiwań, dyskretne kierowanie przez nauczyciela rozwojem ucznia przynosi wiele korzyści: uczniowie są zainteresowani przedmiotem, uczą się chętniej, a na lekcjach są efektywniejsi.

Udział w zajęciach kółka matematycznego stwarza uczniom warunki rozwoju
i doskonalenia swoich umiejętności oraz rozwijania ukrytych zdolności, wcześniej nieujawnionych.

II. CEL OGÓLNY:

- Umożliwienie uczniom zdolnym rozwoju twórczego myślenia, poszerzanie ich zainteresowań, pomoc w osiągnięciu sukcesów.

III. CELE SZCZEGÓŁOWE:

- Rozwijanie zdolności oraz zainteresowań matematycznych, pogłębianie wiedzy w tej dziedzinie.

- Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego oraz życia codziennego.

- Poszerzenie zakresu swoich umiejętności poprzez realizowanie treści wykraczających poza program nauczania.

- Rozwijanie pamięci i umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz logicznego rozumowania.

- Kształtowanie sprawności manualnej oraz wyobraźni geometrycznej.

- Rozwijanie umiejętności interpretowania informacji i analizowania danych.
- Przyswajanie przez uczniów języka matematycznego.
- Kształcenie umiejętności komunikowania, prezentacji przed grupą rówieśniczą.

- Zwrócenie uwagi na ścisłość i precyzję wypowiedzi przy opisie różnych sytuacji
i prawidłowości w otaczającym świecie.

- Rozwijanie osobowości poprzez wyrabianie pracowitości, systematyczności, wytrwałości i dociekliwości.

- Przygotowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz szukania informacji.

- Rozwijanie potrzeby i umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i pomysłami z innymi uczniami.

- Obsługa matematycznych komputerowych programów interaktywnych.
- Popularyzowanie matematyki wśród uczniów.

IV. OCZEKIWANE EFEKTY PRACY UCZNIA

Zakładam, że uczeń realizujący program:
- pogłębi swoją wiedzę w zakresie matematyki,
- - ugruntuje swoje zainteresowania,

- rozwinie umiejętność samodzielnego uczenia się i korzystania z różnych źródeł informacji,

- z chęcią będzie brał udział w konkursach matematycznych i będzie osiągał w nich sukcesy.

V. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW. METODY I FORMY PRACY

Osiąganie stawianych celów wymaga różnorodnych metod i form pracy uczniami. Unikanie monotonności przez wprowadzanie nowych, ciekawych oryginalnych zadań pozwala dzieciom zobaczyć coś nowego, przeżyć i poznać nowe treści w atrakcyjny sposób. Osiągnięcie stawianych w tym programie celów zaplanowane jest poprzez:

- rozwijanie wyobraźni matematycznej,
- rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia, odkrywania
i tworzenia reguł,
- rozbudzanie ciekawości nauką matematyki.

Metody:

podające:
- elementy wykładu opowiadanie, opis, anegdota, objaśnienie,
- pokaz filmu, animacji komputerowej, modeli z komentarzem,

- objaśnienie przez nauczyciela sposobów rozwiązania zadań, problemowe:

- pogadanka heurystyczna poprzedzona wysunięciem problemu do rozwiązania,
- rozwiązanie problemu w oparciu o tekst matematyczny,

- pokaz połączony z obserwacją ucznia w celu samodzielnego
- rozwiązania problemu,

- rozwiązywanie zadań problemowych,
aktywizujące:
- gry dydaktyczne, dyskusja,
eksponujące:
- dyskusja na temat rozwiązania problemu,
- referaty uczniów uwzględniające ciekawostki matematyczne,
- konkursy na wykonywanie ćwiczeń w grupach, parach, indywidualnie,
- zawody matematyczne, konkursy,
- rozwiązywanie zadań o treści atrakcyjnej dla ucznia,
praktyczne:
- krzyżówki sprawnościowe, domino,
- pogadanka powtórzeniowa prowadząca do rozwiązywania zadań,
- używanie komputerowych programów dydaktycznych.

Formy:

- indywidualna jednolita i zróżnicowana,
- grupowa jednolita i zróżnicowana,
- zbiorowa,
- sporządzanie pomocy naukowych,
- opieka nad pracownią matematyki.

