X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35908
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty w roku szkolnym 2017/2018

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
2017/2018

1. Dane osobowe:
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: PAULINA ZAPALSKA
Nazwa i adres placówki: Społeczna Szkoła Podstawowa im. 24 Pułku Ułanów KTE
ul. Szpitalna 1A; 23-210 Kraśnik
Zajmowane stanowisko: Nauczyciel języka angielskiego
Wykształcenie:
- dyplom licencjata na kierunku filologia angielska (specjalność nauczycielska),
- dyplom magistra na kierunku anglistyka (specjalność nauczycielska).

2. Staż:
Data rozpoczęcia stażu: IX 2017
Opiekun stażu:
Planowana data ukończenia: V 2018
Data złożenia sprawozdania:

3. Cele stażu:
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a. przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły;
b. sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;
c. przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych Nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu i omawianie tych zajęć z prowadzącym;
3. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora;
4. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie
5. Uczestniczenie w planowanych wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego;
6. Pogłębianie kontaktów z Uczniami i Rodzicami;
7. Nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w szkole.

4. Plan aktywności
§ 6 ust. 2 pkt. 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki

L.p. Zadania i cele do realizacji Formy realizacji Termin 2017/2018 Sposoby dokumentowania postępów

(Tabela - dop. red.)

1 Poznanie procedury awansu zawodowego oraz zaplanowanie indywidualnej ścieżki swojej kariery. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
• Najnowsze rozporządzenie MEN dot. awansu zawodowego Nauczycieli z 1 marca 2013 r.

IX Znajomość przepisów prawnych. Krótkie notatki z ich analizy. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.
2 Nawiązanie współpracy między stażystą a opiekunem stażu
Konsultacje związane ze sposobem realizowania zobowiązań stażowych oraz zawarcie pisemnego kontraktu między stażystą a opiekunem stażu

cały okres stażu Konsultacja planu rozwoju zawodowego oraz jego zatwierdzenie przez opiekuna stażu. Podpisanie kontraktu regulującego zasady współpracy
3 Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a. Przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły

b. Sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole

c. Przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy Analiza dokumentacji szkoły:
• Statut szkoły
• Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych
• Program wychowawczy szkoły
• Program profilaktyki

Zapoznanie się ze sposobami tworzenia i gromadzenia dokumentacji szkoły poprzez:
• Sposoby prowadzenia dziennika lekcyjnego
• Tworzenie rozkładów materiału oraz planów wynikowych
• Opracowywanie scenariuszy lekcji

• Znajomość przepisów porządkowych obowiązujących nauczycieli, np. plan dyżurów, obowiązki wychowawcy, opiekuna wycieczki
• Inne wewnętrzne regulaminy
• Znajomość obowiązujących przepisów BHP
• Praktyczne zastosowanie zasad BHP podczas realizacji zajęć
• Szkolenie BHP

cały okres stażu Krótkie notatki z analizy dokumentacji. Potwierdzenie pisemne opiekuna stażu.

Zaświadczenie o odbytym szkoleniu
4 Dokumentowanie realizowanego Planu Rozwoju Zawodowego. Poprzez:
• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń i potwierdzeń, konspektów zajęć
cały okres stażu Prowadzenie zbioru dokumentacji ze stażu w postaci tzw. Teczki stażysty.
5 Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Poprzez:
• Podsumowanie w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego
V Dokumentacja sprawozdawcza z realizowanego stażu.
6 Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego Poprzez:
• Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji ze stażu
V Wniosek wraz z dokumentacją z realizacji stażu.

§6 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

L.p. Zadania i cele do realizacji Formy realizacji Termin 2017/2018 Sposoby dokumentowania postępów

1 Hospitowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela Poprzez:
• Obserwowanie zajęć co najmniej w wymiarze jednej godziny w miesiącu, zgodnie z wytycznymi określonymi przez opiekuna stażu. Zwrócenie uwagi na warsztat nauczyciela (metody, formy, środki dydaktyczne)
• Rozmowa z opiekunem stażu lub innym nauczycielem
cały okres stażu
Protokół z hospitowanych zajęć, własna notatka z wnioskami z rozmowy z opiekunem stażu lub innym nauczycielem.

2 Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy
• Kursy metodyczne, szkolenia, warsztaty, konferencje metodyczne;
• Gromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych.
cały okres stażu Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy.
Podręczniki, płyty, flash cards, obrazki, zdjęcia, plansze itp.

3 Pomoc w organizacji konkursów językowych
• Dostarczenie uczniom materiałów dodatkowych, rozwijających ich zainteresowania na temat krajów anglojęzycznych.
Okres przed konkursami Materiały dodatkowe dla uczniów, zapisy w dzienniku, notatki własne.

4 Podnoszenie własnych kwalifikacji pedagogicznych Poprzez:
• Rozpoczęcie studiów podyplomowych na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej;
• Udział w wewnątrzszkolnych szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje pracowników.
Rozpoczęcie: październik 2017r.
Wg terminarza szkoleń
Formalne zaświadczenie o przyjęciu na studia lub kopia karty słuchacza.
Zaświadczenie o ukończeniu jednostki szkoleniowej

5 Dzielenie się posiadaną wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Poprzez
• Publikację planu stażu zawodowego w sieci
• Prowadzenie profilu edukacyjno-popularyzatorskiego na jednym z portali społecznościowych.

XII - V Dokumentowanie działalności poprzez tworzenie plików internetowych będących dowodem podjętych aktywności.

§6 ust. 2 pkt. 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1 Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem. • Przedstawienie uczniom różnych możliwych sposobów samodzielnego uczenia się;
• Zachęcanie do nauki poprzez wprowadzenie różnorodnych gier i zabaw językowych.
na bieżąco
Wyniki we współpracy z uczniem

2 Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych ucznia
Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
cały okres stażu
Wyniki we współpracy z uczniem

3 Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce
• Badanie i diagnozowanie sytuacji ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami.
• W razie potrzeby: koło wyrównawcze
cały okres stażu
Wyniki w nauce uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4 Współpraca z rodzicami uczniów
Udzielanie informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce oraz informacji o ewentualnych problemach, udzielanie rad, itp.
cały okres stażu
Rozmowy z rodzicami, dokumentacja szkolna

§6 ust.2 pkt. 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1 Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
• Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu.
• Rzetelne omawianie i analiza zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
według harmonogramu
Wykaz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu
2 Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie
• Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb.
według harmonogramu
na bieżąco
Listy obecności, zaświadczenia

........................................
(podpis nauczyciela stażysty)
........................................
(podpis opiekuna stażu)

........................................
(data i podpis dyrektora placówki)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.