X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35825
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1. Imię i nazwisko: mgr Marta Biadun
2. Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
4. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
5. Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach
6. Wymiar odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
7. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
8. Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2020 r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu :
- podjęcie zintensyfikowanych działań mających na celu doskonalenie wiedzy, przygotowania pedagogicznego oraz umiejętności niezbędnych do realizacji podjętych zadań,
- uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1. Poznanie procedury
awansu zawodowego.
- analiza rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Karty Nauczyciela
wrzesień 2017 plan rozwoju zawodowego

2. Dokumentowanie
przebiegu stażu.
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- systematyczne gromadzenie dokumentów
- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

wrzesień 2017

31 sierpień 2017
cały okres stażu

czerwiec 2020

czerwiec 2020 plan rozwoju zawodowego
wniosek
dokumentacja przebiegu stażu
sprawozdanie

wniosek
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- zawarcie kontraktu
- ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli
- prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu oraz późniejsze ich omawianie celem ewaluacji
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
wrzesień 2017
początek stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

koniec stażu kontrakt
harmonogram spotkań

wykaz zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
wykaz zajęć prowadzonych
w obecności opiekuna stażu
sprawozdanie

4. Analiza aktów prawnych dotyczących działania szkoły.
- analiza przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
i dokumentacji szkolnej
- analiza procedur szkolnych

wrzesień/październik 2017

wrzesień/październik 2017 notatki własne, wykaz dokumentów

notatki własne

5. Prowadzenie i tworzenie dokumentacji szkolnej.
- prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie
z obowiązkami wychowawcy
- prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie
z obowiązkami nauczyciela j. angielskiego
cały okres stażu

cały okres stażu dokumentacja szkolna: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa szkolne, teczka wychowawcy, dzienniki zajęć dodatkowych

6. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- modyfikowanie i rozbudowywanie własnego warsztatu pracy poprzez:
- gromadzenie i stałą aktualizację materiałów dydaktycznych,
- samodzielne przygotowywanie kart pracy, testów
i sprawdzianów, dyplomów, gier, itp.
- wykorzystanie najnowszej technologii podczas prowadzenia zajęć
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania oraz zróżnicowanych form i metod pracy z uczniami
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
materiały dydaktyczne, zbiór kart pracy, testów/sprawdzianów, pomocy dydaktycznych

konspekty lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu
konspekty lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu

7. Diagnozowanie własnych potrzeb
i działań.
- analiza swoich mocnych i słabych stron

- analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej

cały okres stażu

cały okres stażu notatki, potwierdzenie opiekuna stażu
notatki, potwierdzenie opiekuna stażu

8. Uczestniczenie
w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje
i umiejętności.
- udział w różnych formach kształcenia zawodowego
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- praca w zespołach nauczycielskich

cały okres stażu
zgodnie z harmonogramem WDN posiedzeń Rady
cały okres stażu
zaświadczenia
zaświadczenia, potwierdzenia
protokoły

§7 ust.2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska uczniów
i rodziców.
- zapoznanie z dokumentacją uczniów zgromadzoną w szkole (opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, dokumentacja medyczna, itp.)
- poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez:
- indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami/opiekunami prawnymi
- konsultacje z innymi nauczycielami
i specjalistami (pedagog, psycholog)
- obserwacje uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
- diagnozowanie możliwości i potrzeb uczniów

wrzesień 2017

cały okres stażu

cały okres stażu

notatki własne

zapisy w dzienniku, notatki ze spotkań, dokumentacja psychologa/pedagoga

ankiety/notatki własne

2. Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
- opracowanie planu wychowawczego dla klasy
- współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
- diagnozowanie i rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych, dokonywanie ewaluacji podjętych działań
- diagnozowanie i rozwiązywanie problemów dydaktycznych poprzez dostosowanie procesu edukacji do możliwości uczniów
początek każdego roku szkolnego
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

plany wychowawcze

notatki, potwierdzenia

dokumentacja wychowawcy, notatki własne
notatki,
materiały dydaktyczne i prace pisemne dostosowane do możliwości uczniów

