X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35829
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
podstawa prawna rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Poz. 393)

Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Marcinkiewicz
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Alicja Staszewska
Placówka: Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Klonowa 51, 16-400 Suwałki

§7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

I.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Poz. 393)
Wrzesień 2017

II.Odbycie stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
1.Sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu i złożenie go dyrektorowi szkoły.
2.Przygotowanie planu rozwoju  zawodowego i złożenie go dyrektorowi szkoły.
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2017
Po zakończeniu stażu

III. Współpraca z opiekunem stażu
1. Ustalenie zasad współpracy, sporządzenie i podpisanie kontraktu.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Dokonanie analizy przebiegu zajęć.
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
lub innych nauczycieli.
Wrzesień 2017
Na bieżąco w trakcie trwania stażu
Według potrzeb

IV. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
1. Samodzielne studiowanie literatury fachowej.
2. Udział w różnych formach zewnętrznych i wewnętrznych doskonalenia zawodowego:
- udział w kursach, szkoleniach, warsztatach,
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz spotkaniach zespołów samokształceniowych.
Okres stażu

V. Rozbudowa własnego warsztatu pracy
1.Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki metodycznej.
2. Stosowanie aktywnych metod podczas prowadzenia zajęć.
3. Opracowanie i uzupełniania zaplecza pomocy dydaktycznych.
4.Opracowanie rocznych planów pracy.
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Okres stażu

VI.Podsumowanie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej

Sporządzenie sprawozdania z przebiegu pracy szkolnej za I semestr.
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu pracy szkolnej za II semestr.

Styczeń 2018
Czerwiec 2018
Styczeń2019
Czerwiec 2019
Styczeń 2020
Czerwiec 2020

§7 ust.2, pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

I.Poznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej wychowanków
1. Poznanie postaw, zachowań i problemów reprezentowanych przez daną grupę wiekową uczniów.
2. Poznanie potrzeb i oczekiwań uczniów, diagnoza sytuacji rodzinnej.
2. Indywidualne rozmowy z rodzicami, nauczycielami, uczniami.
3. Obserwacja uczniów w kontaktach z rówieśnikami.
Okres stażu

II. Praca na rzecz środowiska lokalnego
1. Nawiązanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz edukacji.
2. Udział w konkursach organizowanych przez inne instytucje edukacyjne i kulturalne.
3. Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole.
4. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami świetlicy, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Okres stażu

III. Promowanie osiągnięć dzieci na terenie szkoły
1. Organizowanie konkursów międzyklasowych.
2.Przygotowanie uroczystości klasowych i imprez okolicznościowych.
3. Umieszczanie informacji o osiągnięciach dzieci na stronie internetowej szkoły wraz z dokumentacją fotograficzną.
Okres stażu (zgodnie z kalendarzem uroczystości)

IV.Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
1. Tworzenie dekoracji plastycznych uatrakcyjniających wizerunek w klasie.
2. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych zgodnych z potrzebami klasy.
3. Wprowadzanie metod aktywizujących.
4. Udział w organizowanych konkursach przedmiotowych.
5. Organizowanie wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych.
Okres stażu (zgodnie z kalendarzem uroczystości)

V. Uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne
i cywilizacyjne
1. Udział w akcjach społecznych i szkolnych.
2. Uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego.
Okres stażu

VI. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów.
1. Zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy.
2. Pomoc i opieka uczniom z trudnościami w nauce.
3. Bieżące kontakty z rodzicami uczniów.
Okres stażu(według potrzeb)

VII. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom
1. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
2. Prowadzenie zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych.
3. Rozmowy z rodzicami w zależności od potrzeb.
4. Indywidualizacja podczas pracy na zajęciach.
Okres stażu

§7 ust.2, pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

I. Wykorzystywanie swoich umiejętności w obsłudze komputera w pracy.
1. Napisanie planu rozwoju zawodowego na komputerze.
2. Komputerowe opracowanie dokumentacji z okresu stażu
3. Sporządzenie planów pracy i sprawozdań z realizacji tych planów.
4. Opracowywanie i tworzenie pomocy dydaktycznych, gazetek ściennych.
5. Komputerowe wykonanie dyplomów uczniom na koniec roku oraz dla laureatów konkursów międzyklasowych.
6. Wykorzystywanie programów komputerowych, encyklopedii, Internetu przy przygotowaniu materiałów na zajęcia.
7. Opracowanie scenariuszy zajęć, kart pracy przy pomocy komputera.
Okres stażu

II. Wykorzystanie nowoczesnej technologii
w czasie zajęć
1.Urozmaicanie oferty zajęć edukacyjnych o zajęcia z wykorzystaniem multimediów i Internetu.
Okres stażu

III. Publikacje w Internecie
1.Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej (plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego).
Październik 2017r.

IV.Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
1. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
2. Korzystanie ze stron MEN, www.publikacje.edu.pl, www. wczesnoszkolni.pl, www.interklasa.pl, www.edux.pl i inne
Okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

I.Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy z rodzicami, obserwacja uczniów.
2. Współpraca z wychowawcami świetlicy, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Okres stażu

II. Wzbogacanie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności psychologiczno – pedagogicznych i dydaktycznych.
1. Udział w kursach, warsztatach szkoleniowych, Radach Pedagogicznych
Okres stażu

III.Samokształcenie
1. Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.
2. Analiza przepisów prawa oświatowego.
3. Korzystanie z multimediów, w tym konferencje multimedialne.
Okres stażu

§7 ust.2, pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

I.Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej
1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. Zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Poz.393)
3. Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
Statutu Szkoły
Przedmiotowy System Oceniania
Programu Profilaktycznego Szkoły
Okres stażu

II.Aktywny udział w pracach organów szkoły.
1.Praca w Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do klas pierwszych.
2. Udział w Radach Pedagogicznych oraz zespole przedmiotowym.
Okres stażu

Uwagi końcowe
Plan rozwoju zawodowego za zgodą Dyrekcji może ulec zmianie.
Plan rozwoju zawodowego może być modyfikowany i wzbogacany o nowe propozycje.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.