X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35690
Przesłano:
Dział: Diagnoza

Diagnoza gotowości szkolnej 2017/2018

DOKUMENTACJA OBSERWACJI PEDAGOGICZNYCH
DO PRZEPROWADZANIA
ANALIZY GOTOWOŚCI DZIECKA
DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
- DIAGNOZY PRZEDSZKOLNEJ

Podstawa prawna opracowania:
• Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)
• Rozporządzenie MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 170 z późn. zm.).

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej obowiązkowym zadaniem każdego nauczyciela jest:
• przeprowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci,
• przeprowadzenie analizy i podsumowanie przeprowadzonych obserwacji na przełomie października i listopada, tak zwanej diagnozy przedszkolnej, w celu ocenienia gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
• na podstawie zgromadzonych wyników diagnozy – opracowanie i zrealizowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka (celem takiej analizy jest także przekazanie rodzicom informacji o poziomie gotowości szkolnej ich dzieci),
• na podstawie dokumentacji obserwacji pedagogicznych i przeprowadzonej ich analizy, w terminie do końca kwietnia, wydanie rodzicom informacji o gotowości ich dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (wzór dokumentu: Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej zawarty jest w rozporządzeniu MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych nr 70 – MEN-I/54/2).
Niniejsze opracowanie to zestaw arkuszy do badania gotowości do nauki w szkole podstawowej, które zawierają:
• zestaw opisu umiejętności, wynikających z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego,
• opisu umiejętności, które są sformułowane w sposób konkretny i sprawdzalny.

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA
Arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, każde dziecko w wieku poprzedzającym możliwość pójścia do szkoły powinno zostać poddane diagnozie przedszkolnej pod kątem gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Niniejszy arkusz jest narzędziem skonstruowanym do tego celu. Na jego podstawie nauczyciele i rodzice otrzymują szczegółowe informacje o umiejętnościach dzieci, na podstawie których będą mogli przygotować odpowiednie wsparcie, aby dzieci dobrze przygotować do podjęcia nauki szkolnej.
Diagnozy dokonuje się dwukrotnie:
1. Diagnoza wstępna – październik/listopad
2. Diagnoza końcowa – marzec/kwiecień.
Po przeprowadzeniu diagnozy, nauczyciel zobowiązany jest do wydania rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w terminie do końca kwietnia.

Do oceny poziomu umiejętności dzieci w poniższej diagnozie zastosowano system punktowy, gdzie:
• 1 pkt – uzyskuje dziecko, które opanowało dana umiejętność
• 0 pkt – uzyskuje dziecko, które nie opanowało danej umiejętności
W kolumnie UWAGI nauczyciel ma możliwość zanotowania dodatkowych informacji.

Opis arkusza badania gotowości szkolnej
Arkusz badania gotowości szkolnej umożliwia zdiagnozowanie dziecka w 5 sferach. Każda z nich została podzielona na kilka kategorii.
Sfera rozwoju
Kategorie szczegółowe
Rozwój psychomotoryczny
Ogólna sprawność ruchowa
Koordynacja wzrokowo-ruchowa
Rozwój umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej brak
Rozwój samodzielności/samoobsługa brak
Rozwój umiejętności szkolnych
Sprawność grafomotoryczna/gotowość do nauki pisania
Słuch fonematyczny
Gotowość do nauki czytania
Umiejętności w zakresie kompetencji matematycznych
Umiejętności w zakresie wiedzy o otoczeniu społecznym i przyrodniczym
Rozwój funkcji poznawczych
Myślenie
Pamięć
Uwaga
Percepcja
Mowa

Punktacja zadań w arkuszu i interpretacja wyników
Po dokonaniu diagnozy należy zliczyć punkty i odnieść je do punktacji zawartej w tabeli. Ilość punktów określa poziom gotowości szkolnej dziecka:
- wysoki,
- średni,
- niski.
W sumie dziecko może uzyskać 77 punktów.

Punkty Procentowo Poziom gotowości szkolnej Interpretacja wyniku
77p – 65p 100% - 85% wysoki Dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
64p – 38p 84% - 50% średni Dziecko można uznać za gotowe do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aczkolwiek konieczne jest podjęcie działań wspomagających w sferach, w których dziecko ma trudności.
37p – 0p >50% niski Dziecko nie jest gotowe do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nauczyciel ma również możliwość określić poziom rozwoju dzieci w poszczególnych sferach:

Przedziały punktowe
Poziom rozwoju Rozwój psychomotoryczny Rozwój umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej Rozwój samodzielności/
samoobsługa Rozwój umiejętności szkolnych Rozwój funkcji poznawczych
wysoki 9p – 8p 16p – 14p 8p – 7p 27p – 23p 17p – 14p
średni 7p – 5p 13p – 8p 6p – 4p 22p – 14p 13p – 9p
niski 4p – 0p 7p – 0p 3p – 0p 13p – 0p 8p – 0p

Opracowała mgr Monika Banyś.

