X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35882
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Dane personalne:

1. Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Pala
2. Miejsce pracy: Zespół Placówek Oświatowych im. Św. Jadwigi Królowej Polski
3. Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
4. Stopień obowiązku zawodowego: nauczyciel kontraktowy
5. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2015r. – 31.05.2018r.)
6. Imię i nazwisko opiekuna stażu:
7. Dyrektor placówki oświatowej:
8. Staż pracy pedagogicznej: 5 lat
9. Posiadane kwalifikacje: ¬Studia magisterskie na kierunku Pedagogika, specjalność: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna na Akademii Pedagogicznej w Krakowie;
10. Cele stażu:
- ¬Poszerzenie zakresu wiedzy;
¬- Doskonalenie warsztatu, metod i form pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajania ich potrzeb i zainteresowań;
¬- Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego;
- ¬Doskonalenie pracy dydaktyczno – wychowawczej z uczniami.

Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami).

I. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH).
(§ 7.1 ust. 2. pkt. 1.)

1.Poznanie i realizacja procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenie MEN 01.03.2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.)
• Analiza dokumentów regulujących pracę szkoły.
• Sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

2. Dokumentowanie i realizacja planu rozwoju
• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, świadectw, programów, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, arkuszy hospitacji, notatek.
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, ustalenie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych.
• Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
• Wdrażanie aktywizujących metod nauczania.
• Opracowanie prac klasowych, sprawdzianów.
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych (gazetki, prezentacje multimedialne, karty pracy).
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne.
• Praca w Zespole Samokształceniowym Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej

5. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
• Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości klasowych i szkolnych (np. Światowy Dzień Ziemi, Święto Wiosny, Światowy Dzień Zdrowia, Dzień Sportu )
• Akcja „Książka dla biblioteki” – Światowy Dzień Książki
• Dokumentowanie dorobku kulturalnego szkoły.
• Współorganizowanie konkursów.
• Praca w zespole realizującym Program „Szkoła Promująca Zdrowie”.

6. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności poza szkołą.
• Uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym w szkole.
• Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, m. in. poprzez studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej oraz rozmowę z doświadczonymi nauczycielami.

II. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7.1 ust. 2 pkt. 2.)

1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów

• Zbieranie informacji na temat uczniów, obserwacja ich zachowań i postępów .
• Przygotowanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce.
• Opieka nad uczniami zdolnymi, przygotowanie do konkursów .
• Udział w kampanii społecznej „Ja, czytam”
Przygotowanie uczniów do „Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty”.

2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów

• Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów.
• Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami.
• Aktywna współpraca z innymi nauczycielami .
• Współpraca z pedagogiem szkolnym.

3. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.

• Współpraca z Policją, Strażą Miejską, Strażakami OSP,
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną poprzez kierowanie dzieci na konsultacje i badania.
• Realizacja w pracy dydaktycznej zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczących konkretnych uczniów.
• Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę, (np. Góra Grosza, Świąteczna Paczka).

4. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego
• Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach szkolnych.
• Współorganizacja i organizacja wycieczek i wyjść kulturalnych (np. wyjazdy do teatru, muzeum ).

III. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7.1 ust. 2 pkt. 3)

1.Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji.

• Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
• Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl; www.publikacje.edu.pl; www.edux.pl; www.scholaris.pl; www.nowaera.pl; www.szkolnictwo.pl; www.awans.net; i inne.

2. Publikacje w Internecie.

• Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, uroczystości itp.

3. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy.

• Opracowywanie i dostarczanie materiałów na stronę internetową szkoły.
• Przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.
• Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych – prezentacji multimedialnych, scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy, sprawozdań itp.
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem TIK:
- prezentacje multimedialne, filmiki Internetowe, praca z tablicą interaktywną, ćwiczenia interaktywne, multibooki.
• Dokumentowanie przebiegu stażu.

IV. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ
(§ 7.1 ust. 2 pkt. 4.)

1.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania problemów dotyczących integracji, konfliktów w grupie oraz agresji w klasie i szkole.

• Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.
• Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami w celu uzyskania informacji, polecania artykułów i książek z dziedzin, które ich interesują. Omawianie na bieżąco mocnych i słabych strony dziecka. Udzielanie wskazówek do pracy z uczniem.

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu rozpoznawania i rozwiązywania trudności.

• Konsultacje i rozmowy z pedagogiem w celu wymiany doświadczeń lub rozpoznania trudnego przypadku i próba znalezienie rozwiązania.
• Zapraszanie pedagoga szkolnego na zajęcia w celu rozpoznania i rozwiązania trudności z konkretnym przypadkiem.

3. Praca w oparciu o psychologiczno – pedagogiczne opinie o uczniach.

• Zapoznanie z opiniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o problemach rozwojowych uczniów oraz z zaleceniami do dalszej pracy.
• Uwzględnianie zaleceń w pracy dydaktyczno-wychowawczej do konkretnego przypadku.

V. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
(§ 7.1 ust. 2 pkt. 5.)

1. Studiowanie dokumentacji szkoły w celu prawidłowego i odpowiedzialnego realizowania powierzonych zadań.

• Analiza dokumentów regulujących pracę szkoły.
• Udział w radach pedagogicznych i zespołach nauczycielskich opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne.
• Realizacja powierzonych zadań wynikających z planu rocznego placówki.
2. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej działalności.

• Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN.
• Analiza przepisów prawa oświatowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.