X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35869
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i zawartymi tam wymaganiami planuję zrealizować przedstawione poniżej zadania:

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania:
1.Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
2.Współpraca z opiekunem stażu
3. Dokumentowanie realizacji planu zawodowego
4. Doskonalenie warsztatu pracy
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Formy realizacji:
- analiza przepisów prawa oświatowego,
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- napisanie planu rozwoju zawodowego.

- omówienie zasad współpracy,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

- gromadzenie niezbędnej dokumentacji w trakcie trwania stażu.

- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych,
- uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego,
- prowadzenie dokumentacji szkolnej,
- studiowanie fachowej literatury.

- gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania:
1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów
2. Rozwiązywanie problemów natury wychowawczej
3. Uwzględnianie współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
4. Współpraca z rodzicami
5. Współorganizowanie i organizowanie konkursów i uroczystości
6. Rozpoznawanie potrzeb uczniów słabszych i zdolnych, praca z nimi
7. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych
z uwzględnieniem potrzeb uczniów
8. Eksponowanie prac uczniów na szkolnych korytarzach
Formy realizacji:
- obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
- zapoznawanie się z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i uwzględnienie ich zaleceń w procesie nauczania.

- współpraca z innymi nauczycielami i wychowawcami,
- rozmowy indywidualne z uczniami, pedagogiem szkolnym.

- realizowanie zadań zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły,
- dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w procesie kształtowania charakteru poprzez zachęcanie ich do udziału w akcjach charytatywnych.

- prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami dotyczących postępów w nauce uczniów.
- przygotowanie uczniów do występów,
- przygotowanie uczniów do udziału w różnorodnych konkursach.

- indywidualizacja pracy z uczniami zdolniejszymi i słabszymi.

- założenie i prowadzenie koła języka niemieckiego.

- sporządzenie gazetek i wystaw z pracami uczniów.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania:
1.Wykorzystanie technologii informacyjnej i komputerowej
2. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
3. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
4. Uczestnictwo w kursach e-learningowych
Formy realizacji:
- lekcje języka niemieckiego z wykorzystaniem Internetu i prezentacji multimedialnych,
- wykorzystanie komputera do opracowania kart pracy, scenariuszy lekcji itd.

- wyszukiwanie materiałów dydaktycznych
w Internecie,
- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu.

- opublikowanie w Internecie np. planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym dla nauczycieli, scenariuszy lekcji.

- udział w kursach e-learningowych

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania:
1.Aktualizacja i poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki nauczania języka niemieckiego
2. Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
3.Wykorzystywanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w codziennej pracy z dziećmi
Formy realizacji:
- lektura odpowiednich książek, artykułów prasowych i internetowych z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki,
- udział w różnych formach szkolenia zawodowego, służących podniesieniu wiedzy z tych dziedzin.

- diagnozowanie i bieżące rozwiazywanie napotykanych trudności wychowawczych,
-sprawowanie opieki nad uczniami m.in. podczas dyskotek, wycieczek,
-pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.

- planowanie i przeprowadzanie zajęć w oparciu o wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki,
- wprowadzanie nowych metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania:
1.Znajomość obowiązujących przepisów dotyczących systemu oświaty w Polsce
2.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
3.Uwzględnienie zasad prawa oświatowego we własnej pracy, wykazanie się znajomością przepisów
4.Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego
Formy realizacji:
- zapoznanie się z bieżącymi aktami prawnymi aktualnie obowiązującymi oraz śledzenie zmian.
- analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza Statutu Szkoły, Programu Profilaktyczno -Wychowawczego Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania itd.
Właściwe wykorzystanie przepisów prawnych w pracy zawodowej (np. podczas wycieczek szkolnych).
- uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej,
- wymiana doświadczeń w ramach spotkań zespołu nauczycieli języków obcych ,
- udział w pracach zespołu zadaniowego do spraw ewaluacji wewnętrznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.