X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35684
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty
ubiegającego się
o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Michalina Wielebińska
Miejsce odbywania stażu: Przedszkole Samorządowe „Akademia Pana Kleksa” w Osiecznej, 64-113 Osieczna, ul. Kopernika 1
Stanowisko: nauczyciel
Wykształcenie: 3-letnie studia licencjackie – pedagogika
Specjalność: Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną
Opiekun stażu: mgr Beata Tokarska
Data rozpoczęcia stażu: 04.09.2017 rok
Przewidywana data zakończenia stażu: 04.06. 2018 rok

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej
w placówce.
3. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.
4. Zapoznanie się z przepisami dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
5. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z prowadzącym obserwowane zajęcia.
6. Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie ich z osobą, w obecności której przeprowadzone zostały zajęcia.
7. Podniesienie kwalifikacji oraz zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1. 03 20013 r., §6 ust.2 pkt.1)

Lp. Zadania Forma realizacji Terminy Dowody realizacji
(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczącego awansu zawodowego, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej Oświacie
Wrzesień 2017
Krótkie notatki z analizy przepisów, poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Bezpośrednia rozmowa na temat awansu zawodowego, ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć w okresie stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
Cały okres stażu
Pisanie scenariuszy, wstępny harmonogram spotkań z opiekunem stażu
3. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2017
Zatwierdzenie planu przez dyrektora przedszkola
4. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola
Udział w szkoleniu BHP, analiza regulaminu BHP i p/poż.
Wrzesień 2017
Przestrzeganie przepisów BHP w pracy
5. Poznanie sposobów prowadzenia dokumentacji
Zapoznanie się z rodzajem oraz
sposobem prowadzenia dokumentacji przedszkola: dziennik,IPET, arkusze obserwacji, karta kontaktów indywidualnych, itp.
Cały okres stażu
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji, dzienników
6. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
Zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę przedszkola (Statut Przedszkola, Program Profilaktyczny, Program Wychowawczy, regulaminy i procedury obowiązujące w przedszkolu
Cały okres stażu
Zapis w dokumentacji z przebiegu stażu
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Gromadzenie i opis
dokumentów, działań, scenariuszy itp.
Analiza własnych działań i ocena ich skuteczności.
Cały okres stażu
Wspomniane dokumenty umieszczone w Teczce Stażysty
8. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi przedszkola
Opis realizacji planu rozwoju nauczyciela stażysty
Czerwiec 2018
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.03.2013 r., §6 ust.2 pkt.2)

1. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć
Przygotowanie konspektów zajęć i omawianie ich z opiekunem stażu, gromadzenie materiałów z zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Cały okres stażu
Konspekty zajęć
2. Wzbogacenie własnego warsztatu pedagogicznego
Udział w Radach Pedagogicznych, konsultacje z opiekunem stażu, uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach
Cały okres stażu
Zaświadczenia o ukończonych kursach, lista obecności na Radach Pedagogicznych, notatki własne
3. Doskonalenie warsztatu pracy
wzbogacanie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne, studiowanie literatury pedagogicznej
Cały okres stażu
Pomoce dydaktyczne, notatki własne
4. Wzbogacanie aktywności twórczej dzieci
Organizacja gier i zabaw, zachęcanie do udziału w konkursach plastycznych
Cały okres stażu Konspekty, fotografie prac konkursowych dzieci

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.03.2013 r., §6 ust.2 pkt.3)

1. Poznanie środowiska dzieci oraz ich sytuacji wychowawczej
Rozmowy z nauczycielami, wychowawcami klas, rodzicami uczniów oraz dyrektorem przedszkola
Cały okres stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu, notatki własne
2. Motywowanie dzieci do pracy nad sobą
Przygotowanie do konkursów, wspieranie uczniów z problemami edukacyjnymi
Cały okres stażu Udział w konkursach, poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.03.2013 r., §6 ust.2 pkt.4).

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
Obserwacja zajęć, omówienie ich
Raz w miesiącu przez cały okres stażu
Notatki własne, arkusze obserwacyjne
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Realizacja zajęć według przygotowanych scenariuszy, hospitacja
Raz w miesiącu przez cały okres stażu
Konspekty zajęć, arkusze obserwacyjne
3. Analiza i samoocena swoich zachowań
Analiza własnych lekcji, notatek, rozmów pohospitacyjnych
Cały okres stażu
Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Samoocena
Czerwiec 2018
Teczka stażysty, sprawozdanie z okresu stażu

...........................
Nauczyciel stażysta

...........................
Opiekun Stażu
Zatwierdzam do realizacji:

..................................

Osieczna, dnia ...................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.