3. Współpraca z rodzicami.
- utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów poprzez zebrania, spotkania indywidualne lub rozmowy telefoniczne
- zbieranie, aktualizowanie i udzielanie rodzicom/prawnym opiekunom informacji
o wychowankach
- rozwiązywanie w porozumieniu z rodzicami problemów dydaktycznych
i wychowawczych
- włączanie rodziców uczniów w organizację uroczystości szkolnych i klasowych

cały okres stażu – według potrzeby
i harmonogramu
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu – według kalendarza

zapiski w dzienniku, notatki służbowe

potwierdzenie opiekuna stażu

notatki z rozmów

zdjęcia z uroczystości

4. Wspieranie potrzeb rozwojowych uczniów.
- prowadzenie zajęć dodatkowych
- organizacja konkursów
- współtworzenie gazetek okolicznościowych
- przygotowanie i dekoracja sali na imprezy i uroczystości klasowe.

cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu

dziennik zajęć dodatkowych
dokumentacja konkursów
zdjęcia
zdjęcia

5. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego i regionalnego.
- uczestnictwo w akademiach szkolnych
- organizacja wycieczek klasowych i wyjść o charakterze edukacyjnym, kulturowym i turystyczno-krajoznawczym według harmonogramu imprez
cały okres stażu

scenariusze, zapisy w dzienniku

karty wycieczek, zapisy w dzienniku

§ 7 ust.2, pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
- przygotowanie przy wykorzystaniu komputera:
- dokumentów szkolnych oraz dokumentacji awansu zawodowego
- materiałów i pomocy dydaktycznych, kart pracy, testów i sprawdzianów, dyplomów, prezentacji multimedialnych, itp.

cały okres stażu

dokumentacja szkolna,
dokumentacja awansu zawodowego
opracowane materiały

2. Użycie technologii multimedialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem: komputera, tablicy interaktywnej, programów edukacyjnych, narzędzi multimedialnych, itp.
cały okres stażu

konspekty lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu

3. Wykorzystanie Internetu w pracy pedagogicznej.
- wykorzystanie Internetu jako źródła pomysłów w pracy nauczyciela oraz źródła informacji:
- korzystanie z serwisów internetowych
- korzystanie z portali edukacyjnych
- czytanie tekstów internetowych na temat awansu zawodowego
- wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania lekcji
- komunikowanie się z nauczycielami oraz rodzicami drogą elektroniczną cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

spis portali/adresy stron

notatki własne, adresy stron internetowych
zapisy w dzienniku elektronicznym

4. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.
- opublikowanie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego

październik 2017 adres strony

§ 7 ust.2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
- samodzielne studiowanie literatury z zakresu nauczania języka angielskiego, psychologii i pedagogiki oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy podczas pracy z uczniami
- podnoszenie kwalifikacji – udział w kursach i szkoleniach cały okres stażu

cały okres stażu wykaz literatury

notatki, zaświadczenia

- współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami cały okres stażu

potwierdzenie opiekuna stażu, nauczycieli

2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
- poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, rozmowy wychowawcze, współpraca
z rodzicami, konsultacje z innymi nauczycielami
- rozwiązywanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych
- prowadzenie działań mających na celu:
- podnoszenie kultury osobistej
- zwiększenie dbałości o higienę
- przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom
- współpraca z pedagogiem, psychologiem
i nauczycielami

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

potwierdzenia, wpisy
w dzienniku, notatki służbowe

notatki, zapisy
w dzienniku
zapisy w dzienniku

dokumentacja pedagoga
i psychologa, potwierdzenia

3. Pedagogizacja rodziców.
- przekazywanie informacji z dziedziny wychowania i edukacji na zebraniach z rodzicami

cały okres stażu – według harmonogramu sprawozdanie wychowawcy

§7 ust.2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli oraz analiza aktów prawnych dotyczących awansu.

- dokładna analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących ścieżek awansu zawodowego
- stałe konsultacje z dyrektorem szkoły, opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, właściwe przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- napisanie sprawozdania oraz przygotowanie się do egzaminu kwalifikacyjnego

początek stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

początek stażu

koniec stażu

zbiór dokumentacji

notatki

teczka: Awans zawodowy
wniosek, plan rozwoju

sprawozdanie

2. Analiza przepisów prawa oświatowego i dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.
- dokładna analiza przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej
cały okres stażu
notatki, wykaz dokumentów

3. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły oraz kreowaniu prawa wewnętrznego.
- udział w Radach Pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne

cały okres stażu – według potrzeb placówki
zapisy w protokołach, potwierdzenia

4. Posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie organizacji wyjść.
- stosowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki nad uczniami w czasie lekcji i przerw, a także podczas uroczystości i imprez szkolnych cały okres stażu potwierdzenie dyrektora, opiekuna stażu

Plan rozwoju zawodowego jest planem otwartym i może ulec zmianie w trakcie trwania stażu za zgodą dyrektora szkoły oraz opiekuna stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.