X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35689
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Priorytety w rozwoju zawodowym Zadania Forma realizacji Termin realizacji Uwagi o realizacji, sposób dokumentowania

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
§7 ust. 2, pkt 1

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:

• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.,

• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Śledzenie zmian zachodzących w aktach prawnych dotyczących systemu oświaty oraz awansu zawodowego.

Złożenie wniosku do dyrektora o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Wrzesień 2015

Cały okres stażu

Wrzesień 2015

Maj 2018
Notatki własne

Kserokopie aktów prawnych, notatki własne.

Wniosek o rozpoczęcie stażu

Plan rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

2. Współpraca z opiekunem stażu
Zawarcie kontraktu oraz ustalenie zasad współpracy.

Analiza przygotowanego planu rozwoju zawodowego.

Ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem oraz hospitacji zajęć.

Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz przez innych nauczycieli zgodnie z harmonogramem.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Wrzesień 2015

Cały okres stażu
Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego

Harmonogram spotkań oraz hospitacji zajęć

Scenariusze prowadzonych oraz hospitowanych zajęć

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz przedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli

Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje i wzbogacających wiedzę oraz umiejętności.

Cały okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu kursów,
notatki własne

4. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy

Poszerzanie zbioru materiałów, pomocy dydaktycznych, dekoracji.

Studiowanie literatury pedagogicznej.

Cały okres stażu
Materiały, pomoce dydaktyczne, karty pracy, notatki własne

5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Przygotowywanie miesięcznych planów pracy.

Prowadzenie dziennika zajęć.

Prowadzenie obserwacji i diagnozy dzieci.

Prowadzenie teczki z dokumentacją grupy.

Cały okres stażu
Miesięczne plany pracy

Dziennik zajęć

Katy obserwacji i diagnozy dzieci, sprawozdania

Teczka z dokumentacją grupy

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych
problemów społecznych i cywilizacyjnych
§7 ust. 2 pkt 2

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców

Obserwacje, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z potrzeb rodziców, zajęcia otwarte, uroczystości.

Cały okres stażu
Arkusze obserwacji i diagnozy dzieci, sprawozdania, listy obecności

2. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dzieckiem
Stosowanie różnorodnych metod:

• Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss,
• Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńska,
• Pedagogika Zabawy Klanza, itp.

Cały okres stażu
Dziennik zajęć

3. Udział w realizacji programów profilaktycznych
Zachęcanie dzieci do udziału w różnorodnych akcjach:

• Góra grosza
• Sprzątanie świata
• Książka moim przyjacielem

Cały okres stażu
Zaświadczenia, zdjęcia

4. Podejmowanie współpracy ze specjalistami oraz instytucjami wspierającymi pracę przedszkola
Nawiązywanie współpracy z :

• Policją
• Strażą Pożarną
• Świetlicą Środowiskową
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• logopedą
• metodykiem
Cały okres stażu
Dziennik zajęć, zdjęcia, zaświadczenia

5. Współpraca z rodziną dziecka
Współpraca z rodzicami poprzez:

• zebrania grupowe oraz spotkania indywidualne
• pedagogizację rodziców – cykliczne spotkania z rodzicami
• zajęcia otwarte
• współorganizowanie uroczystości przedszkolnych

• angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola

Cały okres stażu
Sprawozdania z zebrań, listy obecności, scenariusze zajęć, uroczystości

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§7 ust. 2 pkt 3

1. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy dydaktyczno-wychowawczej

Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej do opracowywania dokumentacji : kart obserwacji i diagnozy dzieci, miesięczne plany pracy

Wykorzystanie komputera do:
• opracowywania scenariuszy,
• samodzielnego przygotowywania pomocy dydaktycznych, kart pracy, dyplomów,
• przygotowywania informacji dla rodziców
• opracowania dokumentacji potrzebnej do realizacji planu rozwoju zawodowego oraz dokumentacji grupy

Cały okres stażu
Opracowane materiały i pomoce dydaktyczne, plany pracy, karty obserwacji i diagnozy, scenariusze, dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego i dokumentacji przedszkola

2. Wykorzystanie Internetu
Wykorzystywanie intenetu jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego i pracy nauczyciela.

Korzystanie ze stron Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych stron edukacyjnych.

Wrzesień 2015

Cały okres stażu
Spis wykorzystanych stron internetowych, podstawowe akty prawa oświatowego

3. Publikacje w Internecie
Umieszczanie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej:
• opublikowanie planu rozwoju zawodowego
• opublikowanie autorskiego arkusza diagnozy przedszkolnej

Stosowanie technologii informatycznej w praktycznym działaniu:
• przesyłanie dokumentów drogą internetową,
• prowadzenie strony internetowej przedszkola, zamieszczanie informacji dla rodziców.

Październik 2015

Cały okres stażu
Plan rozwoju zawodowego, autorski arkusz diagnozy dziecka

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
§7 ust. 2 pkt 4

1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi oraz we współpracy z rodzicami
Poznanie problemów dzieci i podejmowanie działań w kierunku ich rozwiązania

Praca z dzieckiem z trudnościami oraz z dzieckiem zdolnym

Integrowanie grupy, rozwiązywanie bieżących konfliktów, zapobieganie agresji

Pedagogizacja rodziców podczas popołudniowych zajęć otwartych
Cały okres stażu

Cyklicznie przez cały okres stażu
Arkusze obserwacji i diagnozy dzieci, wpisy w dzienniku, scenariusze zajęć otwartych

2. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez aktywne samokształcenie
Udział w kursach i szkoleniach dotyczących wymienionej problematyki

Korzystanie ze zbiorów biblioteczki przedszkolnej

Korzystanie z publikacji w Internecie
Cały okres stażu
Zaświadczenia ukończonych kursów, wykaz literatury

3. Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami
Zamieszczanie artykułów z zakresu danej problematyki na stronie internetowej przedszkola
Cały okres stażu
Wydruk zamieszczonych publikacji

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
§7 ust. 2 pkt 5

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
Odświeżenie wiedzy na temat obowiązujących aktów prawnych oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego:
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenia MEN,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Wrzesień 2015
Cały okres stażu
Wykaz aktów prawnych

2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej
Analiza dokumentacji przedszkolnej:
• Statut przedszkola
• Regulaminy,
• Programy
Cały okres stażu
Wykaz dokumentów

3. Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.
Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

Prowadzenie zebrań z rodzicami, spotkania indywidualne z rodzicami.

Cały okres stażu
Własne notatki

4. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy.

Śledzenie zmian na stronie MEN.

Organizowanie wycieczek i wyjść poza teren przedszkola z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Cały okres stażu
Adnotacje w dzienniku, notatki

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

Plan sporządziła: Zatwierdzam do realizacji:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.