X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35974
Przesłano:

Program koła polonistycznego dla klasy VII

PROGRAM
KOŁA POLONISTYCZNEGO
DLA KLASY VII a

I. WSTĘP
Program został stworzony z myślą o uczniach klasy 7a Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności polonistyczne. Planuję przeprowadzać zajęcia raz w tygodniu.
Program uwzględnia indywidualne uzdolnienia uczniów, inspiruje do aktywności i kreatywności. Zależy mi na tym, aby uczniowie rozwijali swoje talenty, brali udział w różnych konkursach o szerszym zasięgu.
Program zawiera wstęp, cele kształcenia, treści kształcenia, zakładane osiągnięcia uczniów, procedury osiągania założonych celów, ewaluację.

II. CELE OGÓLNE
1. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań polonistycznych.
2.Wyzwalanie w uczniach kreatywności.
3. Rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu
5. Kształtowanie takich wartości jak: patriotyzm, poszanowanie tradycji, duma narodowa, umocnienie więzi ze swoją małą ojczyzną.
6.Kształtowanie świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze
7. Rozbudzanie zainteresowań kulturą regionalną i narodową.
8. Rozwijanie sprawności ortograficznej.
III. CELE SZCZEGÓŁOWE
1.Aktywizowanie ucznia do udziału w inscenizacjach, konkursach i uroczystościach szkolnych.
2. Wspomaganie ucznia w odkrywaniu własnych możliwości twórczych.
3. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień literackich.
4. Rozbudzanie szacunku dla książki, kulturalnego obcowania z nią oraz motywacji do czytania.
5. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów.
6. Budzenie zainteresowania kulturą żywego słowa - wygłaszanie z pamięci tekstów z właściwa intonacją i interpunkcją głosową.

7.Tworzenie systemu wartości moralno-społecznych, wpływanie na pozytywne postawy.
8.Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.
9.Wprowadzanie ucznia w piękno i bogactwo dorobku polskich pisarzy.
10. Podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji; doskonalenie sprawności ortograficznej.

IV. TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Książkowe inspiracje
- Co lubimy czytać ? - dyskusja.
- W kręgu literatury młodzieżowej.
- Dyskusja nad wybranymi utworami.
-Poezja czy proza? Co jest mi bliższe?
2. Czego szukamy w literaturze?
- Aforyzmy , które warto znać- zakładamy zeszyty z cytatami.
- Złote myśli w literaturze - wyszukiwanie, interpretacja.
- Bohater literacki godny naśladowania.
- Przesłanie moralne utworów.
3.Sztuka pisania
- Myślę, więc piszę... próby własnej twórczości literackiej. -Co to jest akrostych?
-Nasze pierwsze próby tworzenia akrostychów.
-O czym warto napisać? Tworzenie artykułów do gazetki szkolnej.
- Wywiad z ciekawym człowiekiem.
-Przygotowujemy pytania do wywiadu.
-Piszemy ręcznie zdobione listy. (Przygotowanie do udziału w Ogólnopolskim Konkurs na List).
-Tworzymy bajki zgodnie z konwencją gatunku (przygotowanie uczniów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie ,,A to moja bajka właśnie”.
4.Moja mała ojczyzna - poznawanie własnego regionu i jego tradycji kulturowej:
-Miejscowość, w której mieszkam. Co wiem o swoim regionie? Podania, legendy.
-Reportaż z życia naszego miasta.
5.Kultura żywego słowa:
- Język świadczy o człowieku.
- Co to znaczy pięknie mówić ? - elementy kultury języka.
- Doskonalenie kunsztu recytatorskiego:
a) udział w konkursie recytatorskim,, Pegazik”
b)przygotowanie inscenizacji z okazji Dnia Języka Ojczystego
c) współudział w przygotowaniu uroczystości szkolnych.

6. Wiedza o języku
-Rozbiór logiczny i gramatyczny zdań.
-Części mowy i części zdania.
-Łamańce językowe.
7. Ortografia i interpunkcja:
- Pisownia wyrazów z: u, ó, ch, h, rz, ż.
- Pisownia wyrazów wielką literą.
- Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.
- Czy przecinek jest zawsze potrzebny? O zawiłościach interpunkcyjnych.

V. ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
Uczeń:
- jest kreatywny
- chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację
- prezentuje swój punkt widzenia
- rozważa poglądy innych
- potrafi planować swoje działania
- chętnie gromadzi wiadomości, korzysta z różnych źródeł
- poszerza swoją wiedzę
- potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje
- kształtuje wyobraźnię i fantazję
- podejmuje odpowiednie role
- wyraża swoje myśli i uczucia w wypowiedziach pisemnych
- wzbogaca swoje słownictwo
- stosuje zdobytą wiedzę w różnych sytuacjach życiowych
- potrafi poprawnie się wypowiadać na każdy temat
- jest kreatywny
- rozwija indywidualne uzdolnienia literackie
- świadomie i aktywnie uczestniczy w kulturze
- jest wrażliwy na piękno
- wzbogaca swoją osobowość.

VI. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1. Metody i techniki nauczania

- indywidualna praca z tekstem
- zbiorowa praca z tekstem
-pogadanka
-dyskusja
-opowiadanie
-praca z książką
- gry symulacyjne
-gry inscenizacyjne
-burza mózgów
-konkursy
-metoda projektów
-ćwiczenia praktyczne.

2. Pomoce dydaktyczne:
- Internet
- słowniki
- przygotowane karty z zestawami ćwiczeń ortograficznych, gramatycznych i językowych

VII. Ewaluacja programu

Udział uczniów w życiu kulturalnym szkoły, sukcesy w konkursach polonistycznych.
Pod koniec roku szkolnego zostanie również przeprowadzona ankieta ewaluacyjna dotycząca tego, co uczniom dało uczestnictwo w zajęciach.

Opracowała: Danuta Begierska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.