X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35685
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konkurs języka angielskiego dla klas czwartych

1. Wpisz odpowiednio: a, an, - .

1/ Mary is wearing...........................yellow dress.

2/ Patrick is watching...............................film on the video.

3/ Alex has got........................ten photos in his hand.

4/ She’s got........................exercise book in her school bag.

5/ This is ......... university.

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW;......................../ 5
2. Uzupełnij zdania na podstawie przykładu. Użyj czasu Present Continuous:

Przykład: ........you......../do/ the homework at the moment?
Are you doing the homework at the moment?

1/ We........................................(not sit) in the garden now.

2/ ...................the children..................................(play) football now?

3/ He ................................/read/ a book now.
4/ 'Where is Kate?' 'She ........................................(watch) TV in the living room.'
5/ Right now she........................................ (not listen) to her fovourite CD.
LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW;......................../ 5

3. Przetłumacz zdania na język angielski:

1/ On ma kręcone, brązowe włosy. ........................................

2/ Sally ma krótkie, blond włosy. ........................................

3/ Tom ma 33 lata. ........................................

4/ John jest kelnerem. ........................................

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW:............./ 4

4. Uzupełnij zdania, wstawiając podane czasowniki w czasie Present Simple:
Przykład:
I................................football on Saturdays.(play)
I play football on Saturdays.

1/ We never.......................................at seven o’clock in the morning. (get up)

2/ Your brother ................................. every day. (work)

3/ My parents.......................................on Sundays. (not work)

4/ Our teacher....................................four languages. (not speak)

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW:.............../ 4

5. Wybierz właściwą odpowiedź od A, B, C lub D:

a. My friends and I are at the baech. Swim with ______.
A them B me C us D him
b. There are mushrooms in this soup. I like _____.
A it B they C them D its
c. My favourite ________ is breakfast.
A food B lunch C meal D dish
d. ______ name is Tom Brown.
A He’s B He C His D Her
e. What are those? They are _______.
A watch B watchs C watches D watchies
LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW:.............../ 5

6. Udziel poprawnie krótkiej odpowiedzi
1/ Is there any juice in the fridge?
Yes, _____________________.
2/ Are your parents having dinner?
No, _____________________.
3/ Are you from Poland?
Yes, _____________________.
4/ Does she live in Tokyo?
No, _____________________.
5/ Has Tim’s uncle got a pet?
Yes, ______________________.
LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW:.............../ 5

7. Popatrz na obrazek i uzupełnij zdania.

1/ There_________________ a lamp in the room.
2/ There is a cat ________________ the desk.
3/ There is a ________________ on the floor.
4/ The skateboard ________________ the bed.
5/ There is a CD player ____________ the little table and the desk.

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW:.............../ 5

8. Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności i zapisz zdania 6 pkt.)

1. do / Kate / does / What / morning / the / in / ?
_____________________________________
2. isn’t / grandpa / playing / the guitar / My / now / .
______________________________________
3. got / eight / I / my / haven’t / in / books / schoolbag / .
______________________________________
4. she / ski / skate / can / can’t / but / Lucy /
______________________________________
5. any / in / There / the / apples / aren’t / fridge / .
______________________________________

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW:.............../ 5

9. Przeczytaj tekst i zaznacz, czy poniższe zdania są prawdziwe (T) czy fałszywe (F)

It’s Friday, five o’clock p.m. It’ raining and cold outside. Susan and Betsy, the twins, are sitting at home and looking through the window. They are sad.
Susan says: „Whan an awful weather”. „yes, it is”, answers Betsy. „Let’s listen to music. I have a new CD of Doda”.
„I don’t like Doda”, says Susan. „Let’s watch TV then. There’a a new Harry Potter film on now”.
„I don’t like Harry Potter”, says Betsy.
Their mum, Alice, opens the door and says: „Girls, help me, please. I’ve got some shopping”.
The girls are helping their mum to unpack the shopping bag; there’s some sugar, some flour and some eggs.
„I have a great idea”, says Susan. „Let’s make a cake”.
„I love making cakes”, says Betsy.
Now the girls are happy because they are making a cake together.

1 Susan and Betsy are sisters. T / F
2 The weather is nice. T / F
3 The girls are happy at 5 o’clock. T / F
4 Susan likes Doda. T / F
5 Their mum’s name is Alice. T / F
6 There are some cakes in the bag. T / F
7 The girls like making cakes. T / F

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW:.............../ 7

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW:.............../ 45

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.