VI. ŚRODKI DYDAKTYCZNE

- karty dydaktyczne do gier, układanka arytmetyczna, domino,
- komputer, programy komputerowe, tablica interaktywna, kalkulator,
- testy, zestawy zadań, karty pracy, plansze, tabele, wykresy, modele brył,
- anegdoty, ciekawostki, krzyżówki, łamigłówki,
- zbiory zadań, podręczniki, encyklopedia multimedialna.

VII. TREŚCI I TEMATYKA ZAJĘĆ

I Liczby naturalne i ułamki
1. Ogólny zapis liczby naturalnej.
2. Zadania tekstowe na liczbach naturalnych.
3. Podzielność liczb.
4. Liczby pierwsze i złożone.
5. Działania na ułamkach.
6. Jednostki monetarne.
7. Jednostki długości i masy.

II Liczby wymierne
1. Działania na liczbach wymiernych.
2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych.
3. Potęgowanie i pierwiastkowanie liczb.
4. Wartość bezwzględna.

III Skala i plan
1. Mapa i plan: obliczanie rzeczywistych odległości gdy dana jest skala mapy.

IV Obliczenia zegarowe i czasowe
1. Zagadnienia związane z zegarem.
2. Zadania rozwijające umiejętność obliczeń kalendarzowych.

V Zadania na prędkość, drogę, czas.
1. Zadania praktyczne związane z „prędkością, drogą, czasem”.

VI Obliczenia procentowe
1. Zadania praktyczne na obliczenia procentowe: podwyżki, obniżki, kapitalizacja odsetek.

2. Zadania dotyczące obliczeń podatku.

3. Diagramy procentowe – korzystanie z danych statystycznych, wykresów i ich interpretacja.

VII Figury geometryczne na płaszczyźnie
1. Pola i obwody wielokątów.
2. Oś symetrii figury.
3. Zastosowanie własności figur geometrycznych do rozwiązywania zadań.

VIII Figury geometryczne w przestrzeni
1. Kreślenie siatek i sporządzanie modeli brył.
2. Wykonanie modeli wielościanów metodą origami.
3. Obliczanie pól i objętości brył.

IX Zadania na wykorzystanie elementów algebry
1. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.
2. Układnie i rozwiązywanie równań do zadań z treścią.
3. Nierówności.

X Matematyka na wesoło
1. Tworzenie i rozwiązywanie krzyżówek matematycznych, rebusów i zagadek.
2. Zapoznanie z różnorodnością zabaw i gier matematycznych.

3. Tangramowe figury.
4. Origami na matematyce.

XI Techniki multimedialne w nauczaniu matematyki
1. Posługiwanie się kalkulatorem i komputerem.
2. Opracowanie prezentacji multimedialnej.

3. Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego, prezentacja danych w postaci diagramów w programie Word i Excel.

4. Korzystanie z encyklopedii multimedialnych.

5. Praca z dydaktycznymi programami komputerowymi z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

VIII. EWALUACJA PROGRAMU

Program koła stworzony został dla uczniów szkoły podstawowej. Stwarza on możliwość rozwoju zainteresowań matematycznych, zdolności, wyobraźni i myślenia. Uczeń pogłębia wiadomości i umiejętności zdobywane podczas zajęć lekcyjnych.

Miarą naszego sukcesu będą kryteria dające zadowolenie uczniom i osiąganie przez nich wyniki w nauce i konkursach:

- uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach
- tematyka zajęć wzbudza ich ciekawość i aktywność
- pracy towarzyszy zaangażowanie i chęć jej ukończenia
- wzbogacają swój warsztat o nowe sposoby myślenia i podejścia do tematu
- biorą udział w konkursach i odnoszą sukcesy.

Ewaluacji programu będzie podlegała jego:
- przydatność
- ciekawość
- stopień realizacji
- skuteczność metod i technik.

Powyższe informacje zbierane będą od uczniów poprzez przeprowadzenie anonimowej ankiety pod koniec roku szkolnego. Uzyskane w ten sposób informacje będą analizowane i wykorzystane do wprowadzenia ewentualnych zmian w programie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.