KARTA DIAGNOZY DZIECKA

Imię i nazwisko dziecka: ........................................
Rok szkolny: ................................
Osoba przeprowadzająca badanie: ........................................

Lateralizacja
Prawostronna Lewostronna Niejednorodna
Oko
Ręka
Noga

ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY OGÓLNA SPRAWNOŚĆ RUCHOWA
Dziecko: Diagnoza wstępna Diagnoza końcowa
TAK NIE UWAGI TAK NIE UWAGI
Uczestniczy w zabawach ruchowych
Ma płynne, skoordynowane ruchy
Utrzymuje równowagę, stojąc na 1 nodze przez 30s
(P i L noga łącznie)
Zręcznie rzuca i chwyta przedmioty
Jeździ na 2-kołowym rowerze
Schodzi ze schodów nie trzymając się poręczy, stawiając nogi naprzemiennie

KOORDYNACJA WZROKOWO - RUCHOWA
Wrzuca piłkę do kosza z odległości 2 – 2,5m (2 razy na 3 rzuty)
Sprawnie posługuje się nożyczkami, wycinając różne kształty
Wiąże sznurowadła
ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I ODPORNOŚCI EMOCJONALNEJ Stosuje się do norm i zasad przyjętych w grupie
Chętnie bawi się z innymi
Bawi się zgodnie, nie wywołuje konfliktów
Szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie
Przejawia poczucie własnej wartości
Odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu i innych grup
Współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku
Stosuje się do poleceń nauczyciela
Rozpoznaje i nazywa emocje (radość, smutek, złość, zadowolenie, zdziwienie)
Panuje nad nieprzyjemną emocją (podczas zabawy, w trudnej sytuacji lub czekania na swoją kolej)
Przeżywa emocje w sposób pozwalający mu adaptację w nowym otoczeniu
Dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, troszczy się o nie
Zależy mu na dobrej ocenie swojej pracy, doprowadza ją do końca
Potrafi poradzić sobie z porażką i pokonywać trudności

Używa zwrotów grzecznościowych (dzień dobry, do widzenia, przepraszam, proszę, dziękuję)
Posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem i adresem
ROZWÓJ SAMODZIELNOŚCI/ SAMOOBSŁUGA
Utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po skończonej zabawie
Jest pozytywnie nastawione do samodzielnego rozwiązywania zadań
Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne
Zgłasza potrzeby fizjologiczne
Samodzielnie ubiera się i rozbiera
Zapina ubranie na guziki, zatrzaski i zamek błyskawiczny
Spożywa posiłki z użyciem sztućców
Nakrywa do stołu i sprząta po posiłku
ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH SPRAWNOŚĆ GRAFOMOTORYCZNA/GOTOWOŚĆ DO NAUKI PISANIA
Używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i prób pisania
Przyjmuje prawidłową postawę podczas rysowania
Prawidłowo odwzorowuje figury geometryczne i inne znaki graficzne
Określa kierunki i miejsca na kartce papieru
Kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH SŁUCH FONEMATYCZNY
Potrafi znaleźć rym do podanego słowa
Dzieli zdanie na wyrazy
Dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazu
Rozróżnia głoski na początku i końcu w prostych fonetycznie słowach
GOTOWOŚĆ DO NAUKI CZYTANIA
Rozpoznaje litery
Odczytuje wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych
UIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH
Liczy obiekty
Rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10
Odróżnia liczenie błędne od poprawnego
Wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej
Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
Rozróżnia podstawowe figury geometryczne
Rozróżnia stronę lewą i prawą
Określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby oraz innych przedmiotów
UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE WIEDZY O OTOCZENIU SPOŁECZNYM I PRZYRODNICZYM
Wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe
Posługuje się pojęciami dot. następstwa czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem)

Posługuje się nazwami:
- pór roku,
- dni tygodnia,
- miesięcy

Rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach
Rozumie do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym
Posługuje się pojęciami dot. zjawisk przyrodniczych w życiu zwierząt, roślin i ludzi
ROZWÓJ FUKNCJI POZNAWCZYCH MYŚLENIE
Układa przedmioty w grupy, szeregi i rytmy
Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru i przeznaczenia
Rozumie związki
przyczynowo - skutkowe między zdarzeniami układając historyjkę obrazkową
PAMIĘĆ
Zapamiętuje treść poleceń
Dość szybko uczy się wierszy i piosenek
Zapamiętuje prosty układ taneczny
UWAGA
Skupia uwagę przez dłuższy czas na tej samej czynności
Potrafi z uwagą śledzić treść czytanej lub opowiadanej bajki
PERCEPCJA
Układa obrazek z części
Wskazuje 6 i więcej elementów, którymi różnią się obrazki
Odwzorowuje obrazek

MOWA
Mówi poprawnie pod względem:
- artykulacyjnym,
- gramatycznym,
- fleksyjnym,
- składniowym

Odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach, objaśnia ich kolejność
Wypowiadając się używa zdań złożonych

Inne informacje o dziecku (zdolności dziecka, dane o stanie zdrowia, frekwencja itp.).
........................................

Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.